Электронный гербарий
 • Сдикова Гулия Жұмғатиқызы

  химия ғылымдарының кандидаты


  Тегі Сдикова

  Аты Гулия

  Әкесінің аты Жұмғати қызы

  Туылған күні 25.03.1980

  Туылған жері Батыс-Қазақстан обл., Жәнібек а.

  Жалпы еңбек өтілі 16 жыл

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі 16 жыл

  Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі 6 жыл

  Ғылыми дәрежесі химия ғылымдарының кандидаты

  Байланыс телефоны 503549

  Ұялы телефон 87771505046

  E-mail sdikova.guliya@mail.ru

  Skype, twitter, facebook sdikova.guliya@mail.ru

  СЕМИНАР, КОНФЕРЕНЦИЯ, БАЙҚАУЛАРҒА ҚАТЫСУЫ

  ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  1. К проблеме использования конденсированных фосфатов в качестве удобрений // «Ломоносов - 2012» Халықаралық ғылыми конференция. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразиялық Ұлттық университеті, Астана қ., 13-14 сәуір, 2012 ж. - 234-235 б.

  2. Ингибирующие свойства неорганических полимерных фосфатов (6 секция - Химия неорганических соединений) // АСХим «Молодежь и инновации в области химии» ІІ Халықаралық форумнын жинағы. К.И. Сатпаев атындағы КазНТУ, 17-18 наурыз 2012 ж.;

  3. ЖШС «Distrilab» сертификаты 2012 г.;

  4. «Среда социализации и профессионального становления студенческой молодежи в условиях модернизации казахстанского образования» ғылыми-практикалық конференция қатысушының сертификаты 10 сәуір 2013 ж., Костанай;

  5. Республикалық студенттік пәндік олимпиадаға қатысушы команда жетекшінің сертификаты. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 27-29 наурыз 2013 ж., Алматы қ.;

  6. «Инновации в обучении» атты методикалық семинарға қатысушының сертификаты. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 27-29 наурыз 2013 ж., Алматы қ.;

  7. International conference қатысушының сертификаты. Las Vegas, NV, april 15, 2013.

  ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

  1. К проблеме утилизации нефтешламов // «Технология производства металлов и вторичных материалов» Республикалық ғылыми журнал. Караганда. №1(21), 2012. 146-149 б. (Мендалиева Д.К., Кунашева З.Х., Якупова Д.Б.).

  2. Гидрохимическая оценка поверхностных вод водоемов Общего Сырта // «Интеграция химической науки с производством, через инновации к прогрессу» 2-конференцияның материалдары. Алматы, 24-26 мамыр 2012 ж. (Якупова Д.Б.).

  ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

  1. Сдикова Г.Ж., Череватова Н.К., Якупова Д.Б., Мамедова Л. Тяжелые металлы в объектах окружающей среды Западно-Казахстанской области // «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ» II халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Украина, Переяслав Хмельницкий, 26-28 мамыр 2012 ж.

  2. Дик Е.В., Якупова Д.Б., Сдикова Г.Ж., Череватова Н.К. Анализ некоторых тяжелых металлов в молочных продуктах // «Физика, химия, биология: актуальные проблемы» халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары Новосибирск «Сибирская ассоциация консультантов», 2012. – 20-23 б.

  3. Jamilya Yakupova, Guliya Sdikova. To problem of utilization of oil based drilling cuttings // International conference. - Las Vegas, NV, april 15, 2013.

  4. Сдикова Г.Ж., Жолгелдиев Ж.Б.Способы решения олимпиадных задач по химии // XІхалықаралық ғылыми-практикалық интернет-конференция «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ». - Украина, Переяслав-Хмельницкий, 30-31 мамыр 2013 ж.

  ЖАРИЯЛАНҒАН БАСЫЛЫМДАРЫ

  (ОҚУ, ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛДАР, МОНОГРАФИЯЛАР)

  1. Мендалиева Д.К., Сдикова Г.Ж., Султанова Ж.Ш. Строение атома и химическая связь. Оқу құралы. РИЦ ЗКГУ им. М. Утемисова, 2013. – 98б.

  2. Мендалиева Д.К., Сдикова Г.Ж., Султанова Ж.Ш. Атом құрылысы және химиялық байланыс. Оқу құралы. РИЦ ЗКГУ им. М. Утемисова, 2013. - 105 б.

  ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАТЫН ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫНА БАСШЫЛЫҚ ЕТУІ ЖӘНЕ ҚАТЫСУЫ

  1. «Разработка вариантов по дальнейшему использованию и переработке буровых отходов» (№АР/Ү/11/2108), 2011 ж.

  2. «Разработка химико-технологических основ переработки и определения вариантов дальнейшего использования нефтяного шлама месторождений Западно-Казахстанской области», 2012-2013 жж.

  ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

  Пән атауы

  Мамандық

  Ішкі cайттағы сілтемесі (inside.wksu.kz)

  1.

  Бейорганикалық химия

  Химия,

  БЗХТ,

  ОЗХТ

   

  2.

  Периодтық жүйенің элементтер химиясы

  Химия,

  БЗХТ,

  ОЗХТ

   

  3.

  Зертханалық жұмыстардың техникасы

  Химия

   

  4.

  Жалпы химиялық технология

  Химия,

  БЗХТ, ОЗХТ

   
 • Мендалиева Дина Кенжебековна

  х.ғ.д., профессор


  Тегі_Мендалиева_

  Аты _Дина_

  Әкесінің аты_Кенжебековна_

  Туылған күні_21.01.1946 ж._

  Туылған жері_Батыс Қазақстан Облысы_

  Жалпы еңбек өтілі _44_ жыл

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі _44_жыл

  Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі _5_ жыл

  Ғылыми дәрежесі _х.ғ.д., профессор_

  Байланыс телефоны _26-03-86 _

  Ұялы телефон _8-777-396-36-91 _

  E-mail _ mendalieva_dina@mail.ru _

  Skype, twitter, facebook ________________

  БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  Курс атаулары (құжатқа сәйкес), біліктілігін арттыру мекемесі, мерзімі, жылы

  СЕМИНАР, КОНФЕРЕНЦИЯ, БАЙҚАУЛАРҒА ҚАТЫСУЫ

  ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  1. Ресей ғылым академиясының Ресей аналитиктерінің екінші съезі 2013 жылдың 21-29 қыркүйек аралығын Мәскеу қаласы.

  ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

  1. Мендалиева Д.К., Кунашева З.Х., Сдикова Г.Ж., Якупова Д.Б. К проблеме утилизации нефтешламов // Республиканский научный журнал «Технология производства металлов и вторичных материалов». - 2012. - №1(21). - С. 146 - 149.

  2. Мендалиева Д.К., Кунашева З.Х., Якупова Д.Б. Некоторые возможные способы утилизации нефтяных шламов / Материалы 2-ой международной Казахстанско-Российской конференции по химии и химической технологии. Караганда. - 2012. - С. 281 - 283.

  3. Кунашева З.Х., Мендалиева Д.К., Б.С. Сейфуллина. Индикаторные электроды из d-элементов для использования в вариантах потенциометрического метода анализа // Вестник КазНУ. Серия химическая. - №2(66), 2012. – с. 158 - 163.

  4. Медалиева Д.К. развитие компетенций будущих учителей-химиков посредством преподавания элективных курсов / Материалы I съезда учителей химии и биологии Республики Казахстан.- Астана.-2012.- С.55-57.

  5. Мендалиева Д.К., Якупова Д.Б., Кунашева З.Х. Физико-химические характеристики карбонатного бурового шлама на нефтяной основе // «Химический журнал Казахстана». Алматы. – 2013.

  6. Д.К. Мендалиева, З.Х. Кунашева, Д.Б. Якупова, Ж.А. Сармалаева Определение химического состава и свойств нефтяного шлама резервуарного типа месторождений Западно-Казахстанской области // «Химический журнал Казахстана». Алматы. – 2013.

  7. Мендалиева Д.К., Кунашева З.Х., Якупова Д.Б., Пятина И.В. Дифференциальный термический анализ резервуарного нефтяного шлама с целью определения его оптимального способа переработки // Вестник КазНУ, Алматы. – 2013. (принята в печать)

  8. Mendaliyeva D. K., Kunasheva Z.Kh.,Yakupova J.B. Development of the structure of road-construction materials with the use of drilling cuttings // Eurasian Chemico-Technological Journal Quarterly Journal of the International Higher Education Academy of Sciences. Алматы. – 2013.

  ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

  1. Мендалиева Д.К. Аймашева В.Ж., Сейфуллина Б.С. Применение вольфрамового электрода для потенциометрического определения галогенидов / Материалы VIII Всероссийской конференции по электрохимическим методам анализа «ЭМА-2012».- Уфа-Абзаково, 2012. - с. 59 - 60.

  2. Мендалиева Д.К., Базарова Д.Ж. Электродные функции молибденового электрода в растворах солей тяжелых металлов / Материалы VIII Всероссийской конференции по электрохимическим методам анализа «ЭМА-2012».- Уфа-Абзаково, 2012. - с. 67.

  3. Сейфуллина Б.С., Кунашева З.Х., Мендалиева Д.К. Металлические вольфрам и молибден в качестве индикаторных электродов в потенциометрии / Материалы IX научной конференции Аналитика Сибири и Дальнего Востока. – Красноярск, 2012. – с.257.

  4. Мендалиева Д.К., Сариева Л.С., Якупова Д.Б. Экологическое образование и воспитание студентов химических специальностей / Материалы 4-ой междунар. научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ», 29 сентября-1 октября 2012 г.-Украина.-2012 г.

  5. Д.К. Мендалиева, Ж.Ш. Султанова Самостоятельная работа – фактор формирования функциональной грамотности будущих учителей-химиков / Материалы 4-ой междунар. научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ», 29 сентября-1 октября 2012 г.-Украина.-2012 г.

  6. D.K. Mendalieva, Z.Kh. Kunashеva. Electro-analytical Characteristics of Display Electrodes from Molybdenum and Tungsten for Potentiometric Determinations. - Modern Science: Problems and Perspectives, Volum 4. - International Center for Education & Tecnology, USA. - 2013. - P. 473 - 475.

  7. Мендалиева Д.К., Кунашева З.Х Утепкалиева Г.И. Электроаналитические и термодинамические характеристики титанового электрода в растворах различного состава. - Тезисы докладов второго съезда аналитиков России. - Москва, 2013. - С. 236.

  8. Мендалиева Д.К., Кунашева З.Х. Утепкалиева Г.И. Электроаналитические характеристики молибдено вого электрода. - Тезисы докладов второго съезда аналитиков России. - Москва, 2013. - С. 268.

  9. Raymond Gogan, D.K. Mendalieva, R.I. Kuz’mina, Z. Kh. Kunasheva. Chemical and technological futures of drilling mud slime utilization // X International conference on Chemical Reactors CHEMREACTOR-Luxemburg, December 3‐7, 2012.- p.277-278

  10. Dina K. Mendaliyeva, Raisa I. Kuzmina, Zaripa Kh.Kunasheva and Ilya P. Shirokov. Influence of a Filler from Drilling Mud Cuttings on the Physical and Chemical Properties of Bitumen Composite Materials // From Knowledge to Wisdom Journal of Materials Science and Engineering (A & B)

  ЖАРИЯЛАНҒАН БАСЫЛЫМДАРЫ

  (ОҚУ, ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛДАР, МОНОГРАФИЯЛАР)

  1. Периодическая система и строение вещества. Алматы, 2003 ж. Соавт. Жанабаева А., Шалгымбаева С.Т.
  2. Периодтық жүйе және зат құрылысы. Алматы, 2003 ж. Соавт. Жанабаева А., Оспанова М.
  3. Сапалық химиялық анализден зертханалық практикум (мектеп оқушыларының факультативтік сабағына арналған). Алматы, 2003. 179 б. Соавт. Оралбаева Қ.Б.
  4. Аналитикалық химиядан есептер мен жаттығулар жинағы. Алматы, 2003 ж. 217 б.
  5. Гетерогенді тепе-теңдік және химиялық анализ. Алматы, 2003 ж. 101 б.
  6. Потенциометрия и потенциометрическое титрование. Учебное пособие. Уральск, 2004. – 93 с. Соавт. Кунашева З.Х., Ермагамбетов Р.Р.
  7. Потенциометрия және потенциометрлік титрлеу. Оқу құралы. Орал, 2004. – 65 б. Соавт. Кунашева З.Х., Ермагамбетов Р.Р.
  8. Системы менеджмента качества. Уральск, 2008. - 252 с. Соавт. Графкин В.Н. и др.

  9. Мендалиева Д.К., Сдикова Г.Ж., Султанова Ж.Ш. Строение атома и химическая связь. Учебное пособие. РИЦ ЗКГУ им. М. Утемисова, 2013. - 98 с.

  10. Мендалиева Д.К., Сдикова Г.Ж., Султанова Ж.Ш. Атом құрылысы және химиялық байланыс. Оқу құралы. РИЦ ЗКГУ им. М. Утемисова, 2013. - 105 б.

  ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТАРЫ

  Авторлары, атауы, мамандық, пән, басылым орны, баспа, шығарылған жылы

  ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАТЫН ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫНА БАСШЫЛЫҚ ЕТУІ ЖӘНЕ ҚАТЫСУЫ

  1. d-элементтерде (титан, молибден, вольфрам) электрохимиялық реакцияларды зерттеу, олардың негізінде индикаторлық электродтарды жасақтау және оларды экологиялық-аналитикалық бақылауда қолдану.

  2. Батыс Қазақстан облысының кен орындарында мұнай шламын өңдеу мен әрі қарай қолданудың оптимальдық варианттарының химия – технологиялық негiздерiн жасақтау.

  3. Мұнай негізіндегі карбонаттық бұрғылау шламдарын өңдеу мен қолдануының әдістемесін жасақтау.

  АВТОРЛЫҚ МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ПРЕЗЕНТАЦИЯЛАРДЫҢ ТІЗІМІ

  Презентация бағыты, мамандық, слайд саны

  ВИДЕОЛЕКЦИЯЛАР ТІЗІМІ

  Пән атауы, мамандық

  ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

  Пән атауы, мамандық, сайттағы сілтемесі (inside.wksu.kz) немесе басқа мәлімет (слайдтар, тапсырмалар т.б.) электронды түрде

 • Мендыгалиева Айгуль Еламановна


  Тегі_Мендыгалиева

  Аты _Айгуль

  Әкесінің аты_Еламановна

  Туылған күні_26.07.1988ж._

  Туылған жері_Батыс Қазақстан Облысы_

  Жалпы еңбек өтілі _6 жыл

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі _1_жыл

  Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі _1_ жыл

  Ұялы телефон _8-747 640 03 04

  E-mail _ aigulek_26_88@mail.ru _

  БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  Курс атаулары (құжатқа сәйкес), біліктілігін арттыру мекемесі, мерзімі, жылы

  1. «Жоғары мектеп педагогикасы» - оқытудың жоғары технологиясы біліктілікті арттыру курсы. М. Өтемісов атындағы БҚМУ, 2016 ж.

  2. «ІТ – технологияны ЖОО оқу процесінде қолдану» М. Өтемісов атындағы БҚМУ, 2016 ж.

  СЕМИНАР, КОНФЕРЕНЦИЯ, БАЙҚАУЛАРҒА ҚАТЫСУЫ

  ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  1. Перспективы развития научных исследований в 21 веке / ІХ Международная научно-практическая конференция. г.Махачкала 31 октября 2015 г.

  2. VII Международная научно-практическая конференция. г.Пемза 7.12.2016.

  ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

  1. Адырова Г. М., Мендыгалиева А.Е. Полимерлі материалдардың жанғыштық қасиетін төмендету мүмкіндіктерін зерттеу/ Ізденіс журналы, Алматы 2014ж 158-161б.

  ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

  1. Мұнай және химиясы

  2. Жоғары молекулалар химиясы

  3. Органикалық химия

  4. Химиялық технологияның процестері мен аппараттары

  5. Органикалық заттардың химиялық технологиясы

 • Исполова Асель Жумабаевна


  Тегі_Исполова_

  Аты _Асель_

  Әкесінің аты_Жумабаевна_

  Туылған күні_20.07.1991 ж._

  Туылған жері_Батыс Қазақстан Облысы_

  Жалпы еңбек өтілі _3,5_ жыл

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі _1,5_жыл

  Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі _3,5_ жыл

  Ғылыми дәрежесі _ _

  Байланыс телефоны _50-37-75_

  Ұялы телефон _8-705-512-53-09_

  E-mail _ asel_zhan@mail.ru _

  Skype, twitter, facebook ________________

  БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  Курс атаулары (құжатқа сәйкес), біліктілігін арттыру мекемесі, мерзімі, жылы

  СЕМИНАР, КОНФЕРЕНЦИЯ, БАЙҚАУЛАРҒА ҚАТЫСУЫ

  ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  1. Б.Б. Малаева. Определение физико-химических характеристик молибденовоо электрода на границе раздела фаз // «Химия и жизнь» Х Халықаралық ғылыми-тәжірибелік студенттік конференцияның материалдары. Новосибирск. – 2011. - Б. 349-351.

  2. А.М. Тлепбергенова. Термодинамические характеристики электрохимических реакций вольфрамового электрода // Қазақстан Республикасы Ғылым кіші Академиясы «Интеграция образования и науки – шаг в будущее» ХХХVII ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Павлодар. - 2011. 10 б.

  3. Г.И. Утепкалиева. Электроаналитические характеристики вольфрамового и молибденового электродов в неводных растворах // «Ломоносов – 2014» Х Халықаралық студенттер, магистранттар және жас ғалымдар ғылыми конференциясының материалдары. Астана. – 2014. Б. 159-161.

  4. Seifullina BS. Development of the module on halogens for middle school students // Collection of scientific articles of International scientific-practical conference “Industrial – innovative development of Kazakhstan: trends, problems and perspectives” dedicated to international exhibition “EXPO-2017”. Uralsk. – 2016. 29 p.

  5. Seifullina BS, Mendalieva DK. Physical and chemical characteristics of some anions on tungsten electrodes at different temperatures // Collection of scientific articles of International scientific-practical conference “Industrial – innovative development of Kazakhstan: trends, problems and perspectives” dedicated to international exhibition “EXPO-2017”. Uralsk. – 2016. 67 p.

  ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

  ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

  ЖАРИЯЛАНҒАН БАСЫЛЫМДАРЫ

  (ОҚУ, ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛДАР, МОНОГРАФИЯЛАР)

  ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТАРЫ

  Авторлары, атауы, мамандық, пән, басылым орны, баспа, шығарылған жылы

  ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАТЫН ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫНА БАСШЫЛЫҚ ЕТУІ ЖӘНЕ ҚАТЫСУЫ

  АВТОРЛЫҚ МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ПРЕЗЕНТАЦИЯЛАРДЫҢ ТІЗІМІ

  Презентация бағыты, мамандық, слайд саны

  ВИДЕОЛЕКЦИЯЛАР ТІЗІМІ

  Пән атауы, мамандық

  ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

  Пән атауы, мамандық, сайттағы сілтемесі (inside.wksu.kz) немесе басқа мәлімет (слайдтар, тапсырмалар т.б.) электронды түрде

 • Кубашева Раушан Нуртаевна

  магистр


  Тегі_Кубашева

  Аты _Раушан

  Әкесінің аты_Нуртаевна

  Туылған күні_05.12.1982 ж._

  Туылған жері_Батыс Қазақстан Облысы_

  Жалпы еңбек өтілі _10 жыл

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі _10жыл

  Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі _7_ жыл

  Ғылыми дәрежесі магистр

  Байланыс телефоны _50-37-75_

  Ұялы телефон _8-777-565-45-83

  E-mail _ r_kubasheva@mail.ru

  БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  Курс атаулары (құжатқа сәйкес), біліктілігін арттыру мекемесі, мерзімі, жылы

  1. Обучение проходило по «Программе дополнительного профессионального образования студентов выпускных курсов высших учебных заведений, осуществляющих подготовку педагогических кадров, разработанной на основе уровневых программ повышения квалификации педагогических кадров Ресаублики Казахстан, в объеме 232 академических часов»

  СЕМИНАР, КОНФЕРЕНЦИЯ, БАЙҚАУЛАРҒА ҚАТЫСУЫ

  ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  Участие в жюри на защите научных проектов учеников на отборочном туре республиканского конкурса научных проектов – декабрь 2016 года, проходивший на базе Республиканского научно-практического центра ДАРЫН.

  ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

  1. Кубашева Р.Н., Сейфуллина Б.С., Утепкалиева Г.И. Формирование экологического сознания в профессиональном становлении будущих учителей-химиков // Материалы международной научно-практической конференции «Среда социализации и профессионального становления студенческой молодежи в условиях модернизации казахстанского образования» 10 апреля 2013 г., г. Костанай.

  ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

  1. Мендалиева Д.К. Аймашева В.Ж., Сейфуллина Б.С. Реализация требований к компетенциям бакалавра образования по специальности «Химия» / Материалы V Межрегиональной научно-практической конференции международным участием «Актуальные проблемы естественнонаучной подгатовки педагогов».- Астрахань, 2014. –с. 53-57

  2. Сейфуллина Б.С., Кубашева Р.Н. «Химияны оқытуды жаңа ақпараттық технологияларды қолдану әдісі». Научная дискуссия: вопросы математики, физики, химии, биологии. сб.ст. по материалам XL междунар. науч.-практ.конф. - №4 (32). – М., Изд. «Интернаука», 2016-152 с.

  3. Сейфуллина Б.С., Кубашева Р.Н. «Организация элективного курса по химии для учащихся средней школы». – Materials of the international scientific-practical conference: Prospects for the Development of Modern Science – Jerusalim, Israel: Regional Academy of Management, 2016. – 535p.

  ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

  Пән атауы, мамандық, сайттағы сілтемесі (inside.wksu.kz) немесе басқа мәлімет (слайдтар, тапсырмалар т.б.) электронды түрде

  1. Жалпы химиялық технология

  2. Бейорганикалық заттардың химиясы мен технологиясы

  3. Бейорганикалық химия

  4. Глинозем мен силикатты материалдардың химиясы мен технологиясы

 • Череватова Нина Константиновна

  химия ғылымдарының кандидаты

   

   


  Тегі Череватова

  Аты-жөні Нина

  Әкесінің аты Константиновна

  Туған жылы 03.12.1947

  Туған жері БҚО, Орал қаласы

  Жалпы еңбек өтілі 49 жыл

  Жалпы педагогикалық еңбек өтілі 49жыл

  Университеттегі жұмыс өтілі 48жыл

  Ғылыми дәрежесі Химия ғылымдарының кандидаты

  Байланыс телефоны 30-34-00

  БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  Курс атауы ( құжат бойынша), мекеме,жоғары біліктілікті арттыру ,куні,оқу жылы.

   

  Білім беретін мекеме атауы

  Жыл

  Мамандандырылған мамандық тақырыбы, сертификат

  1

  Алма-Ата

  1981

  Органикалық химия

  2

  Алма-Ата

  1983

  Органикалық химия

  3

  Ленинград

  1987

  Органикалық химия

  4

  Москва

  1988

  Информатика

  5

  Алма-Ата

  2005

  Органикалық химия

  СЕМИНАР, КОНФЕРЕНЦИЯ, КОНКУРСТАРҒА ҚАТЫСУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

  Іс-шара атауы, документ атауы (диплом,сертификат), іс-шараға қатысу түрі, айы, жылы

  1. Халықаралық семинар СРС бойынша,Алматы, 1984

  2. Жыл сайынғы ғылыми конференция 1967 жылдан бастап

  3. Сертификат смк-Орал қ., 2005

  4. Сертификат стандарт бойынша ИСО 9001-2000, 2004

  5. Сертификат № 4 Ішкі аудит сапа жүйесі, 2004

  6. Сертификат №36 Менеджмент және технологияны басқару, 2002

  7. Сертификат №295 Қазіргі заманғы университеттегі оқу үдерісі ,2014

  БАСЫЛЫМ ЖҰМЫСТАРЫ

  (ОҚУЛЫҚТАР, ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛ , МОНОГРАФИЯ)

  1. Оқулықтар « Органикалық химия» (I-VII) 2004,2000-2011ж.

  2. Органикалық химиядан практикалық жұмыс 2004

  3. Экотоксикологиядан практикалық жұмыс 2007

  4. Қоршаған орта био-геообъектінің практикалық жұмысы-2012

  5. Монография «Алифаттық қатардағы органикалық қосылыстардың құрылымы мен қасиеттері», 2016

  6. Монография «Органикалық қосылыстардың құрылысы мен қасиеттері», 2017

  7. Органикалық химия -1б, 2017

  8. Органикалық химия -2б, 2017

  ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТАР

  Авторы, атауы, мамандық, пән, баспа орны, басылым, жыл

  1. Череватова Н.К. Органикалық химия -1б, 5В011200-Химия; БҚМУ, 2007

  2. Череватова Н.К. Органикалық химия -2б, 5В011200-Химия; БҚМУ, 2011

  3. Череватова Н.К., Жигалин П. Органикалық химиядан практикалық жұмыс БҚМУ, 2005

  АВТОРДЫҢ МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ПРЕЗЕНТАЦИЯЛАР ТІЗІМІ

  Презентация атауы, мамандық, слайд саны

  1. 5В011200-химия, 5В072000- ХТНВ, 5В072100- ХТОВ, 5В060600- Химия осы мамандықтар бойынша көмірсутектердің қасиеттері мен электрондық құрылымы, слайд саны -30

  БЕЙНЕБАЯН ДӘРІСТЕРІНІҢ ТІЗІМІ

  Мамандық, пән атауы

  1. Көмірсутектердің электрондық құрылымына қатысты химиялық қасиеттері. Мамандықтар 5В011200-химия, 5В0606600-химия-органикалық химия

  ОҚЫТЫЛАТЫН ПӘН

  Пәндер атауы, мамандық, сайттағы сілтеме (inside.wksu.kz) немесе материалдар (слайдтар, тапсырмалар және т.б.) электрондық түрде.

  Пән атауы

  Мамандық

  Төмендегі сілтемеде (inside.wksu.kz)

  1

  Органикалық химия

  Химия 5В011200

   

  2

  Органикалық химия

  Химия 5В060600

   

  3

  Органикалық химия

  ХТНВ 5В072000

   

  4

  Органикалық химия

  ХТОВ 5В072100

   

  5

  Органикалық химия

  Биология 5В011200

   

  6

  Биологиялық химия

  Химия 5В011200

  Физкультура и спорт 5В010800

   

  7

  Химикалық синтез

  Химия 5В011200

   

  8

  Органикалық химияның өзекті сұрақтары

  Химия 5В011200

  Химия 6М011200

   

  9

  Органикалық химия және ЖОО ВМЕВ химиясының оқыту әдістемесі

  Химия 6М011200

   

  10

  ЖОО биологиялық химияның оқыту әдістемесі

  Химия 6М011200

   

  11

  Органикалық заттардың құрылымы туралы заманауи түсінік

  Химия 6М011200

   

  12

  Биотехнология

  Химия 6М011200

   

  13

  Биоорганикалы химияның өзекті сұрақтары

  Химия 6М011200

   

  14

  Органикалық химия мен физика-органикалық химияның механизмы

  Химия 6М011200

   
 • Сейфуллина Баян Сериковна

  магистр


  Тегі Сейфуллина

  Аты Баян

  Әкесінің аты Сериковна

  Туылған күні 13.01.1987 ж.

  Туылған жері Батыс Қазақстан Облысы

  Жалпы еңбек өтілі 9 жыл

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі 5 жыл

  Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі 8 жыл

  Ғылыми дәрежесі магистр

  Байланыс телефоны _50-37-75_

  Ұялы телефон 8-747-993-55-80

  E-mail Seyfullina.Bayan@mail.ru

  БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  Курс атаулары (құжатқа сәйкес), біліктілігін арттыру мекемесі, мерзімі, жылы

  1. Қазақстан Республикасы педагог кадрларының біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламасы негізінде әзірленген педагог кадрларды даярлайтын жоғары оқу орындарының бітіруші курс студенттеріне қосымша білім беру бағдарламасы бойынша 232 академиялық сағат көлемі тренерлерді оқыту курсын аяқтады.

  СЕМИНАР, КОНФЕРЕНЦИЯ, БАЙҚАУЛАРҒА ҚАТЫСУЫ

  ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  Дарын Республикалық ғылыми практикалық орталығының ұйымдастыруымен өткізілетін ғылыми жобалар конкурсында қазылық етеді.

  ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

  1. Кубашева Р.Н., Сейфуллина Б.С., Утепкалиева Г.И. Формирование экологического сознания в профессиональном становлении будущих учителей-химиков // Материалы международной научно-практической конференции «Среда социализации и профессионального становления студенческой молодежи в условиях модернизации казахстанского образования» 10 апреля 2013 г., г. Костанай.

  2. Кунашева З.Х., Мендалиева Д.К., Б.С. Сейфуллина. Индикаторные электроды из d-элементов для использования в вариантах потенциометрического метода анализа // Вестник КазНУ. Серия химическая. - №2(66), 2012. – с. 158 - 163.

  3. Сейфуллина Б.С., Исполова А.Ж., Мендалиева Д.К. «Physical and chemical characteristics of some anions on tungsten electrodes at different temperatures». Сборник научных статей международной научно-практической конференции «Индустриально-инновационное развитие Казахстана: тренды, проблемы и перспективы», посвященной международной выставке «EXPO - 2017». Уральск: ЗКГУ им.М.Утемисова, 2016.-297с.

  4. Сейфуллина Б.С., Исполова А.Ж. «Development of the module on halogens for middle school students». Сборник научных статей международной научно-практической конференции «Индустриально-инновационное развитие Казахстана: тренды, проблемы и перспективы», посвященной международной выставке «EXPO - 2017». Уральск: ЗКГУ им.М.Утемисова, 2016.-297с.

  ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

  1. Мендалиева Д.К. Аймашева В.Ж., Сейфуллина Б.С. Применение вольфрамового электрода для потенциометрического определения галогенидов / Материалы VIII Всероссийской конференции по электрохимическим методам анализа «ЭМА-2012».- Уфа-Абзаково, 2012. - с. 59 - 60.

  2. Сейфуллина Б.С., Кунашева З.Х., Мендалиева Д.К. Металлические вольфрам и молибден в качестве индикаторных электродов в потенциометрии / Материалы IX научной конференции Аналитика Сибири и Дальнего Востока. – Красноярск, 2012. – с.257.

  3. Мендалиева Д.К., Сариева Л.С., Якупова Д.Б. Экологическое образование и воспитание студентов химических специальностей / Материалы 4-ой междунар. научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ», 29 сентября-1 октября 2012 г.-Украина.-2012 г.

  4. Сейфуллина Б.С., Кубашева Р.Н. «Химияны оқытуды жаңа ақпараттық технологияларды қолдану әдісі». Научная дискуссия: вопросы математики, физики, химии, биологии. сб.ст. по материалам XL междунар. науч.-практ.конф. - №4 (32). – М., Изд. «Интернаука», 2016-152 с.

  5. Сейфуллина Б.С., Кубашева Р.Н. «Организация элективного курса по химии для учащихся средней школы». – Materials of the international scientific-practical conference: Prospects for the Development of Modern Science – Jerusalim, Israel: Regional Academy of Management, 2016. – 535p.

  ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

  Пән атауы, мамандық, сайттағы сілтемесі (inside.wksu.kz) немесе басқа мәлімет (слайдтар, тапсырмалар т.б.) электронды түрде

  1. Хроматография негіздері

  2. Нанотехнология негіздері

  3. Жобалау негіздері және кәсіпорын құрал-жабдықтары (өндірістік салалары бойынша)

  4. Көмірсу шикізаттарын қайта өңдеу технологиясы

 • Ержанова Нургуль Сандибаевна 

  магистр


  Тегі:Ержанова

  Аты:Нургуль

  Әкесінің аты:Сандибаевна

  Туған жылы:02.06.1993

  Туған жері:БҚО, Орал қаласы

  Жалпы еңбек өтілі:1 жыл

  Педагогикалық еңбек өтілі:1 жыл

  Аталған оқу орнындағы еңбек өтілі:  -

  Ғылыми (академиялық) дәрежесі:магистр

  Ұялы телефоны: 87058024149

  E-mail:nurgul.yerzhanova@mail.ru

   

  СЕМИНАР, КОНФЕРЕНЦИЯ, БАЙҚАУЛАРҒА ҚАТЫСУЫ

  ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  1. Серикпаева С.Б. авт.бірлігінде Поливинилпирролидон және бентонит сазы негізіндегі композициялық сорбенттерді синтездеу және зерттеу. - Студенттер мен жас ғалымдардың «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» атты халықаралық ғылыми конференциясы – Алматы. 2015 ж. 14-15 сәуір. – 165 б.
  2. Кунашева З.Х., Шамилова А.Ж., Рыбинская А.В. авт.бірлігінде. Технология приготовления образцов композиции с добавками местного сырья для дорожно-строительных материалов. – материалы XVIIIмеждународной научно-практической конференций «Современные тенденции в науке и образовании» - Москва, 2017 г. 27 января. – С. 50-51.
  3. Кунашева З.Х., Шамилова А.Ж. авт.бірлігінде. Модифицированные композиционные материалы на основе местных сырьевых ресурсов с улучшенными свойствами. – материалы ІXмеждународной научно-практической конференций «Worldscience: problemsandinnovations» - Пенза, 2017 г. 30 апреля. – С. 24-27.
  4. Кунашева З.Х., Ерошев О.Ж. авт.бірлігінде. Өндіріс қалдықтарынан алынған модифицирленген гипсті байланыстырғыш негізіндегі композициялық құрылыс материалдарын алу әдістемесі. - «Жаһандық әлемдегі ғылым және білім» халықаралық конференциясы материалдары, - Орал. 2017 ж. 19-20 қазан. - 138-141 б.
  5. Кунашева З.Х. авт.бірлігінде. Водостойкие модифицированные композиционные материалы на основе местных сырьевых ресурсов. - «Иванов оқулары» ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, - Орал. 2017 ж. – 202-207 б.

   

  ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ

  1. Серикпаева С.П., Бейсебеков М.М., Иминова Р.С., Жумагалива Ш.Н., Бейсебеков М.К., Абилов Ж.А. авт. Бірлігінде Получение и исследование сорбентов ионов тяжелых металлов на основе поливинилпирролидона и бентонитовой глины. Журнал «Известия национальной академии наук Республики Казахстан» - Алматы, 2015 г. май-июнь. - № 3(411). – С. 159-164.
  2. Кунашева З.Х., Шамилова А.Ж. авт.бірлігінде. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру барысында бұрғылау шламдарын кәдеге жаратудың кешенді тәсілі арқылы технологиясын жасақтау әдістемесі. - М.Өтемісов атындағы БҚМУ Хабаршысы. - Орал, 2017. - №1 (65). - 29-35 б.
  3. Кунашева З.Х. авт. бірлігінде. Structure and properties of gypsum binders. – «Ғылым авангарды» ғылыми-тәжірибелік журналы, Сатпаев, 2018 ж. - № 4 (4) – 84-87 б.
  4. Кунашева З.Х., Ерошев О.Ж. авт.бірлігінде. Фазовое влияние модификатора на структуру и свойства вяжущего материала. Научно-технический журнал «Новости науки Казахстана». – Алматы, 2018. - № 3. – 149-158 б.

   

  ШЕТЕЛДІК БАСЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ

  1. Кунашева З.Х., Шамилова А.Ж., Рыбинская А.В. авт.бірлігінде. Технология приготовления образцов композиции с добавками местного сырья для дорожно-строительных материалов. – материалы XVIIIмеждународной научно-практической конференций «Современные тенденции в науке и образовании» - Москва, 2017 г. 27 января. – С. 50-51.
  2. Кунашева З.Х., Шамилова А.Ж. авт.бірлігінде. Модифицированные композиционные материалы на основе местных сырьевых ресурсов с улучшенными свойствами. – материалы ІXмеждународной научно-практической конференций «Worldscience: problemsandinnovations» - Пенза, 2017 г. 30 апреля. – С. 24-27.
  3. Кунашева З.Х. авт.бірлігінде. Новые строительные композиционные материалы на основе модифицированных гипсовых вяжущих, полученных из отходов производства. – научный журнал «Современные научные исследования и разработки» – Москва, 2017. Октябрь. – № 6 (14). -С. 65-68.

   

  ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАТЫН ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫНА БАСШЫЛЫҚ ЕТУІ ЖӘНЕ ҚАТЫСУЫ

  1. «Разработка методологии вторичного использования глинистого бурового шлама бурового раствора на водной основе и глинистого бурового шлама бурового раствора на нефтяной основе после термомеханичекой обработки. Разработка методологии стабилизации и вариантов использования золы, образовавшейся в процессе термического обезвреживания и ликвидации твердых бытовых, производственных и медицинских отходов в печи общего назначения»

  ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

  Пән атауы

  мамандық

  Ішкі сайттағы сілтемесі

  1

  Химиядан әртүрлі күрделі деңгейдегі есептер шығару әдістемесі

  5В011200-Химия

   

  2

  ЖМҚ

  5В072100 - ХТОВ

   

  3

  Ағылшын тілі В12

  5В011200-Химия

   

  4

  Бейорганикалық химия

  5В011200-Химия

  5В060600-Химия

   

  5

  Органикалық химия

  5В011300-Биология

  5В060800 - Экология

   

  6

  Биохимия

  5В011300-Биология

  5В060800 - Экология

   

  7

  Химия

  5В072100 – ХТОВ

  5В072000-ХТНВ

   

  8

  Зат құрылысы

  5В011200-Химия

   

  9

  Кәсіби ағылшын тілі

  5В011200-Химия