Ержанова Нургуль Сандибаевна

магистр

Тегі  Ержанова

Аты Нургуль

Әкесінің аты Сандибаевна

Педагогикалық еңбек өтілі 1 жыл

E-mail nurgul.yerzhanova@mail.ru

 

СЕМИНАР, КОНФЕРЕНЦИЯ, БАЙҚАУЛАРҒА ҚАТЫСУЫ

ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

 1. Серикпаева С.Б. авт.бірлігінде Поливинилпирролидон және бентонит сазы негізіндегі композициялық сорбенттерді синтездеу және зерттеу. - Студенттер мен жас ғалымдардың «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» атты халықаралық ғылыми конференциясы – Алматы. 2015 ж. 14-15 сәуір. – 165 б.
 2. Кунашева З.Х., Шамилова А.Ж., Рыбинская А.В. авт.бірлігінде. Технология приготовления образцов композиции с добавками местного сырья для дорожно-строительных материалов. – материалы XVIII международной научно-практической конференций «Современные тенденции в науке и образовании» - Москва, 2017 г. 27 января. – С. 50-51.
 3. Кунашева З.Х., Шамилова А.Ж. авт.бірлігінде. Модифицированные композиционные материалы на основе местных сырьевых ресурсов с улучшенными свойствами. – материалы ІX международной научно-практической конференций «World science: problems and innovations» - Пенза, 2017 г. 30 апреля. – С. 24-27.
 4. Кунашева З.Х., Ерошев О.Ж. авт.бірлігінде. Өндіріс қалдықтарынан алынған модифицирленген гипсті байланыстырғыш негізіндегі композициялық құрылыс материалдарын алу әдістемесі. - «Жаһандық әлемдегі ғылым және білім» халықаралық конференциясы материалдары, - Орал. 2017 ж. 19-20 қазан. - 138-141 б.
 5. Кунашева З.Х. авт.бірлігінде. Водостойкие модифицированные композиционные материалы на основе местных сырьевых ресурсов. - «Иванов оқулары» ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, - Орал. 2017 ж. – 202-207 б.

 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ

 1. Серикпаева С.П., Бейсебеков М.М., Иминова Р.С., Жумагалива Ш.Н., Бейсебеков М.К., Абилов Ж.А. авт. Бірлігінде Получение и исследование сорбентов ионов тяжелых металлов на основе поливинилпирролидона и бентонитовой глины. Журнал «Известия национальной академии наук Республики Казахстан» - Алматы, 2015 г. май-июнь. - № 3(411). – С. 159-164.
 2. Кунашева З.Х., Шамилова А.Ж. авт.бірлігінде. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру барысында бұрғылау шламдарын кәдеге жаратудың кешенді тәсілі арқылы технологиясын жасақтау әдістемесі. - М.Өтемісов атындағы БҚМУ Хабаршысы. - Орал, 2017. - №1 (65). - 29-35 б.
 3. Кунашева З.Х. авт. бірлігінде. Structure and properties of gypsum binders. – «Ғылым авангарды» ғылыми-тәжірибелік журналы, Сатпаев, 2018 ж. - № 4 (4) – 84-87 б.
 4. Кунашева З.Х., Ерошев О.Ж. авт.бірлігінде. Фазовое влияние модификатора на структуру и свойства вяжущего материала. Научно-технический журнал «Новости науки Казахстана». – Алматы, 2018. - № 3. – 149-158 б.

 

ШЕТЕЛДІК БАСЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ

 1. Кунашева З.Х., Шамилова А.Ж., Рыбинская А.В. авт.бірлігінде. Технология приготовления образцов композиции с добавками местного сырья для дорожно-строительных материалов. – материалы XVIII международной научно-практической конференций «Современные тенденции в науке и образовании» - Москва, 2017 г. 27 января. – С. 50-51.
 2. Кунашева З.Х., Шамилова А.Ж. авт.бірлігінде. Модифицированные композиционные материалы на основе местных сырьевых ресурсов с улучшенными свойствами. – материалы ІX международной научно-практической конференций «World science: problems and innovations» - Пенза, 2017 г. 30 апреля. – С. 24-27.
 3. Кунашева З.Х. авт.бірлігінде. Новые строительные композиционные материалы на основе модифицированных гипсовых вяжущих, полученных из отходов производства. – научный журнал «Современные научные исследования и разработки» – Москва, 2017. Октябрь. – № 6 (14). -С. 65-68.

 

ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАТЫН ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫНА БАСШЫЛЫҚ ЕТУІ ЖӘНЕ ҚАТЫСУЫ

 1. «Разработка методологии вторичного использования глинистого бурового шлама бурового раствора на водной основе и глинистого бурового шлама бурового раствора на нефтяной основе после термомеханичекой обработки. Разработка методологии стабилизации и вариантов использования золы, образовавшейся в процессе термического обезвреживания и ликвидации твердых бытовых, производственных и медицинских отходов в печи общего назначения»

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

Пән атауы

мамандық

Ішкі сайттағы сілтемесі

1

Chemistryдан әртүрлі күрделі деңгейдегі есептер шығару әдістемесі

5В011200-Chemistry

 

2

ЖМҚ

5В072100 - ХТОВ

 

3

Ағылшын тілі В12

5В011200-Chemistry

 

4

Бейорганикалық chemistry

5В011200-Chemistry

5В060600-Chemistry

 

5

Органикалық chemistry

5В011300-Биология

5В060800 - Экология

 

6

Биоchemistry

5В011300-Биология

5В060800 - Экология

 

7

Chemistry

5В072100 – ХТОВ

5В072000-ХТНВ

 

8

Зат құрылысы

5В011200-Chemistry

 

9

Кәсіби ағылшын тілі

5В011200-Chemistry