Дайындық бағыты / Направление подготовки Білім / Образование / Education

Мамандығы / Специальность 6М060700 – Биология

6М060700 – Биология

6М060700 – Biology

Уровень Магистратура

Академиялық дәрежесі / Академическая степень 6М060700 "Биология" мамандығы бойынша жаратылыстану ғылымдарының

магистрі

Магистр естественных наук по специальности 6М060700 Биология

Magister Magister of Science in Specialty 6M060700 Biology

Оқутүрі / Форма обучения күндізгі / очная / full-time

Оқу мерзімі / Срок обучения 2жыл года / years (2018-2020)

6М060700-Биология мамандығы бойынша білім беру мақсаттары

6М060700-Биология мамандығы бойынша білім берудің негізгі мақсаты:

- биологиялық білім беру саласында кәсіби білікті мамандар даярлау;

- тілдік дайындық;

- экологиялық, дене және этикалық, құқықтық мәдениет пен ойлау мәдениетін қалыптастыру;

- жалпыадамзаттық және әлеуметтік-тұлғалық құндылықтарды қалыптастыру;

- патриоттық рухта тәрбиелеу, Қазақстан Республикасы халықтарының достығы, төзімділік, әр түрлі мәдениеттерге, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету.

1. Біліктілік пен лауазымдар тізбесі

Осы білім беру бағдарламасының түлегіне "білім магистрі"академиялық дәрежесі беріледі.

Білім магистрлері Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығымен бекітілген Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларына сәйкес біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ маман ретінде жұмыс өтіліне талап қойылмайды:

- биология мұғалімі;

– биология пәнінің мұғалімі.

- ЖОО оқытушысы.

2. Білім беру бағдарламасы түлектерінің біліктілік сипаттамасы

2.1 Кәсіби қызмет саласы

6М060700-Биология мамандығы бойынша білім бакалавры өзінің кәсіптік қызметін білім саласында жүзеге асырады.

ҰБШ бойынша біліктілік деңгейі-7.

2.2 Кәсіптік қызмет объектілері

6М060700-Биология мамандығы бойынша білім бакалаврының кәсіби қызметінің объектілері болып табылады:

- меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, барлық үлгідегі және түрдегі орта білім беру ұйымдары;

- техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары.

- жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары.

- қосымша білім беру жүйесі және әдістемелік қызметтер.

- ғылыми-зерттеу ұйымдары.

2.3 Кәсіби қызмет пәні

Бітірушінің педагогикалық іс – әрекетінің пәні – жаңа құралдар мен әдістерді қолдана отырып оқыту, тәрбиелеу және т. б.; жаңа зерттеу әдістері, жабдықтар, материалдар және т. б.; басқару-заманауи офистік жабдықтар, қарым-қатынас жасау іскерліктері, міндеттер шеңберін білу және т. б. болып табылады.

 

2.4 Кәсіби қызмет түрлері

6М060700-Биология мамандығы бойынша білім бакалавры келесі кәсіби қызмет түрлерін атқара алады::

- биология ғылымдары саласындағы оқытушылық қызмет;

- биология ғылымдары саласындағы ғылыми-зерттеу қызметі;

- өндірістік-басқарушылық;

- әлеуметтік-педагогикалық.

 

2.5 Кәсіби қызметтің функциялары

6М060700-Биология мамандығы бойынша білім бакалаврының кәсіби қызметінің функциялары::

- оқыту;

- тәрбие;

- кәсіптік бағдар беру;

- ғылыми-зерттеу.

2.6 Кәсіби қызметтің типтік міндеттері

Кәсіби қызметінің типтік міндеттері 6М060700 – Биология мамандығы бойынша білім бакалавры кәсіби қызмет түрлеріне сәйкес шешуі тиіс:

білім беру (педагогикалық) қызметі саласында:

- меңгерілетін білім беру бағдарламасының деңгейіне байланысты білім алушылардың мүмкіндіктерін, қажеттіліктері мен жетістіктерін зерттеу;

- пән саласының ерекшелігін көрсететін және білім алушылардың жас және психофизикалық ерекшеліктеріне сәйкес келетін, оның ішінде олардың ерекше білім беру қажеттіліктеріне сәйкес келетін технологияларды пайдалана отырып, білім беру саласында оқыту және тәрбиелеу процесін ұйымдастыру;

- әріптестермен, ата-аналармен, әлеуметтік серіктестермен, соның ішінде шетелдік әріптестермен өзара іс-қимылды ұйымдастыру;

- кәсіби өз бетімен білім алу және тұлғалық өсуді жүзеге асыру.

ғылыми-зерттеу қызметі саласында:

- нақты ғылыми-зерттеу міндеттерін шешуде зерттеу әдістері кешенін қолдану арқылы ғылым және білім беру саласындағы ғылыми зерттеулердің нәтижелерін талдау, жүйелеу және қорыту;

- қазіргі заманғы ғылыми әдістер мен технологияларды пайдалана отырып, ғылым және білім беру саласындағы ғылыми зерттеу нәтижелерін жүргізу және талдау;

жобалау қызметі саласында:

- білім алушылардың білім беру бағдарламалары мен жеке білім беру бағыттарын жобалау;

- оқу пәндерінің (модульдердің) мазмұнын, бақылау формалары мен әдістерін және бақылау-өлшеу материалдарын жобалау;

- білім беру процесінің сапасын қамтамасыз ететін білім беру ортасын жобалау;

- білім беру бағыты мен кәсіби мансабын жобалау;

әдістемелік қызмет саласында:

- педагогтардың кәсіби және білімдік қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін зерттеу және талдау және жеке әдістемелік сүйемелдеу бағыттарының алынған нәтижелері негізінде жобалау;

- педагогтарды әдістемелік сүйемелдеу нәтижелерін зерттеу, ұйымдастыру және іске асыруды бағалау;

өндірістік-басқару қызметі саласында:

- түрлі деңгейдегі мемлекеттік құрылымдарда өндірістік-басқару қызметін орындау;

әлеуметтік-педагогикалық қызмет саласында:

- білім алушыларды тәрбиелеу және дамыту үшін педагогикалық қолдау көрсету және қолайлы жағдай жасау;