1. Білім беру бағдарламасының атауы: 5В060600-Химия

2. Білім беру бағдарламасының деңгейі: жаратылыстану бакалавры

3. Білім беру бағдарламасының ПАСПОРТЫ

5В060600 – "Химия" мамандығының модульдік білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 13.05.16 ж. №292 қаулысымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті жоғары білім беру стандартына және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 05.07.2007 ж. № 292 бұйрығымен бекітілген Типтік оқу жоспарына сәйкес құрастырылған. 2016ж.,№425(Қосымша 84).

3.1 білім беру бағдарламасының мақсаттары

Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты - "білім беру, тәрбие процестері мен ҒЗЖ құзыреттілік тәсілін енгізу негізінде Өзін-өзі дамытатын және өзін-өзі жүзеге асыратын тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін білім беру ортасын құру".

3.2 білім беру бағдарламасының міндеттері. Қойылған мақсатқа сүйене отырып, келесі міндеттер қалыптастырылады:

3.2.1 қазіргі заманғы талаптарға сәйкес келетін білім деңгейін қамтамасыз ету: - ойлау дербестігін, өзін - өзі дамыту және өз бетінше білім алу қабілетін дамыту; - білім алушылардың жеке-тұлғалық ерекшеліктерін ескеретін жағдайларды қамтамасыз ету; - оқу процесіне деңгейлік бағдарламаларды кеңінен енгізу арқылы білім беру процесінде шығармашылық атмосфераны құру; - білім алушылардың оқу қызметіне позитивті уәждемесін қалыптастыру.

3.2.2 шығармашылықпен жұмыс істейтін педагогтар ұжымын қалыптастыру: -әдістемелік бірлестіктердің жұмысын жетілдіру; - білім сапасын диагностикалаудың технологиялары мен әдістемелерін зерделеуді, енгізуді және жетілдіруді ұйымдастыру; - педагогтардың шығармашылық және ғылыми жұмыстарын жариялауды ұйымдастыру; - білім беру үдерісінде ақпараттық технологияларды қолдану бойынша педагогтардың оқуын жалғастыру.

3.2.3 оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруды жетілдіру: - интеграция негізінде оқу пәндерінің өзара іс - қимылын жетілдіру;-оқытудың саралануын, проблемалық оқыту технологиясын дамыту; - оқу-тәрбие процесіне негізгі құзыреттілікті қалыптастыратын технологияларды енгізу.

3.2.4 физикалық сау тұлғаны қалыптастыру: - білім алушылардың оқу жағдайында шамадан тыс жүктелуіне жол бермеу; - білім алушылардың дене, психикалық және әлеуметтік денсаулығын сақтайтын әлеуметтік - педагогикалық қарым-қатынасты қамтамасыз ету.

3.3 біліктілік және лауазымдар тізімі осы білім беру бағдарламасының түлегіне 5В060600 – "Химия"мамандығы бойынша жаратылыстану бакалавры академиялық дәрежесі беріледі. 5В060600-Химия мамандығы бойынша бакалавриат түлектерінің біліктілігі мен лауазымдары Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрлігінің 2012 жылғы 21 мамырдағы № 201 "Басшылардың, мамандардың және басқа да қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығын бекіту туралы" бұйрығымен бекітілген "Басшылардың, мамандардың және басқа да қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығына"сәйкес анықталады.

3.4 білім беру бағдарламасын бітірушінің біліктілік сипаттамасы

3.4.1 кәсіби қызмет саласы бітірушінің кәсіби қызмет саласы: химия, металлургия, мұнай-химия, фармацевтика өнеркәсібі, Білім беру, ғылым және экология салалары болып табылады.

3.4.2 кәсіби қызмет объектілері бітірушінің кәсіби қызмет объектілері: аналитикалық, экологиялық, кедендік, санитарлық-эпидемиологиялық, сертификациялық қызметтердің өндірістік зертханалары; химиялық, экологиялық, металлургиялық, фармацевтикалық бейіндегі ғылыми - зерттеу ұйымдары (институттар, зертханалар), орта жалпы білім беретін мектептер, колледждер, лицейлер, гимназиялар, білім бөлімдері болып табылады.

3.4.3 кәсіби қызмет пәні бітірушінің кәсіби қызмет пәндері болып табылады: химиялық реакциялардың, процестер мен технологиялардың заңдары мен заңдылықтарын; қоршаған орта объектілерін зерттеу; оқытушылық қызмет.

3.4.4 кәсіби қызмет түрлері-ұйымдастыру – технологиялық;-ғылыми – зерттеу;-өндірістік – басқару; - білім беру (педагогикалық).

3.4.5 кәсіби қызмет функциялары: 5В060600 – "Химия" мамандығы бойынша бакалаврлар келесі кәсіби қызмет түрлерін атқара алады: – экономика және өнеркәсіптің химиялық салаларында өндірістік және технологиялық процестерді ұйымдастыруды жүзеге асырады; – ғылыми зерттеулер мен бағдарламаларды жоспарлайды және ұйымдастырады; – өндірістік, ғылыми және педагогикалық ұжымға, зертханаға басшылық етеді; – білім беру саласында оқу-тәрбие жұмысын жоспарлайды және ұйымдастырады.

3.4.6 кәсіби қызметтің типтік міндеттері: - өндірістік және технологиялық есептерді қою және шешу; - ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу, ғылыми бағдарламаларды орындау, эксперимент қою; - ғылыми және педагогикалық ұжымға, зертханаға басшылық ету; - дәріс оқу, зертханалық және практикалық сабақтарды өткізу, зертханалық жұмыстарды қою.

4. Білім беру бағдарламасының түлегінің білімі мен іскерлігі. Кәсіби міндеттерді компоненттік және жауапты шешу үшін бакалавр:

1) білу:

- химияның негізгі концепциялары, әдістері және даму болашағы; - атом құрылысы, химиялық байланыс, Термодинамика және химиялық реакциялардың кинетикасы, ерітінділер теориясы, кешенді қосылыстар химиясы туралы. - Аналитикалық химияның теориялық негіздері, элементтерді сандық және сапалық талдау әдістері туралы, эксперимент кезінде реакциялар мен анықтау әдістерінің ерекшеліктерін қолдану, олардың мүмкіндіктері мен шектеулерін көрсету. - органикалық қосылыстардың құрылымы, теориясы туралы, бағытталған валенттілік, Гибридизация, электрондық ығысу. - қарапайым және күрделі реакциялардың формальды кинетикасының заңдары, катализ және электрохимия негіздері туралы

2) білу:

-лекцияларды және басқа да оқу-ғылыми ақпарат көздерін зерделеу кезінде алынған білімді жүйелеу және жинақтау;-химияның негізгі мәселелері бойынша теориялық материалды еркін және сауатты баяндау, пікірталастар жүргізу; - алынған білімді эксперименталды жұмыс нәтижелерін қою, өткізу және түсіндіру үшін пайдалану; -практикалық қызметте: жалпы химияның негізгі заңдарын, химиялық термодинамика мен кинетика заңдылықтарын, тотығу-қалпына келтіру процестерін, химиялық элементтер мен олардың қосылыстарының қасиеттерін, бейорганикалық, органикалық және жоғары молекулалық қосылыстарды синтездеу әдістерін, катиондар мен аниондардың аналитикалық қасиеттерін, адсорбцияны, экстракцияны, хроматографияны әртүрлі заттар мен объектілерді бөлу, шоғырландыру және тазалау әдістері ретінде; энергияның әртүрлі түрлері мен көздерін, ресурс үнемдейтін және экологиялық қауіпсіз технологияларды әзірлеуге арналған каталитикалық процестерді.

3) дағдысы болуы:

- Химиялық эксперимент қою бойынша практикалық дағдыларды меңгеру: зертханалық журналды дұрыс толтыру, жабдықтар мен аспаптардың атауы мен мақсатын білу, олармен жұмыс істей білу, алынған білімді пайдалану - талдау мен бөлудің әртүрлі әдістері бойынша (тұндыру, экстракция, хроматография, гравиметрия, титриметрия, спектроскопия және электрохимиялық талдау әдістері), - Талдаудың қажетті әдісін таңдау әдіснамасы және оны жүргізу әдістемесі; - синтездің әдістері мен тәсілдері бойынша, бейорганикалық, органикалық қосылыстарды талдаудың қазіргі заманғы әдістері бойынша,; - дисперсті жүйелерді коллоидтық-химиялық зерттеу әдістері бойынша; - - технологиялық өндірістік сұлбаларды құру әдістемесі бойынша; физика-химиялық есептеулер әдістемесі бойынша.

4) Құзыретті:

- химия ғылымының негізгі бағыттарында: Бейорганикалық, аналитикалық, органикалық, физикалық, коллоидтық, Экологиялық химия, ЖМС химиясы және химиялық физика, катализ және мұнай химиясы, табиғи қосылыстар мен сирек элементтер химиясы. - экономика мен өнеркәсіптің химиялық салаларында өндірістік және технологиялық процестерді ұйымдастыруда; - ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау және эксперимент қою кезінде; - ғылыми және педагогикалық ұжымды, зертхананы басқаруда; -бірлескен қызметті ұйымдастыру, шешімдерді алқалы қабылдауға қатысу және өз көзқарасын дәлелді түрде қорғай білу;- нарықтық қатынастар жүйесінде өзінің кәсіби қызметін бейімдеуге қабілетті тұлғаның өзін - өзі дамыту және өзін-өзі дамыту мәселелері; - жеке тұлғаны өзіндік шығармашылық қызметке бағдарлайтын өзін-өзі тану процестері; - тұлғааралық қатынастар және өзара іс-қимыл мәселелері, даулы жағдайларды оңтайлы шешу; - Өмір тіршілігінің табиғи, әлеуметтік-экономикалық және психоәлеуметтік жағдайлары кешенімен қамтамасыз етілетін адамның жеке денсаулығы мәселелері.

5. Оқыту нәтижелері

Оқыту нәтижелері Дублиндік дескрипторлар негізінде анықталады. Бұл ретте оқытудың бес басты нәтижесі бөлінеді: УО1 - Білім және түсіну (Осы саладағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса алғанда, оқылатын саладағы білім мен түсінікті көрсету); УО2 - білім мен түсініктерді қолдану (осы білімді және түсінуді кәсіби деңгейде қолдану); УО3-пікір қалыптастыру (дәлелдерді тұжырымдау және зерделенетін саладағы мәселелерді шешу).); УО4 - коммуникативтік қабілеттер (Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пікірлерді қалыптастыру үшін ақпаратты жинау мен интерпретациялауды жүзеге асыру; УО5 - оқыту дағдылары немесе оқуға қабілеті (мамандарға да, маман емес адамдарға да ақпарат, идеялар, мәселелер мен шешімдер хабарлау).