5В050720-Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

1. Мамандық бітірушінің құзыреттілік моделінің ақпараттық көздері

- "Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты населения РК № 273-П от 22 қараша 2002 ж.;

- ҚР БҒМ 13.07.2009 ж. № 338 бұйрығымен бекітілген "Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалар лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамалары";

- академиялық сарапшылардан сұрау нәтижелері;

- жұмыс берушілерден сауалнама нәтижелері .

"5В0572000-Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы" мамандығы шеңберінде қазіргі білім беру бағдарламасы ҚР МЖМБС 3.08.347-2006 ж.құрылды.

2. Кәсіби қызмет объектісі:

"5В050720-Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы" мамандығы бойынша бакалаврдың кәсіби қызметінің объектілері болып табылады:

- тау-кен байыту комбинаттары;

- минералды шикізатты қайта өңдеу кәсіпорындары;

- бейорганикалық қышқылдар, негіздер, тұздар және минералды тыңайтқыштар өндірісі бойынша кәсіпорындар;

- металлургия өнеркәсібі комбинаттары;

- құрылыс, керамикалық композициялық материалдарды өндіру зауыттары;

- Электрохимиялық өндірістер, плазмохимиялық процестер кәсіпорындары;

- зауыттық, цехтық және ғылыми-зерттеу зертханалары.

"5В050720 - Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы" мамандығы бойынша бітірушілер келесі кәсіби қызмет түрлерін атқара алады: өндірістік-технологиялық, есептік - жобалау-конструкциялық, ұйымдастыру-басқару, сервистік-пайдалану, Эксперименталды-зерттеу, БҒМ-тәжді-жөнге келтіру және т. б.

3. Біліктілік сипаттамалары:

3.1 білу:

ел тарихы және оның әлемдік қоғамдағы орны, этникалық және құқықтық нормалар, табиғат пен түрлі үдерістерді танудың қазіргі ғылыми әдістері, Математика негіздері, кәсіптік міндеттерді шешу үшін қажетті физика, химия заңдары; өз мамандығының мәні мен әлеуметтік маңызы, оның қызметінің нақты саласын анықтайтын ғылымның негізгі проблемалары; стандарттау мен Метрологияның негізгі ережелері; технологиялық объектілерді жобалау негіздері; химиялық технологияның гидродинамикалық, жылу, массаалмасу және реакциялық процестерінің физика-химиялық негіздері, оның ішінде термиялық, каталитикалық; заттарды химиялық және аспаптық талдау және олардың сапасын бақылау әдістері, Органикалық емес заттарды өндіру және қайта өңдеудің технологиялық сызбаларын және технологиялық жабдықтарды таңдау материалдарын құру принциптері, функциялары, принциптері; қалдықсыз және экологиялық қауіпсіз технологияларды құру принциптері; ҚР аумағында пайдалы қазбалардың орналасқан жері; ҚР аумағында орналасқан маңызды Металлургиялық және химиялық өндірістер және олардың негізгі өнімдері;

химияны дамытудың негізгі кезеңдері; химияны дамытуға ҚР және әлемнің көрнекті ғалымдарының қосқан үлесі.

3.2 білу:

әлеуметтік маңызы бар мәселелер мен үдерістерді ғылыми талдау; гуманитарлық ғылымдар әдістерін әртүрлі процестер мен әлеуметтік қызметте пайдалану; ғылыми негізде өз еңбегін ұйымдастыру; заманауи ақпараттық білім беру технологияларын пайдалана отырып, жаңа білім алу; математикалық модельдерді құру және пайдалану; кәсіби функцияларды жүзеге асырумен байланысты мақсат қою және міндеттерді тұжырымдау, оларды шешу үшін зерделенген пәндер әдістерін қолдану; механиканың, электр және магнетизмнің, тербелістер мен толқындардың, кванттық физиканың, химиялық жүйелердің, заттардың реакциялық қабілетінің, химиялық сәйкестендірудің, Экологияның негізгі ұғымдарын, заңдары мен модельдерін пайдалану; өндірістің технологиялық процестерін жоспарлау және ұйымдастыру, автоматика құралдарын қолдана отырып оларды басқару; жаңа кәсіпорындардың технологиялық желілерін жобалау, технологиялық жабдықтардың жұмыс істеу шарттары мен режимін талдау; бейорганикалық заттарды өндіру және қайта өңдеу технологиясы саласында ғылыми зерттеулер жүргізу, алынған нәтижелерді өңдеу және талдау.

3.3. Құзыреттер:

А) Әлеуметтік-этикалық құзыреттер:

- адамның адамға, қоғамға, қоршаған ортаға қатынасын реттейтін этикалық және құқықтық нормаларды білу, Экологиялық және әлеуметтік жобаларды әзірлеуде оларды есепке ала білу;

- салауатты өмір салты туралы ғылыми түсінікке ие болу;;

- әлеуметтік-тұрмыстық, кәсіби және ғылыми қарым-қатынас саласында қазақ, орыс және шет тілдерін меңгеру.

В) экономикалық және ұйымдастыру-басқару құзыреттілігі:

- экономикалық процестердің теориясы мен мәнін, қазіргі экономиканың даму бағытын білу;

- негізгі экономикалық процестер мен бағдарламаларды талдай білу, экономика тұрғысынан әртүрлі процестерді болжау.

С) Кәсіби құзыреттілік:

- гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық ғылымдар саласындағы негізгі оқу-жаттығуларды білу және химия-технологиялық өндірістің әлеуметтік құрылымы мен еңбекті ұйымдастыру үшін осы ғылымның әдістерін қолдана білу;

- ғылыми негізде менеджмент, маркетинг және экономикалық саясатты жүргізуге мүмкіндік беретін экономикалық білімнің белгілі бір жиынтығын меңгеру;

- техникалық, қаржылық және адам факторларын ескере отырып, өндірістік қарым-қатынас негіздерін білу;

- әртүрлі жүйелердің параметрлерінің оңтайлы арақатынасын анықтау үшін есептерді шешу әдістерін қолдана білу;

- жүйелі тәсіл негізінде кәсіби саладағы жобалық қызметке қабілетті болу, әртүрлі құбылыстарды сипаттау және болжау үшін модельдерді құру және пайдалана білу, олардың сапалық және сандық талдауын жүзеге асыру;

-ғылыми негізде өз еңбегін ұйымдастыруды, химик-технолог инженерлерінің бейорганикалық заттары мен материалдарының технологиялық өндірісі саласында қолданылатын ақпаратты жинау, сақтау және өңдеудің компьютерлік әдістерін, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды игеруді;;

- мамандықтың мәні мен әлеуметтік маңыздылығын, оның қызметінің нақты саласын анықтайтын пәндердің негізгі мәселелерін түсіну, олардың білім жүйесіндегі өзара байланысын көру.

- гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық ғылымдар саласында; дене шынықтыру және салауатты өмір салты негізінде-технологиялық процестерді қазіргі заманғы қауіпсіз ұйымдастыру, еңбек қауіпсіздігі, өндірістің экономикалық қауіпсіздігін ұйымдастыру мәселелерінде, қоршаған ортаны қорғаудың құқықтық нормаларында;

- бейорганикалық заттар мен материалдар өндірісі өнімдерінің сертификаттары мен халықаралық стандарттар жүйелері.

4. Жалпы талаптар

Жаратылыстану-ғылыми, әлеуметтік-гуманитарлық және экономикалық пәндер бойынша, ойлау мәдениеті мен ой-өрісі кең жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін базалық білімді меңгеру.

Бейорганикалық заттардың технологиясы, Органикалық емес, аналитикалық, органикалық, физикалық, коллоидтық, Экологиялық химия, Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы бойынша міндеттерді тұжырымдау және іс жүзінде шешу; кәсіпорын қызметінің ұйымдық-экономикалық негіздерінде; органикалық заттар мен материалдарды өндіру және қайта өңдеу технологиялық сұлбаларын құру принциптерінде, технологиялық жабдықтарды таңдауда; қалдықсыз және экологиялық қауіпсіз технологияларды құру принциптерінде.

Білуге:

химия, химиялық технология және осы мамандыққа сәйкес келетін пәндердің негізгі түсініктері, заңдары мен әдістері; бейорганикалық материалдарды алу және өңдеу технологиясын, металдарды алудың электрохимиялық әдістерін, плазмохимиялық өндірістің негіздерін, су ерітінділері мен балқымалары мен т. б. электролизін білу.

Білу:

Кәсіби функцияларды жүзеге асырумен байланысты мақсаттарды қою және міндеттерді тұжырымдай білу, оларды шешу үшін өзі зерттеген ғылым әдістерін қолдану; әріптестермен және шетелдік мамандармен кооперацияға, ұжымдағы жұмысқа дайын болу, басқару әдістерін білу, орындаушылардың жұмысын ұйымдастыра білу, әртүрлі пікір жағдайында басқарушылық шешімдерді табу және қабылдау.

 

«5В011200-Химия» мамандығының білім беру бағдарламасы

4 «5В011200-Химия» мамандық шеңберіндегі білім беру бағдарламасының тізбесі

4 «5В011200-Химия» мамандық шеңберіндегі білім беру бағдарламасының тізбесі

Мамандық шеңберіндегі білім беру бағдарламасының тізбесін жоғары оқу орнының Кеңесі белгілейді.

5 Біліктілік пен мамандардың тізбесі

Химия мамандығы бойынша бітірген түлекке "«5В011200-Химия» мамандығы бойынша білім бакалавры" академиялық дәрежесі беріледі. Түлектердің біліктілігі және қызметтері Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 21.11.2002ж. №273-П бұйрығымен бекітілген "Жетекшілердің, мамандардың және басқа да қызметкерлердің біліктілік анықтамасына" сәйкес анықталады. Химия бакалавры біліктілігі бойынша орта буын маманы болып табылады және мынадай қызметтерді атқара алады:

- химиялық және педагогикалық салалардағы ғылыми-зерттеу ұйымдарында аға лаборант, лаборант, маман және т.б.

- химия пәнінің оқытушысы, директор, ғылым, оқу және оқу-тәрбие жұмыстары бойынша директордың орынбасары, оқу-тәрбие орындарында, жалпы орта білім беру, кәсіби-техникалық білім беру, арнайы орта білім беру, сонымен қатар мектептен тыс және қосымша білім беру мен тәрбиелеу ұйымдарында педагогикалық жұмыстарға теңестірілетін басқа жүмыстарда кәсіби шеберхана басшысы, үйірме жетекшісі, аға тәрбиеші, тәрбиеші және т.б.

6 «5В011200-Химия» мамандығы бойынша бакалаврдың біліктілік сипаттамасы

6.1 Кәсіби қызметінің саласы

Химия бакалавры химия ғылымы, химия өнеркәсібі және химиядан білім беру салаларында жұмыс жасай алады.

6.2 Кәсіби қызметінің объектілері

Бітірушілердің кәсіптік қызмет объектісі – жалпы орта білім беру, кәсіптік-техникалық білім беру, арнайы орта білім беру, сонымен қатар мектептен қызметтерін жоспарлауға, ұйымдастыруға және басқаруға арналған. Оқу пәнінің социалдаушы потенциалын тереңдететін тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру үшін химия пәнінен сабақтарды және сабақтан тыс жұмыстарды жүргізу үшін оқу материалдарын жинақтау және сараптау.

6.3 Кәсіби қызметтің пәні

Бакалаврдың кәсіби қызметі жалпы орта білім беру, кәсіби-техникалық білім беру, арнайы орта білім беру, сонымен қатар мектептен тыс ұйымдарда және қосымша білім және тәрбие беру оқу-тәрбиелік ұйымдарында және мекемелеріндегі оқу-тәрбиелік процесс болып табылады.

6.4 Кәсіби қызметінің түрлері

«5В0112-Химия» мамандығы бойынша бакалаврлар мынандай кәсіби қызмет түрлерін атқара алады: жалпы орта білім беру, кәсіби-техникалық білім беру, арнайы орта білім беру, сонымен қатар мектептен тыс ұйымдарда және қосымша білім және тәрбие беру оқу-тәрбиелік ұйымдарында және мекемелерінде төмендегідей кәсіптік қызметтің түрлерін орындауға мүмкіндігі бар:

- диагностикалық;

- білім беру (педагогикалық);

- жобалық;

- ғылыми зерттеу;

- өндірістік-басқару;

- ұйымдастыру-технологиялық;

- бағыттама-болжаулық;

- ақпаратты-түсіндірмелі;

- коммуникативті-ынталандыру;

- сараптау-бағалау.

6.5 Кәсіби қызметінің функциясы

«5В0112-Химия» мамандығы бойынша бакалаврлар мынадай кәсіптік қызмет функцияларын орындауға мүмкіндігі бар: педагогикалық, ғылыми-әдістемелік және ұйымдастырушы-басқарушылық.

6.6 Кәсіби қызметінің типтік міндеттері

- заттар және химиялық құбылыстардың бірлігі және әртүрлілігімен, олардың табиғатта және адам өмірінде алатын орнымен оқушыларды таныстыру;

- химиялық түсінік жүйесінің бір-бірімен байланысын қалыптастыру;

- жаратылыстану ғылымдарына орай табиғатты тану әдістерімен таныстыру;

- химияға және оның белгілі бір саласына деген қызығушылықты қалыптастыру және дамыту;

- күнделікті өмірде қажет заттарды қолдануда қауіпсіздікті байқау қажеттілігін қалыптастыру;

- адам денсаулығына, табиғатқа бағалы қатынасты тәрбиелеу;

- алынған ақпаратты сын көзбен ойлау білігін дамыту;

- барлық оқу кезіндегі мотивация.

6.7 Кәсіби қызметінің бағыттары

Кәсіби қызмет химия саласында білімалушылардың оқу және іздену қызметтерін жоспарлауға, ұйымдастыруға және басқаруға арналған. Оқу пәнінің социалдаушы потенциалын тереңдететін тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру үшін химия пәнінен сабақтарды және сабақтан тыс жұмыстарды жүргізу үшін оқу материалдарын жинақтау және сараптау.

6.8 Кәсіби қызметінің мазмұны

- cабақ беру, зертханалық және практикалық сабақтарды жүргізу;

- көрнекілік тәжірибелерді өткізу және дайындау;

- аралық, қорытынды, жалпы үлгерім бақылауларын жүргізу және оларға тапсырма беру жинағын құрастыру;

- химиялық олимпиада және барлық дәрежедегі ғылыми конкурстарды жүргізу және дайындау;

- факультативтік сабақтарды жүргізу;

- өнеркәсіп орындарына және өндірістік емес нысандарға оқу экскурсиясын жүргізу;

- химиядан үйірме ұйымдастыру және жүргізу;

- ғылыми-педагогикалық ақпараттар іздеу;

- қосымша білім беру жүйесінде сабақ жүргізу.

6.9 «5В0112-Химия» мамандығы бойынша бакалаврдың негізгі қызметіне қойылатын талаптар

хабардар болуы керек:

- әлеуметтік-экономикалық және гуманитарлық ғылымдар саласынан;

- ҚР-ғы және әлемдегі ғылым мен техниканың қазіргі кезеңдегі жағдайынан;

- ҚР-ғы және шетелдегі жаңа педагогикалық технологиялар туралы;

- дистанциялық оқыту принциптері туралы;

- қоғам мүшелерінің білім деңгейіне жаћанданудың әсері туралы;

білуі керек:

- Қазақстан Республикасының білім беру жүйесіндегі құқықтық-нормативті базасының мазмұнын (заңдар, тұжырымдар, халықаралық келісімдер, стандарттар, ережелер және т.б.);

- химиядан орта (толық) жалпы білім берудегі міндетті талап;

- мектепте химиядан білім берудің құрылымы мен мазмұнын (химиядан міндетті және кәсіптік дайындау);

- жалпы арнайы білім беру, кәсіптік-техникалық білім беру және орта арнайы білім берудегі (әр мамандық бойынша) оқу-тәрбиелік ұйымдарда талапкерлерді дайындау сатысындағы талаптар;

- берілген білім беру ұйымдарында қолданылатын әртүрлі білім беру технологияларының бағалау критериі және жүйесі;

- жалпы білім беретін пәндер, базалық пәндер және профильді пәндер циклдарын енгізетін пәндер жүйесі бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартының көлемінде;

- берілген мамандықтар бойынша: бейорганикалық химия, аналитикалық химия, органикалық химия, физикалық химия, коллоидты химия, жоғарымолекулалық қосылыстар химиясы, химиялық технологиядан мемлекеттік жалпы міндетті стандартты білім беру;

- химия пәнініңмұғалімі және білім алушының (немесе басқа орынбасушылардың) міндеттері және құқықтары;

- кездейсоқ жағдайдағы бірінші көмек беру әдістері және химия кабинетіндегі қауіпсіздік техника заңдылықтары;

- ҚР-дағы және дамыған шет мемлекеттердегі ғылыми-педагогикалық ақпараттану жүйесінің құрылымын;

- жалпы және практикалық педагогиканың және психологияның негіздері;

- ҚР территориясындағы пайдалы қазбалардың орналасуын;

- ҚР территориясында орналасқан қажетті металлургиялық және химиялық өндіріс және олардың негізгі өнімдері;

- химияның дамуындағы негізгі этаптар;

- химияның дамуына әлем және ҚР ғалымдарының қосқан үлесі

істей алуы керек:

- химияның теориясын және заңдарын, негізгі түсініктерін түсіндіру;

- химиядан лабораториялық және практикалық сабақ өткізу;

- химиядан көрнекілік тәжірбие қою және оларды түсіндіре білу;

- мектеп бағдарламасы бойынша химия есептерін шығару;

- химия пәнінен білім алушылардың білім беру, тәрбиелеу, дамыту тапсырмаларын шешу;

- практикалық жұмыста химияны оқыту әдістемесінің негізгі жетістіктерін пайдалану;

- оқу-тәрбиелік процесінде қазіргі кезеңдегі ақпаратты технологияны қолдану;

- барлық оқу материалдарын және білім беру қорытындыларын сабақ жоспары бойынша жоспарлау;

- барлық оқу материалын және оқу нәтижелерін жоспарлау;

- интернет жүйесінің көмегімен дәстүрлі жағдайда ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпараттарға іздеу жүргізу;

- білім саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру;

- оқушыларды өздігінен тану, өздігінен білім алу, өздігінен тәрбиелеу және өздігінен дамуға үйрету;

дағдысы болу керек:

- химияны оқытуда қолданылатын құралдармен жұмыстар істеу;

-мектептің химия кабинетінде бар оқу құралдарымен және техникалық көрнекіліктермен жұмыстар жасау;

- қазіргі заманғы бағдарламалардың көмегімен компьютерлік жұмыстар орындау.

жетік білуі керек:

бейорганикалық химия, аналитикалық химия, органикалық химия, физикалық химия, коллоидты химия, экологиялық химия, химиялық технология, химиялық физика, катализ, жоғары молекулалық қосылыстар химиясы облыстарында «5В0112-Химия» мамандығы бойынша түлектер (бакалаврлар):

- психология-педагогикалық саладағы негізгі білімдерді меңгерген және ҚР жалпыға білім беру мектептеріндегі негізгі және бағдарлы сатыдағы пән мұғалімі міндетін химия кабинетінде және химиялық лабораторияларда жүргізілетін жұмыстарға жауапкершілікті бірге атқара отырып психология-педагогикалық саладағы негізгі білімдерін қазіргі заманғы оқу орындарында қолдана алуы керек;

- өзінің қызметінде мемлекеттің орта мектептерінде оқу процесін басқару, ұйымдастыру және бақылау жасау бойынша негізгі мемлекеттік құжаттармен және ҚР нормативті-құқықтық актілермен жұмыс жасай білуі керек; ҚР жалпыға білім беру мектептерінің оқытушысы ретінде жұмыс істеу үшін талап етілетін барлық негізгі кәсіби жұмыстарды меңгеруі керек, жұмыс беруші жағынан қойылатын барлық талаптарға жауап бере алуы керек;

- оқу процесінде кездесетін шынайы химиялық процестерде қазіргі заманғы технологияны қолдану және түсіндіру үшін негізгі химиялық заңдарды, заңдылықтарды және теорияларды білуі қажет;

- оқу және ғылыми-лабораториялық сипаттағы әртүрлі практикалы-болжаулық есептерді шешу үшін эксперименттік есептеу әдістерін қолдана білуі керек;

- лабораторияда және оқу кластарында химиялық заттармен қауіпсіз жұмыс істеу үшін химиялық білімді кәсіби қолдана білуі керек;

- тұрмыстық және оқу сипаттағы экологиялық проблемаларды анықтай

алуы және түсінуі керек және адамдарды қорғаудың тиімді жолдарын ұсына білуі керек, қоршаған ортаны жақсарту үшін әртүрлі варианттағы жұмыстарды ұсына білуі керек;

- оқу және ғылыми мақсаттарда химиялық заттар және процестер туралы қажетті жаңа ақпараттарды қолдану үшін өз бетінше ғылыми іздену жұмыстарын жүргізе білуі керек.

7 Білім берудің негізгі жалпыұлттық мақсаттары және сол мақсаттардың иеарархиясы (оқу пәндері мен пән циклының мақсаты бойынша)

Білім берудің негізгі жалпыұлттық мақсаттары:

- жеке тұлғаны жан-жақты дамыту;

- білімді, білікті және дағдыны меңгеру және беру, таным қызығушылықтарын және қабілеттіктерін, кәсіби мамандыққа арнайы дайындықты қалыптастыру,

- келесі буынға ұлттық мәдениетті жеткізу;

- идеялық дәлдіктерге, азаматтыққа, саяси белсенділікке, патриотизмге және интернационализмге, адалдыққа, басқа діни сенім өкілдеріне шыдамдылыққа, білім мен мәдениетке ұмтылуға тәрбиелеу;

- "өмір бойы білім" принципінен "барлық өмірде білім" принципіне ауысуды жүзеге асыру;

- әлемдік білім беру кеңістігіне ену.

Пәндер циклі бойынша мақсаттар:

Жалпы білім беру пәндер (ЖБП) циклі бойынша мақсаттар – пайдалану, даму және көбею мақсатында алдымыздағы буыннның мәдени негіздерін беру.

Негізгі пәндер (НП) циклі бойынша мақсаттар – табиғат танымдарын қалыптастыратын жаратылыстану-ғылыми пәндер бойынша іргелі білім беруді қалыптастыру:

- химиялық пәндерді меңгеру үшін қажет математика және физика салалары бойынша негізгі білімді қалыптастыру;

- физикалық және химиялық құбылыстарды тану;

- табиғатты тану әдістерімен танысу және меңгеру;

- химиялық түсініктер жүйесін қалыптастыру;

- күнделікті өмірге қажет заттармен жұмыс жасағанда қауіпсіздікті сақтауды қалыптастыру;

- қасиеттері белгілі жаңа заттарды синтездеу үшін заттардың құрам-құрылым және қасиеттері арасындағы өзара байланысты тану;

- ғылымда, техникада және тұрмыста химиялық процестерді басқару үшін қажетті білім жүйесін қалыптастыру.

Бағдарлы пәндер (БП) бойынша оқытудың мақсаты – классикалық және қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды меңгеру.

8 Оқу бітірушілердің білім деңгейіне қойылатын талаптар

8.1 Жалпы білімділікке қойылатын талаптар

«5В0112-Химия» мамандығы бойынша бакалаврлар мынадай талаптарға сәйкес келуі қажет:

- табиғат, қоғам және адам туралы ғылым негіздерімен таныс болуы керек;

- диалектикалық-материалистік дүниетанымы болуы керек;

- дамыған танымдық қабілеттігі болуы керек;

- ақпараттарды іздеудеудің, жинақтаудың, талдаудың, өңдеудің және берудің әртүрлі әдістерін білуі керек;

- өз халқының, мемлекетінің тарихын білу және даму тарихы туралы жалпы түсінігі болуы керек;

- мемлекеттік тіл, ұлтаралық қатынас тілін және бір (немесе бірнеше) шетел тілдерін білу керек;

- адамның адамға, қоғамға және қоршаған ортаға қатынасын реттейтін құқықтық және этикалық нормаларды білу керек;

- өмірде денсаулығы мықты және өздігінен даму жолдарына, өзін-өзі тәрбиелеуге ұмтылу.

8.2 Әлеуметтік-этикалық құзіреттілігіне қойылатын талаптар

«5В0112-Химия» мамандығы бойынша бакалавр міндетті:

- табиғатта және қоғамда әлеуметтік-мәнді мәселелер мен процестерді сараптауды білу қажет;

- ойлау мәдениетіне ие болуы, оның жалпы заңдарын білуі қажет;

- өзінің ойлау нәтижелерін ауызша және жазбаша түрде қисынды (логикалық) өңдеу қабілеті болуы қажет.

8.3 Кәсіби құзіреттілігіне қойылатын талаптар

«5В0112-Химия» мамандығы бойынша бакалавр міндетті:

- қазіргі кезеңдегі химияның негізгі тараулары бойынша іргелі білімді біледі;

- химиялық технология және химиялық өндіріс негіздері бойынша іргелі білімді біледі;

- жоғары ғылыми-әдістемелік деңгейде зертханалық және практикалық сабақтарды жүргізе алады және дәріс оқи алады;

- көрнекілік тәжірибелерді сауатты кәсіптік деңгейде қоя алады;

- мектептегі химия курсының есептік және эксперименттік тапсырмаларды, олимпиада және күрделі тапсырмаларды шешудің әдістемесін біледі;

- педагогика және психология салалары бойынша іргелі білімі бар;

- химияны оқытуда қазіргі кезеңдегі оқыту технологиясын қолдана алады;

- ғылыми-техникалық және педагогикалық ақпараттарды іздеудеудің, жинақтаудың, талдаудың, өңдеудің және берудің әртүрлі әдістерін біледі;

- педогогикалық қатынас әдістерін біледі;

- педогогтар, білім алушылар және ата-аналар арасындағы жан-жалды шеше алады;

- педагогикалық менеджмент әдістерін біледі;

- этнопедагогика негіздерімен таныс;

- химияны оқытуда кәсіптік білімді, дағдылы, біліктілікті білу керек;

- Қазақстан Республикасының және алдыңғы қатарлы шет мемлекеттердің ғылыми-техникалық ақпараттар (ҒТА) жүйесін, сонымен қатар Интернет жүйесін пайдалана отырып, жаңа білімді өздігінен қолдана алуы керек;

- химия сабағында қазіргі және классикалық оқу құралдарын қолдана білу қажет;

- практикалық қызметте техника және ғылымның дамуын қолдана алады.

8.4 Әлеуметтік, экономикалық, кәсіби жағдайлардың өзгерістеріне, өтпелілік пен белгісіздік жағдайларының үдей түсуі жағдайында географикалық және әлеуметтік жұмылдыруға дайын болуға қойылатын талаптар

«5В0112-Химия» мамандығы бойынша бакалавр білу керек: өзінің кәсіби қызметінің сипатын және түрін өзгертуге әдістемелік және психологиялық жағынан дайын болу керек, нарықтық экономиканың және менеджмент теориясының негіздерін білу керек, Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі органының құрылымымен таныс және оның қызметінің негізгі ұстанымдарын, оқыту-тәрбие жұмысын ұйымдастыру мен жетілдіру оның сапасын бақылау ұстанымдарын, мектептегі лауазымды тұлғаның оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыру мен оған жетекшілік етудегі кәсіби міндеттерін, мектептегі сынып жетекшісінің ролі, оның жұмысының мақсатын, негізгі функцияларын және талаптарын.

8.5 Оқу пәндерінің негізгі циклдері бойынша білімділік деңгейіне қойылатын талаптар

«5В0112-Химия» мамандығы бойынша бакалаврды дайындауда жалпылама кәсіби бағдарламаның негізгі міндеттері Қазақстан тарихы, Философия, Қазақ тілі, Қазақ (орыс) тілі, Шетел тілі, Информатика, Экологиядан (Дене шынықтыру) білімі болуы қажет.

«5В0112-Химия» мамандығы бойынша іргелі пәндер: Бейорганикалық химияның теориялық негіздері, Элементтер химиясы, Органикалық химияның теориялық негіздері, Органикалық қосылыстардың функцияналды топтарының химиясы, Педогогика, Математика, Физика, ҚР білім беру жүйесінің құқықтық нормативтік базасы, химия сабағына қажет оқыту құралдары, химияны оқытудың ақпараттық технологиясы.

«5В0112-Химия» мамандығы бойынша кәсіби мамандық ретінде қазіргі мектеп педагогикасының, педагогикалық қарым-қатынас негіздерін, педагогикалық менеджмент ұстанымдарын, химия оқулықтарының құрылымы мен мазмұнын, мектепте химиялық тәжірбие жасау әдістемесін, химиядан сандық есептер шығару әдістемесін білу.

8.6 Экономикалық және ұйымдастыру-басқарушылық құзіреттілігіне қойылатын талаптар

«5В0112-Химия» мамандығы бойынша бакалавр:

- мектептің педагогикалық ұжымын басқару әдістерін таңдауда практикалық тәжірибесі болу керек;

- білім беру жүйелерін басқарудың теориясын және әдістемесін білу керек;

- оқушылардың оқу-танымдық қызметтерін басқаруда компетентті болу керек;

- өзінің кәсіби қызметінің түрлерінің және сипатының өзгерістеріне психологиялық және әдістемелік дайын болу керек.

9 «5В011200-Химия» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының мазмұны

9.1 Кесте 1

п/п

Пәндер

циклдарының

қысқарған

атаулары

Пәндер мен оның негізгі бөлімдерінің атаулары

барлық еңбек сиымдылығы,

кредит

(сағат)

ЖБП 1

 

Жалпы білім беру пәндері (ЖБП)

32(1440)

МК 1.1

 

Міндетті компонент (пәндер тізімі)

32

1

KT 1101

ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ

“ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫНА КІРІСПЕ”.ҚАЗАҚСТАН ЕЖЕЛГІ ДӘУІРДЕ. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЕЖЕЛГІ ТАРИХЫ. ПАЛЕОЛИТ (ЕЖЕЛГІ ТАС ҒАСЫРЫ), МЕЗОЛИТ (ОРТА ТАС ҒАСЫРЫ), НЕОЛИТ (ЖАҢА ТАС ҒАСЫРЫ). ҚОЛА ДӘУІРІ. ЕРТЕ МЕМЛЕКЕТТІК ҚҰРЫЛЫМДАР. САҚТАР. ҮЙСІНДЕР МЕН ҚАҢЛЫЛАР. ҒҰНДАР. ҚАЗАҚСТАН ОРТАҒАСЫРЛАРДА. ЕРТЕ ОРТА ҒАСЫР МЕМЛЕКЕТТЕРІ (VI–X ҒҒ.). ТҮРІК ҚАҒАНАТЫ. ТҮРГЕШТЕР. ҚАРЛҰҚТАР. ОҒЫЗДАР. ҚИМАҚТАР. VI–X ҒҒ. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ, МӘДЕНИ ӨМІРІ. ДАМЫҒАН ОРТАҒАСЫРЛАРДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТЕР (ХІ Ғ–ХІІІ Ғ.БАСЫ). ҚАРАХАНДАР. ҚАРАҚЫТАЙЛАР. НАЙМАНДАР МЕН КЕРЕЙЛЕР. ҚЫПШАҚТАР. ХІҒ.–ХІІІҒ. БАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫ МЕН МӘДЕНИЕТІНІҢ ДАМУЫ. ҚАЗАҚСТАН МОНҒОЛ БАСҚЫНШЫЛЫҒЫ КЕЗЕҢІНДЕ. АЛТЫН ОРДА. ХІV–ХV ҒҒ. ОРТАҒАСЫРЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТЕР. КӨК ОРДА ЖӘНЕ АҚ ОРДА МЕМЛЕКЕТТЕРІ. МОНҒОЛСТАН. КӨШПЕЛІ ӨЗБЕКТЕР МЕМЛЕКЕТІ. НОҒАЙ ОРДАСЫ. СІБІР ХАНДЫҒЫ. ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ. “ҚАЗАҚ” ЭТНОНИМІ. ҚАЗАҚ ЖҮЗДЕРІ. ХV Ғ.–ХVІІІҒ. БАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ. ХІV Ғ–ХVІІІҒ. БАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚТАРДЫҢ МӘДЕНИЕТІ. ЖАҢА ЗАМАНДАҒЫ

3

1 кестенің жалғасы

1

2

3

4

   

ҚАЗАҚСТАН (ХVІІІ–ХХҒ. БАСЫ). ҚАЗАҚСТАН ХVІІІҒ. БІРІНШІ ШИРЕГІНДЕ. ЖАҢА ЗАМАН ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН МЕН РЕСЕЙ. ҚАЗАҚСТАНДА ОТАРЛАУ ДӘУІРІНІҢ БАСТАЛДЫ. ХІХ Ғ – ХХ Ғ БАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК – ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ САЯСИ ДАМУЫ. ҚАЗАҚСТАН МӘДЕНИЕТІ (ХVІІІ – ХХ Ғ. БАСЫ) ҚАЗАҚСТАН ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢДЕ. 1917 Ж. ҚАЗАН ТӨҢКЕРІСІ ЖӘНЕ ОНЫҢ АЛҒЫ ШАРТТАРЫ. АЗАМАТ СОҒЫСЫ – ХАЛЫҚ ҚАСІРЕТІ.(1918 – 1920 ЖЖ.) ҚАЗАҚ СОВЕТ МЕМЛЕКЕТІНІҢ ҚҰРЫЛУЫ. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ “СОҒЫС КОММУНИЗМІ” САЯСАТЫ (1918 – 1921 Ж., НАУРЫЗ). ӨЛКЕДЕГІ СОВЕТ МЕМЛЕКЕТІНІҢ ҚҰРЫЛУЫ. ЖЭС-ТІҢ ӘЛЕУМЕТТІК– ЭКОНОМИКАЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕРІ. АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ҰЖЫМДАСТЫРУ – ҚАЗАҚСТАН ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ҚАСІРЕТІ. ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ: СИПАТЫ, ҚАРҚЫНЫ, КӨЛЕМІ. СОҒЫС ҚАРСАҢЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК – ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ. ҚОҒАМДЫҚ – САЯСИ ЖАҒДАЙ. ҚАЗАҚСТАН ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫ ЖЫЛДАРЫНДА. (1941 – 1949 ЖЖ.) ҚАЗАҚСТАН СОҒЫСТАН КЕЙІНГІ ЖЫЛДАРДА (1946 – 53 ЖЖ.) ХРУЩЕВ РЕФОРМАЛАРЫ ТҰСЫНДА ҚАЗАҚСТАН (1953 – 64 ЖЖ.). 1960 ЖЫЛДАРДЫҢ 2 ЖАРТЫСЫ МЕН 1980 ЖЫЛДЫҢ І ЖАРТЫСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН. “ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚАЙТА ҚҰРУ” САЯСАТЫ (1985 – 1992). ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН. ҚАЗАҚСТАН ТӘУЕЛСІЗДІК ЖОЛЫНДА. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ ЖАРИЯЛАНУЫ. ТӘУЕЛСІЗ МЕМЛЕКЕТТЕР ДОСТЫҒЫНЫҢ ҚҰРЫЛУЫ. (ТМД). ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ҚҰРЫЛЫСЫ. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ. ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ ДАМУ. РУХАНИ ДАМУ. ҚР СЫРТҚЫ САЯСАТЫ.

 

2

Fil 2102

ФИЛОСОФИЯ

ФИЛОСОФИЯ МӘДЕНИЕТ ФЕНОМЕНІ РЕТІНДЕ. ФИЛОСОФИЯ ПӘНІ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТТЕРІ. МӘДЕНИ-ТАРИХИ КОНТЕКСТТЕГІ ФИЛОСИФИЯ.

3

1 кестенің жалғасы

1

2

3

4

   

МӘДЕНИЕТ КОНТЕКСТІНДЕГІ ФИЛОСОФИЯНЫҢ ТАРИХИ ТИПТЕРІ. ЕЖЕЛГІ ҮНДІ ФИЛОСОФИЯСЫ ШЫҒЫС МӘДЕНИЕТІНІҢ ФЕНОМЕНІ РЕТІНДЕ. ҚЫТАЙ МӘДЕНИЕТІНІҢ ГҮЛДЕНУІ КЕЗІНДЕГІ ЕЖЕЛГІ ҚЫТАЙ ФИЛОСОФИЯСЫ. АНТИКА МӘДЕНИЕТІНДЕГІ ФИЛОСОФИЯ. ОРТА ҒАСЫРЛЫҚ МӘДЕНИЕТТЕГІ ФИЛОСОФИЯ ФЕНОМЕНІ. ИСЛАМ МӘДЕНИЕТІ АЯСЫНДАҒЫ АРАБ МҰСЫЛМАН ФИЛОСОФИЯСЫ. БАТЫС ЕУРОПАЛЫҚ ОРТА ҒАСЫРЛЫҚ МӘДЕНИЕТТЕГІ ФИЛОСОФИЯ ЖӘНЕ ДІН ФЕНОМЕНІ. ҚАЙТА ӨРЛЕУ ЖӘНЕ РЕФОРМАЦИЯ МӘДЕНИЕТІНДЕГІ ФИЛОСОФИЯ. ЖАҢА ЗАМАН МӘДЕНИЕТІНДЕГІ БАТЫС ЕУРОПАЛЫҚ ФИЛОСОФИЯ. ХІХ ҒАСЫРДЫҢ ЕКІНШІ ЖАРТЫСЫНДАҒЫ МӘДЕНИЕТТЕГІ БАТЫС ЕУРОПАЛЫҚ ФИЛОСОФИЯ. ОРЫС ФИЛОСОФИЯСЫ ХІХ-ХХҒ.Ғ. РЕСЕЙЛІК МӘДЕНИЕТТІҢ ФЕНОМЕНІ РЕТІНДЕ. ҚАЗАҚ МӘДЕНИЕТІНДЕГІ ФИЛОСОФИЯ ФЕНОМЕНІ. ХХ Ғ. МӘДЕНИЕТІНДЕГІ КЕҢЕСТІК ФИЛОСОФИЯ. ХХҒ. ЖӘНЕ ХХІ Ғ. АЛДЫНДАҒЫ МӘДЕНИЕТ АЯСЫНДАҒЫ БАТЫС ФИЛОСОФИЯСЫ. БОЛМЫС ФИЛОСОФИЯСЫ. ФИЛОСОФИЯЛЫҚ АНТРОПОЛОГИЯ. ӘЛЕУМЕТТІК ФИЛОСОФИЯ. МӘДЕНИЕТ ФИЛОСОФИЯСЫ. МАХАББАТ ФИЛОСОФИЯСЫ. ДІН ФИЛОСОФИЯСЫ. ТАРИХ ФИЛОСОФИЯСЫ. САЯСАТ ФИЛОСОФИЯСЫ. БІЛІМ БЕРУ ФИЛОСОФИЯСЫ. ДИАЛЕКТИКА ТЕОРИЯСЫНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ. ЭПИСТЕМОЛОГИЯ ҒАЛАМДЫҚ (ЖАҺАНДЫҚ) МӘСЕЛЕЛЕРДІҢ ФИЛОСОФИЯСЫ. ОБЪЕКТИВТІ ИДЕАЛИЗМ. МИСТИЦИЗМ ЖӘНЕ ИРРАЦИОНАЛИЗМ. СУБЪЕКТИВТІ ИДЕАЛИЗМ. МАТЕРИАЛИЗМ. ӘЛЕМДЕГІ АДАМ. ДҮНИЕНІҢ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ, ДІНИ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ КАРТИНАСЫ. АДАМ ТАБИҒАТЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТІРШІЛІК ЕТУ МЫСЫНЫҢ ФЕНОМЕНІ.

 

3

ShT 1103

Шет тілі

ОҚЫТЫЛАТЫН ШЕТЕЛ ТІЛІНІҢ ФОНЕТИКАЛЫҚ, ОРФОГРАФИЯЛЫҚ, ЛЕКСИКАЛЫҚ, ГРАММАТИКАЛЫҚ НОРМАЛАРЫ. ФОНЕТИКА:

6

1 кестенің жалғасы

1

2

3

4

   

шетел тілінің айтылу, ырғақтық-интонациялық ерекшеліктері, дыбыстық жүйенің рецепциясы мен репродукциясы. Орфография: тілдің дыбыстық-әріптік жүйесі, негізгі орфографиялық ережелер. Лексика: сөзжасам модельдері; көлемі негізгі тілдің 2500 бірлігін құрайтын лексикалық минимум, сонымен қатар мамандықтың профиліне сай терминдер; қолданыс кеңістігіне сай лексиканың дифференциясы. Грамматика: негізгі сөз таптар - зат есім, сын есім, үстеу, етістік, артикаль, есімдік, предлог; жай сөйлем мен құрмалас сөйлемдердің құрылымы, сөзжасамның негізгі модельдері. Оқу: таныстыру, анықтамалық, шолып оқу дағдысының қалыптасуы. Сөйлеу: оқылған тақырыптар көлемінде монолог пен диологты дамыту шеберлігі. Жазу тізбекті ой жүйесін жеткізу, тұжырымдамалар мен шығармалар, жеке және іскерлік мәндегі хаттар жазу дағдысын жетілдіру. Мамандыққа байланысты шетел тіліндегі мәтіндерді ана тіліне тілдік нормаларға сай аудару.

 

4

K(O)T 1104

Қазақ (орыс) тілі

Жалпы қолданыстағы сөздер мен соз тіркесіерінің лексикалық минимумын кеңейту. Тілдегі қолданыс деңгейіне қарай грамматикалық формалар мен қүрылымдарды меңгерту. Сөйлеудің түрін: әңгімелесу, суреттеу, хабарлауды қүрастыру. Грамматикалық формалар мен қүрылымдарды сөйлеу процесінде дүрыс қолдану. Белгілі мәтіндерді қайта өңдеу. Тілдік қызметтің әр түрінде (сөйлеу, тыңдау, оқу, жазу) қиын емес прагматикалық мәтіндерді, әлеуметтік-түрмыстық және кәсіби саладағы өзекті тақырыптардағы сүхбаттар мен монологтарды ауызша және жазбаша

6

1 кестенің жалғасы

1

2

3

4

   

түрде өңдеу. Кәсіби білімін дамыту: а) әр түрлі ғылыми мәтіндерді оқулықтардағы мәтіндер мен дәрістерге мамандығына байланысты сүхбаттар мен монологтар қүру. Пікірін білдіруге: монолог – суреттеу, сүхбат, пікірталас үйымдастыруга дагдыландыру. Кәсіби қазақ (орыс) тілі. Ғылыми-кәсіби сөйлеуді дамыту: а) ғылыми-кәсіби сөйлеуде белсенді, жалпылама, көлемді біліктілігі мен дагдысын қалыптастыру

 

5

Inf 2105

Информатика

Информатика пәні, объектісі және құрамдас бөліктері. Ақпаратты көрсету формалары. Сан жүйелері. Сандарды аудару әдістері; екілік арифметика: Дескретизация ұғымы, белгіленген және жылжымалы үтірлі сандармен арифметикалық операцияларды орындау. Тілдер үшін объектілер және процесстерді кескіндеу тәсілі. Қазіргі заманғы есептеу техникасының құрылысы. Ақпаратты компьютерде беру. Бульдік алгебра және компьютердің логикалық схемасы. Логикалық схемалар және логикалық машиналар. Компьютердің негізгі блоктарының элементтерінің негіздерін ұйымдастыру. Процессордың архитектуралық ұйымдасуы. Компьютердің жадын ұйымдастыру, программаны басқару принципі функционалдық және құрылымдық компьютерді ұйымдастыру, мәліметтерді өңдеудегі желілік технологиялар. Программалауға кіріспе. Есептерді алгоритмдеу негіздері. Алгоритмдер (типтер, қасиеттері, беру тәсілдері). Алгоритмдік структуралар. Программалауды оқыту тілдері. Жалпы қызметтік программалау тілдері. Қолданбалы программалаумен

3

1 кестенің жалғасы

1

2

3

4

   

қамтамасыз ету, ақпаратты өңдеу. Берілгендер базасын басқару жүйесі. Компьютерлік желілер, желілік және телекоммуникациялық технологиялар. Желілер жөнінде жалпы мағлұмат, компьютерлерлердің желілік қарымқатынасының қажеттілігі. Ақпаратты қорғау негіздері. Ақпараттық қауіпсіздік және оның құрамалары. Ақпараттық процесстерге заңсыз енуден қорғау. Ұйымдастыру шаралары, ақпаратты қорғаудың инженерлік-техникалық және де бас-қаша әдістері. Локалдық компьютерлік желідегі ақпаратты қорғау, антивирустық қорғану.

 

6

ETD 1106

Экология және тұрақты даму

Экология ұғымы, экологияның ғылым ретінде қалыптасуы және дамуы. Экологияның мақсаты, міндеттері, зерттеу әдістері. Қазіргі экономикалық және саяси мәселелерді шешудегі экологияның орны және атқаратын ролі. Аутэкология: экологиялық факторлар, оптимум және минимум аймақтары. Демэкология: популяция сипаттамалары, флуктуациялар және популяция санының реттелуі. Синэкология: қауымдастық ішіндегі әсерлесулердің түрлері, қауымдастықтың трофикалық құрылымы және экологиялық пирамидалар. Экожүйелердің флуктуациялары: энергия алмасуы және заттар айналымы, эко-жүйелердің біртұтастығы және орнықтылығы, экологиялық сукцессиялар. Биоценоз, биогеоценоз, экожүйе туралы түсінік. Құрлықтық және сулық экожүйелердің типтері. Биосфера және ноосфера туралы ілім. Биосфераның тірі заты және оның функциялары. Табиғи ресурстар және табиғатты ұтымды пайдалану. Табиғатты қорғау және қазіргі

2

1 кестенің жалғасы

1

2

3

4

   

заманның экологиялық проблемалары. Экологиялық даму проблемалары. ортаның жағдайын экологиялық бақылауды ұйымдастырудың негізгі түрлері.

 

7

Аle 2107

Әлеуметтану

Әлеуметтану ғылым ретінде (пәні, құрылымы және қызметі). Әлеуметтану ғылымының қалыптасуының негізгі кезеңдері және дамуы (тарихалды және әлеуметтік-философиялық алғышарттары). Классикалық және қазіргі әлеуметтік теориялар.

Қоғам, әлеуметтік институттар және олардың өзара әрекеттесттігі. Әлеуметтік топтар және қауымдастықтар. Әлеуметтік өзара әрекеттестік жүйесіндегі тұлға (тұлғаның әлеуметтенуі). Әлеуметтік теңсіздік және әлеуметтік ұтқырлық. Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік стратификация. Мәдениет әлеуметтік өзгеріс факторы ретінде. Әлеуметтік өмірдің және жалпыадамзат құндылығының өзекті мәселелері.

Орта деңгей теориясы (тұлғаның әлеуметтенуі,

 

8

Sai 1108

Саясаттану

Саясаттану ғылым ретінде. Саясаттану ғылымының объектісі және пәні. Саясаттану ғылымының қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері. Қазақстандағы саяси ойлардың тарихы. Қоғамдық өмір жүйесіндегі саясат. Билік саяси феномен ретінде: түсінігі, тұжырымы, құрылымы. Саясаттанудың субъектісі. Қоғамның саяси жүйесі. Саяси тәртіп: түсінігі, түрлері. Демократия және оның тарихи формалары. Мемлекет саяси жүйе ретіндегі негізгі институт. Құқықтық мемлекеттің құрылуы мен азаматтық қоғамның қалыптасуы. Саяси партиялар

2

1 кестенің жалғасы

1

2

3

4

   

және қоғамдық қозғалыс. Саяси сана және саяси мәдениет. Саяси даму және саяси модернизация. Саяси үдеріс және саяси іс-әрекет. Әлемдік саясат және халықаралық қарым-қатынас. ҚР сыртқы саясаты және оның көпжақты сипаты.

 

9

ETN 2109

Экономикалық теорияның негіздері

Жаңа экономика және эволюциялық экономикалық теория. Экономикалық теорияның пәні және әдісі. Еңбек элементі және өндіріс факторлары. Ресурстардың шектеулігі. Жеке меншік, шаруалардырудың қоғамдық формалары, экономикалық жүйе. Тауар, ақша. Тауар-ақша қатынасының эволюциясы. Нарықтың экономикалық қатынас жүйесі ретінде пайда болуы. Постсоциалистік елдерде нарық дамуының ерекшеліктері. Қазақстанның экономикалық дамуының басты бағыттары. Экономикалық дамудың циклдылығы. Экономикалық дағдарыс. Жаһандану жағдайындағы экономикалық дағдарыстардың ерекшеліктері. Инфляция және жұмыссыздық. Ұлттық экономиканы мемлекеттік басқарудың қажеттілігі. Негізгі экономикалық жүйе. Қазақстан әлем шаруашылық байланыс жүйесінде.

2 (90)

10

KN 2110

Құқық негіздері

Мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқық құбылыстар жайлы негізгі ұғымдар. Қазақстан Республикасының негізгі конститутциялық құқығы. Конституциялық құқық – Қазақстан Республикасының жетекші құқық саласы. Құқық қорғаушы ұйымдар және Қазақстан Республикасының соты. Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқаруы. Қазақстан Республикасының административті құқық негіздері. Қазақстан Республикасының азаматтық

2

1 кестенің жалғасы

1

2

3

4

   

және отбасылық құқық негіздері. Кәсіпкер құқығының негізгі құқықтары. Қазақстан Республикасының отбасы қықығының негіздері. Қазақстан Республикасының қаржы құқықтарының негіздері. Қазақстан Республикасының еңбек және әлеуметтік қамтамасыздандыру құқықтары. Қазақстан Республикасының экология және жер құқықтарының негіздері. Қазақстан Республикасының қылмыстық құқық. Қазақстан Республикасының процесуалдық құқық.

 

11

TKN 2111

Тіршілік қауіпсіздігі негіздері

Тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ұйымдық негіздері. Бейбіт және соғыс уақытындағы төтенше жағдайлар, олардың себептері мен салдары. Төтенше жағдайлар кезіндегі ахуалға баға беру. Апаттан құтқару және басқа шұғыл жұмыстар. Төтенше жағдайдан халықты және шаруашылық нысандарын қорғау. Төтенше жағдайларда тұрғындардың қимыл-әрекеттері. Төтенше жағдайларға байланысты жарақаттанулар, жіті аурулар мен уланулар және дәрігерге дейінгі шұғыл көмек көрсету. Аса қауіпті індеттер және ВИЧ- инфекция мен СПИД. Әлеуметтік мәнді аурулар.

1

TК 1.2

 

Таңдауы бойынша компонент (ТК)

 

БП 2

 

Базалық пәндер (БП)

64 (2880)

МК 2.1

 

Міндетті компонент

44

1

Psi 2201

Психология

Жеке адам психологиясы. Тұлғаның өзіндік психологиялық қасиеттері. Тұлғаның эмоциялық-еріктік жақтары. Танып білу процестері. Жас ерекшеліктік және педагогикалық психология. Тұлғаның қалыптасуының психологиялық

2

1 кестенің жалғасы

1

2

3

4

   

ерекшеліктері. Педагогикалық қызмет пен

ұстаздың психологиясы. Әлеуметтік психология. Әлеуметтік психологияның әдістемелері. Тұлғалар арасындағы қатынастар жүйесіндегі тұлғаның дамуы. Отбасылық қарым-қатынастың әлеуметтік психологиясы. Педагогикалық ұжымның әлеуметтік психологиясы.

 

2

PMK

1202

Педагогикалық мамандыққа кіріспе

Педагогикалық мамандықтың пайда болуы мен дамуының тарихы. Білім берудің философиясы: статусы, мәселелері, болашағы. Қазіргі әлемдегі білім беру. Білім беру және жеке тұлға. Білім беру – құандылық, жүйе, процесс нәтиже. Мұғалім мамандығының әлеуметтік, экономикалық, идеологиялық мәні. Мұғалімнің профессиограмасы. Өзін-өзі тәрбиелеу мен өздігінен білім алу мұғалімнің ғылыми-практикалық негізі жалпы негіздері.

2

3

Ped 1203

Педагогика

Педагогикалық процестердің методикалық негіздері мен заңдылықтары; Қазақстандағы білім беру жүйесінің дамуы, перспективасы; оқу процесін ұйымдастыру және басқару формалары; тұлғаның қалыптасуы; дидактика принциптері, педагогика тарихы және этнопедагогика; оқу мен тәрбие жұмысындағы дәстүрлердің мәнділігі

2

4

ZhM 1204

Жоғарғы математика

Сызықты алгебра. Анықтағыштар және матрицалар теориясы. Жазықтықтағы және кеңістік-тегі аналитикалық геометрия. Дифференциалды және интегралды есептеулер. Қатарлар теориясы. Дифференциалды теңдеулер. Ықтималдылық теориясының және математикалық статистиканың элементтері.

2

1 кестенің жалғасы

1

2

3

4

5

Fiz 1205

Физика

Механиканың негізгі заңдары, газдардың молекула-кинетикалық теориясының негіздері, термодинамиканың бірінші және екінші заңы, оларды газдардың қасиеттерін оқып үйренуде қолдану, электрлік және магниттілік, оптика,

2

6

BHTN 1206

Бейорганикалық химияның теориялық негіздері

Атом-молекулық ілім, химияның негізгі стехиометриялық заңдары, атомдық және молекулалық массаларды анықтау әдістері, элементтердің жер қыртысында және космоста таралуы, геохимияның негізгі заңдары, атом құрылысы, кванттық механиканың негізгі принциптері, квант сандары, көп электронды атомдардың орбитальдарын толтыру принциптері, периодтық заң және периодтық жүйе, атомдардың периодтық өзгеретін және периодтық өзгермейтін қасиеттері, химиялық байланыс, валенттік байланыс теориясы, молекулалық орбитальдар теориясы, орбитальдардың гибридтену концепциялары, комплексті қосылыстардағы химиялық байланыс, молекула құрылысы теориясы, кристалдық өріс теориясы, химиялық реакциялар жүрудің негізгі заңдылықтары, химиялық термодинамика мен химиялық кине-тиканың негіздері, химиялық процестердің бағыты туралы ілім, химиялық тепе-теңдік және оның ығысу жолдары, бейэлектролиттер мен электролиттердің ерітінділері, электролиттік диссоциация теориясы, ерітінділердегі иондық тепе-теңдік, қышқылдар мен негіздердің қазіргі

4

1 кестенің жалғасы

1

2

3

4

   

теориясы, тотығу-тотықсыздану процестері, стандарттық тотығу-тотықсыздану потенциалдарының кестесі және одан шығатын негізгі практикалық қорытындылар, электролиз, электролиз заңдары, металдар мен бейметалдардың жалпы қасиеттері, координациялық қосылыстар теориясының негізгі түсініктері.

 

7

PZhEH 1207

Периодтық жүйе элементтерінің химиясы

Элементтердің химиялық класссификациясы. Қарапайым заттардың және химиялық қосы лыстардың табиғатта кездесуі және оларды алудың жалпы принциптері, Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары, олардың генетикалық байланысы, классификациясы және JUPAC бойынша номенклатурасы. Элементтердің және олардың маңызды қосылыстарының периодтар және топтар бойынша қышқылды-негіздік, тотығу-тотықсыздану және басқа қасиеттерінің өзгеру заңдылықтары. Сутек, оттек, оларды алу, физикалық және химиялық қасиеттері, негізгі қосылыстары, қолдану. s - элементтерге жалпы сипаттама. Сілтілік және сілтілік-жер металдар, оларды алу, физикалық және химиялық қасиеттері, негізгі қосылыстары және оларды қолдану. р - элементтерге жалпы сипаттама, оларды алу, физикалық және химиялық қасиеттері, негізгі қосылыстары және оларды қолдану. d – элементтерге жалпы сипаттама, оларды алу, физикалық және химиялық қасиеттері, негізгі қосылыстары және оларды қолдану. f -

4

1 кестенің жалғасы

1

2

3

4

   

элементтер және олардың радиоактивтілігі. Ғылымда, техникада және өнеркәсіпте радиоактивті элементтерді қолдану. Қазақстанда маңызды металдарды және олардың қосылыстары мен құймаларынөндіру. Сутек, оттек, хлор, күйдіргіш натр және сода, аммиак, тұз, азот, күкірт, фосфор қышқылдарын, негізгі минералды тыңайтқыштарды, ферро-құймаларды, силикатты және т.б. материалдарды өндірудің негізінде жататын химиялық реакциялар. Қазақстандағы химиялық өндірістің экологиялық проблемалары.

 

8

SA 2208

Сапалық анализі

Аналитикалық химияның теориялық негіздері; қышқылдар мен негіздердің теориясы; химиялық жүйеде гомогенді және гетерогенді тепе-теңдік; катиондар мен аниондардың аналитикалық қасиеті; бейорганикалық заттардың сапалық анализ әдістері.

2

9

SA 2209

Сандық анализі

бейорганикалық заттардың сандық анализ әдістері; сандық анализдің маңызды әдістері; гравиметрия, титриметрия (қышқылдық-негіздік титрлеу, редоксметрия, комплексонометрия және т.б.)

2

10

AKOH 3210

алифатты қосылыстардың органикалық химиясы.

Органикалық қосылыстар химиясының теориялық негізі және даму тарихы; органикалық молекулалар құрылыс теориясындағы электрондық көзқарас, химиялық байланыстың электрондық

4

1 кестенің жалғасы

1

2

3

4

   

теориясы, бағытталған валенттік теориясы, электрондық ығысу теориясы; органикалық заттар мен органикалық реакциялардың жіктелуі; ациклді, карбоциклді және гетероциклді органикалық қосылыстардың аталуы, құрылысы және қасиеттері, оларды алу әдістері және практикада қолданылуы.

 

11

CKOH 3211

Циклды қосылыстардың органикалық химиясы

Көмірсулардың жіктелуі, құрылысы, стререохимиясы мен оптикалық изомериясы, қасиеттері, алыну әдістері мен қолданылуы; моносахаридтер, олигосахаридтер, полисахаридтер. Ациклді және ароматтық қатардағы карбоциклді және гетероциклді органикалық қосылыстардың жіктелуі, аталуы, құрылыс ерекшеліктері мен қасиеттері, олардың алыну әдістері мен практикада қолдануы. Циклді қатардағы органикалық қосылыстардың функциялық туындылары.

4

12

HOA 3212

Химия оқыту әдістемесі

Химияны ғылым және оқу пәні ретінде оқытудың әдістемесі. Химия оқыту әдістемесі курсын құрастыру. Химияны оқытудың білім беру, тәрбиелеу және дамыту функциялары. Химияны оқыту процессін ұйымдастыру. Химияны оқыту нәтижелерін бақылау. Химияда оқу технологиясы: даралап, топтап, бағдарламалық және модульды оқыту. Химияны оқытудағы компьютерлік технология. Химияны оқытуды

4

1 кестенің жалғасы

1

2

3

4

   

қамтамасыз ету жүйесі. Химияны оқытуды ұйымдастыру формалары. Химияны қашықтықтан оқыту жүйесі. Сабақ - химияны оқытудың негізгі ұйымдастыру формасы ретінде. Химиядағы факультативті сабақтар және сабақтан тыс жұмыстар. Оқу экскурсиялары. Әртүрлі деңгейде химиялық олимпиадаларды дайындау және жүргізу әдістемелері. Орта мектепте химияны оқыту әдістемесінің тиісті сұрақтарын қарастыруды қорытындылау. Орта мектеп химия курсындағы негізгі химиялық түсініктерді қалыптастыру және дамыту.

 

13

HEShA 2213

Химиядан есептерді шығару әдістемесі

Химиялық есептерді шығаруға арналған жалпы әдістемелік талаптар. Химиялық есептер жүйесі, олардың химияны оқыту әдістемесі курсындағы орны. Химиялық есептерді шығарудың көмегімен жалпы дидактикалық принциптерді жүзеге асыру. Химиялық есептердің анализі. Химиядан есептер шығаруда физикадан және математикадан білімдерді пайдалану. Химиялық есептерді шығару жолдары. Оқушыларға есеп шығаруды үйретуде студенттердің білімі мен біліктілігін қалыптастыру. Есептер шығаруды үйретудегі әдістемелік принциптер. Химия сабағында есептерді пайдалану әдістемесі. Химиялық есептерді шығаруда оқушылардың біліктілігі мен білімін жинақтау. Есептерді шығаруда пәнаралық ақпараттарды пайдалану.

2

14

MHEZhA 3214

Мектепте химиялық экспериментті жүргізу әдістемесі

Танымдағы эксперименттің ролі. Химияны оқыту жүйесіндегі көрнекілік тәжірибелер, зертханалық және

2

1 кестенің жалғасы

1

2

3

4

   

практикалық сабақтар. Мектептегі химия кабинетінің құрал жабдықтары. Қажетті реактивтер мен құралдар жиынтығы. Химиялық кабинеттегі оқушының жұмыс орны. Орта мектепте химиядан зертханалық жұмыстарды және практикалық сабақтарды өткізу ерекшеліктері. Қауіпсіздік техникасы. Химиядан мектеп курсының бағдарламасында алдын-ала қарастырылған зертханалық тәжірибелерді және практикалық сабақтарды жүргізу әдістемесі. Көрнекілік тәжірибелерді жүргізудің негізгі принциптері. Химиядан мектеп курсының бағдарламасында алдын-ала қарастырылған көрнекілік тәжірибелер. Химиялық тәжірибелерді жүргізуде қолданылатын құрал-жабдықтарға және қондырғыларға қойылатын негізгі талаптар: герметикалығы, жинақылығы және көрнекілігі.

 

15

HS 4215

Химиялық синтезі

Химиялық заттарды синтездеудің стратегиясы мен тактикасы; синтез жүргізудің әдістері мен жағдайларын таңдаудың теориялық негіздері; химиялық реакцияларды кинетикалық және термодинамикалық бақылау; синтезделген заттарды синтезге, тазалауға және саралауға даярлау мен шске асырудың техникасы.

3

16

ZhFMG 1216

Жасөспірімдер физиологиясы және мектеп гигиенасы

Балалар мен жасөспірімдердің өсуі мен дамуының жалпы заңдылықтары. Жүйке жүйесінің құрылысы, физиологиясы және гигиенасы мен жас ерекшеліктері. Жоғары жүйке әрекеті, оның бала организмі дамуының барысында қалыптасуы. Сенсорлық жүйелердің физиологиясы

1

1 кестенің жалғасы

1

2

3

4

   

және гигиенасы. Ішкі секрециялық бездер физиологиясы. Балалар мен жасөспірімдердің жыныстық жетілуінің қәзіргі кезеңдегі ерекшеліктері және жыныстық тәрбиелеу. Ас қорыту ағзаларының жас ерекшеліктері. Зат пен энергия алмасуы. Тағам гигиенасы. Тірек-қимыл жүйесінің жас ерекшеліктері мен гигиенасы. Оқыту-тәрбиелеу жағдайының оқушылар денсаулығына әсері. Мектептің ғимараты мен оқу бөлмелеріне, ауа ортасына, жарықтандырылуына және құрал-жабдықтарына қойылатын гигиеналық талаптар. Балалар арасында кеңінен тараған дерттердің (анемия, йоджетіспеушілігі, қант диабеті, семіздік, көру кемшіліктері) алдын алу. Алты жастағы балаларды оқытып-тәрбиелеудің және күн тәртібінің гигиеналық негіздері. Балалар мен жасөспірімдерде саламатты өмір салтын қалыптастыру негіздері.

 

17

OOT 1217

Өзін-өзі тану

Өзін-өзі танудың мәні. Өзін-өзі тану бұл адамның өздегенінің іске асыруының шарты. Адамның ішкі жан дүниесінің бірегейлігі. Позитивті ойлау және ішкі гармония. Адамның ішкі қорлары. Кәсiби өсу және өздiгiнен даму бұл адамның табыстылығының негiзi. Қарым-қатынас бұл адамдардың арасындағы түсiнiсудiң табысты құралы. Жанұяның рөлi және адамның өмiрiндегi жуықтықтары. Адамның өмiрiндегi достығының мәнi.

Дiн бұл рухани мәдениеттiң бөлiгi. Адамның таңдауы сияқты оның дiни нанымына құрмет. Тарихқа құндылық қатынасы және мәдени мұраға. Азаматшылық, қазақстандық отан сүйгiштiк, этнос аралық келiсiмдер туралы ұғымдар. Қазiргi жастардың бар болмысы мен идеалдары. Өзімен бостандықта болу,

2

1 кестенің жалғасы

1

2

3

4

   

өз ойлағанының жауапкешілігі, сөз және қаракеттер. Әлемнiң бүтiндiгi мен адамның қарым-қатынасы, қоғам және табиғаттың өзара тәуелдiлiгi. Тұлғаның әлемде алатын өз орынын түсінуі.

 

ТК 2.2

 

Таңдауы бойынша компонент (ТК)

20

КП 3

 

Кәсіптендіру пәндері (КП)

32 (1440)

МК 3.1

 

Міндетті компонент

16

1

FH 3301

Физикалық химия

Кіріспе. Химиялық термодинамиканың негізгі түсініктері және заңдары, термодинамикалық функциялар, гомогенді және гетерогенді жүйелердегі химиялық тепе-теңдік. Ерітінділер. Фазалық тепе-теңдік. Біркомпонентті, екі және үшкомпонентті жүйелердің күй диаграммасы. 2 және 3 компонентті сұйықтықтарда өзара еру заңдылықтары, оларды сұйықтықтарды араластыру және бөлу үшін, еріген заттарды бөліпалу үшін қолдану. Беттік құбылыстар. Статистикалық термодинамика элементтері. Қайтымсыз процестер. Химиялық және адсорбциялық тепе-теңдік. Химиялық кинетика және катализ. Формальды кинетика заңдары. Химиялық реакциялардың кинетикалық классификациясы. Химиялық реакциялардың жылдамдығына әртүрлі факторлардың әсері. Химиялық кинетиканың қазіргі теориясы. Электрохимиялық процестердің негізгі заңдары және заңдылықтары. Электр қозғағыш күштер және электродты потенциалдар. Электрохимиялық реакциялардың термодинамикасы және кинетикасы. Электродты процестердің

3

1 кестенің жалғасы

1

2

3

4

   

кинетикасы. Физикалық химияның терминологияларын, белгілерін және өлшем бірліктерін қолдану туралы JUPAC ұсыныстары.

 

2

KH 3302

Коллоидты химия

Коллоидты химия пәні. Табиғаттағы және классификациясы. Дисперсті жүйелердің молекула-кинетикалық және оптикалық қасиеттері. Коллоидты химиядағы беттік құбылыстар. Фазалардың бөліну шегіндегі адсорбция. Адсорбацияның қазіргі теориясы. Хемосорбция туралы түсінік. Беттік-активті заттар және олардың әртүрлі процестердегі ролі. Дисперсті жүйелерді алу. Газды, сұйықтықты және қатты орталармен жүйелер: аэрозольдер, суспензиялар, эмульсиялар, көбіктер және т.б. Жартылай коллоидтар. Дисперсті жүйелердің электрлік қасиеттері, тұрақтылығы және коагуляциясы, құрылымды-механикалық қасиеттері. Коллоидтар тәрізді жоғары молекулалы қосылыстар ерітінділері.

3

3

HT 4303

Химиялық технология

Химиялық өндірістің жалпы ғылыми принциптері: үздіксіздік принципі, тоққа қарсы, қайнаған қабат, реакцияның жылуын қолдану, өндіріс қалдықтарын және т.б. пайдалану. Жердің минералды ресурстары және оларды тиімді қолдану. Пайдалы қазбалар химиялық өнеркәсіптің шикізаты ретінде. Кендерді байыту әдістері. Шикізатты комплексті пайдалану. Химиялық өндірістердің процестері мен аппараттары. Химиялық өндірістердің негізгі топтары. Металдарды және құймаларды өндірістік

3

1 кестенің жалғасы

1

2

3

4

   

алудың жалпы тәсілдері. Шойын, болат және алюминий өндірісі. Бейорганикалық заттар өндірісінің технологиясы: аммиак, күкірт және азот қышқылдары, минералды тыңайтқыштар және силикатты материалдар. Органикалық отынның әртүрлі түрлерін өңдеудің технологиясы, маңызды органикалық заттар мен полимерлерді.

 

4

ZK 3304

Зат құрылысы

Кванттық механиканың негізгі идеялары. Сутек сияқты атомдар үшін Шредингер теңдеуі. Көп электронды атомдар. Атом термасы туралы түсінік. Химиялық байланыс теориясы және оның міндеттері. Валенттік байланыс әдісі Молекулалы орбитальдар әдісі (негізгі идеялар). МО ЛКАО әдісіндегі молекулалы орбитальдарды жуықтап сипаттау. МО әдісіндегі көп атомды молекулалар. Көп атомды молекулалардағы молекулалық орбитальдар. Орбитальдардың гибридтенуі. Қатты емес молекулалар. МО ЛКАО әдісіндегі қысқа байланыстары бар молекулалар. Молекулалар геометриясы және олардың тепе-теңдік конфигурациялары. Валенттік бұлттағы электрон жұптарының тебісу теориясының көмегімен молекула геометриясын болжау. Симметрия теориясының негізгі түсініктері. Симметрия элементтері, симметрия операциялары, симметрияның дәлдік топтары.

Молекулааралық әрекеттесулер. Сутектік бай ланыс. Екі және көп атомды молекулалардың тербелмелі және айналмалы спектрлері. Координациялық қосылыстардағы химиялық байланыс. Кристалдық өріс теориясы және лигандтық өріс теориясы.

2

1 кестенің жалғасы

1

2

3

4

5

ZhMKH 4305

Жоғары молекулалы қосылыстар химиясы

ЖМҚ негізгі түсініктері және анықтамалары. Полимерлердің физикалық қасиеттері және құрылымы. Полимерлерді синтездеудің негізгі әдістері: полимеризация (радикалды, сополимерлі, ионды) және поликонденсация. Полимерлердің химиялық айналулары. Полимерлердің шынайы ерітінділеір және коллоидты жүйелер. ЖМҚ жеке өкілдері (полиэтилен, полипропилен, полистирол, синтетикалық каучуктер, поливинилхлорид, синтетикалық талшықтар және т.б.), оларды синтездеу әдістері, қасиеттері және қолданылу аудандары.

2

6

HE 3206

Химиялық экология

Химиялық экология негіздері пәннің мақсаты және міндеттері. Экодиагноз және экопрофилактиканың міндеттері химиялық экология зерттеулерінің негізгі бағыты ретінде.

Табиғи ортадағы ластағыш заттардың айналымының химиялық негіздері. Қоршаған ортадағы органикалық заттар, олардың тірі ағзаға әсері. Органикалық ластағыштардың негізгі кластары. Радиоактивтілік ластаушы фактор ретінде. Радиоактивтілік туралы түсінік. Радиоактивтілік түрлері.. Ауыр металдардың қоршаған ортаға түсу көздері. Ауаның химиялық құрамы. Атмосферадағы антропогенді бейорганикалық және төменгі молекулалық органикалық заттардың химиясы. Атмосферадағы газдардың, аэрозольдердің және шаң түріндегі

3

1 кестенің жалғасы

1

2

3

4

   

заттардың эмиссиясы және иммиссиясы. Гидросфераға жалпы сипаттама. Судың локальді және ғаламдық ластануы. Судың эвтрофикациясы. Су сапасының стандарттары. Топырақтың жалпы ерекшеліктері. Өсімдіктер мен жануарлардың топырақ түзудегі ролі. Топырақтың механикалық құрамы, физикалық және химиялық қасиеттері. Топырақтың химиялық ластануы, көздері. Топырақтың беткі қабаттарындағы токсиканттардың миграциясы. Топырақтың ластану деңгейін қадағалау және бағалау әдістері. Химиялық өндірістердің және олардың өнімдерінің қоршаған ортаға әсері. Қоршаған ортаны қорғау технологиясы. Өндірістік ақаба суларды тазалау технологиясы. Өндіріс қалдықтарын тазалау технологиясы. Экология және экоэнергетика. Қоршаған ортаның мониторингі. Қоршаған ортаның сапасын бағалайтын критерилер.

 

ТК 3.2

 

Таңдауы бойынша компонент (ТК)

16

4

 

Қосымша өткізілетін оқу бағдарламалары:

 

4.1

 

Кәсіптік практика (КП)

(по видам)

А) Оқу практикасы

Б) Педагогикалық практика (аралық)

В) Өндірістік практика

12

3

3

6

4.2

 

Дене шынықтыру

 

4.3

 

Таңдауы бойынша компонент (ТК)

 

5

 

Мемлекеттік аралық бақылау

 

6

 

Қорытынды аттестация

 

6.1

 

Мемлекеттік емтихан мамандық бойынша

 

6.2

 

Диплом жұмысын (проект) жазу және қорғау

8

   

Қорытындысы:

128 (5760)

1 кестенің соңы

Ескерту: Таңдау бойынша компонентінің толық атауларын жоғары оқу орындары кеңесінің шешімімен және студенттер қалауы бойынша белгіленген пәндерді көрсете отырып, ЖОО-ның өзі жасайды.

9.2 Кәсіптік орта білім беру базасына бакалавриат мамандықтарының үлгілі оқу жоспарына ЖБП, БП, КП, циклдарының пәндері енгізіледі. Бұл орайда ЖБП циклы орта білім беру мамандықтарына білім беру шеңберінде қарастырылған пәндерінің көлемі мен мазмұны есебінен қалыптасады.

Кәсіптік жоғары білім беру базасында бакалавриат мамандықтарының үлгілі оқу жоспары БП, КП, циклдарының пәндерін ғана қарастырады.

10 «5В0112-Химия» мамандығы бойынша білім беру ортасында бакалаврды дайындауға қойылатын талаптар

10 050112 Химия мамандығы бойынша білім беру ортасында бака-лаврды дайындауға қойылатын талаптар

10.1 Оқу процесін ұйымдастыруды, оқу жылының құрылымын анықтауды жоғары оқу орны (бұдан әрі ЖОО) өзі шешеді.

ЖОО академиялық еркіндік шеңберінде оқу жылын академиялық периодқа (семестрлер, триместрлер, шағын семестрлер) бөледі. Оқу процесін ұйымдастыруда блоктік-модульдік жүйені енгізеді.

Оқу процесінің барлық оқу, бақылау шаралары, практикалардың ұзақтығы, демалыстар, мейрам күндері білім беру мекемесінің басшысы бекітетін академиялық күнтізбеде көрсетіледі.

Оқу шараларына теориялық оқытудың барлық кезеңі қамтылуы тиіс, оның ішінде студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары, практикумдары, зертханалық және курстық жұмыстары да ескеріледі.

Курстық жұмыстар (жобалар) пән бойынша оқу жұмысының түрі ретінде қарастырылады және сол пәнді оқытуға бөлінген кредит шегінде орындалады.

Бақылау шараларына аралық бақылау уақыттары, аралық аттестация (сынақ-емтихан сессиясы), 2 (3) курстан кейінгі мемлекеттік аралық бақылауды және мемлекеттік қорытынды аттестацияны қамтуы тиіс.

10.2 Химиялық бакалавриатта оқу процесінің толық аяқталуын айқындайтын негізгі өлшем студенттің теориялық оқудың кем дегенде 128 кредитін немесе 5760 сағат, кәсіптік практиканың 13 кредитін немесе 585 сағат (16 апта) меңгеруі болып табылады. Мұнда студент міндетті компоненттің 63(66)–82(85) кредитін немесе 2835(2970)-3690(3825) сағатты, таңдау компонентінің бойынша 39(42)-58(61) кредитін немесе 1755(1890)-2610(2745) сағатты меңгеруі тиіс.

10.3 Диплом жұмысын (жобаны) жазуға және қорғауға 8 кредит немесе 360 сағат бөлінеді.

10.4 Бір академиялық мерзімде күндізгі бөлімнің студенті 12-18 кредитті

немесе 540-810 сағат меңгеруі қажет.

10.5 Сырттай оқитын студентке оқытушымен бірлесе жұмыс істеу мүмкіндігі оқу жылында 6-8 аптадан кем болмауы қамтамасыз етілуі тиіс (9-12 кредит немесе 405-540 сағат)

10.6 Оқу процесінің ақпараттық қамтамасыз етілуі (электронды кітапханалардағы халықаралық білімнің қайнар көздерін қамтыған оқу, ғылыми, ақпараттық базаларға жол ашу).

Бакалавриаттың білім бағдарламасынның жүзеге асуы әрбір студенттің кітапхана қорын және мәліметтер базасын еркін пайдалана алуын және әдістемелік құралдар мен нұсқаулардың барлық пәндер мен сабақтың барлық түрлерінің - практикумдар, курстық және дипломдық жобалау, практика түрлері бойынша, сондайақ көрнекті құралдар, аудио- және видео материалдармен қамтамасыз етілуі тиіс.

Мына пәндер зертханалық сабақтармен қамтамасыз етілуі тиіс (пәндердің тізбесі):

 1. Информатика
 2. Физика
 3. Жасөспірімдер физиологиясы және мектеп гигиенасы
 4. Бейорганикалық химияның теориялық негіздері
 5. Периодтық жүйесінің элементтер химиясы
 6. Сапалық анализі
 7. Сандық анализі
 8. Алифатты қосылыстардың органикалық химия
 9. Циклды қосылыстардың органикалық химия
 10. Физикалық химия
 11. Коллоидты химия
 12. Химия оқыту әдістемесі
 13. Мектепте химиялық экспериментті жүргізу әдістемесі
 14. Химиялық технология
 15. Химиялық синтезі
 16. Жоғары молекулалы қосылыстар химиясы
 17. Зат құрлысы
 18. Химиялық экология

Практикалық сабақтар келесі пәндер бойынша белгіленеді (пәндердің тізбесі):

 1. Қазақстан тарихы
 2. Философия
 3. Шет тілі
 4. Қазақ (орыс тілі)
 5. Педагогика
 6. Жоғары математика
 7. Психология
 8. Әлеуметтану
 9. Саясаттану
 10. Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 11. Химиядан есептерді шығару әдістемесі

Кітапхана қоры мамандық бойынша оқу қызметінде көрсетілген біліктілік талаптарға сай тағайындалған қажетті оқу-әдістемелік әдебиеттерді қамтуы тиіс.

10.7 Студенттердің өз беттерімен орындайтын жұмыстарына жүйелі түрде көңіл бөлуге әдіснамасын қоса беру. Студенттердің өз бетімен жұмыс істеуіне бағыт беретін шараларды ұйымдастыру.

Берілген мамандық бойынша барлық оқу пәндерін оқу-әдістемелік кешенмен қамтамасыз ету. Типтік оқу және жұмыстық оқу бағдарламаларын, оқу-әдістемелік құралдарды, сондай-ақ қажетті нормативтік құжаттардың пакеттерін әзірлеу.

10.8 Оқу процесін материалдық-техникалық қамтамасыз етуде оның технологиялық мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған негізгі өлшемдер. Оқытуда жаңа технологиялық мүмкіндіктерді кеңейтуге бағыттап компьютерді кеңінен пайдалану.

Лекциялық аудиториялар демонстрациялық материалдарды көрсету үшін қажетті құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілуі керек. Лабораториялар оқу және ғылыми-оқу құрал-жабдықтарымен, химиялық ыдыстармен, химиялық реактивтермен, есептеулер үшін немесе ақпараттық жүйелерді пайдалану үшін компьютерлермен қамтамасыз етілуі керек. Барлық аудиториялар мен лабораториялар 1 студентке есептелген өрт және санитарлық нормаларына сәйкес келуі керек.

10.9 Практиканы жүзеге асыру: оқу және кәсіптік практикалар ЖОО-ның кафедраларында, ҒЗИ-ның зертханаларында, мамандыққа бағыты сәйкес мекемелерде жүргізіледі.

11 Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын (өзгертуге, түзетуге) әзірлеуге, жаңартуға қойылатын талаптар

11.1 МЖМБС-ға ұсыныс енгізу тәртібі МЖМБС-ға қосымша мен өзгерістерді енгізу Қазақстан Республикасының үкіметі №1290 02.09.1999 жылғы «Білім берудің мемлекеттік жалпы міндетті стандарттарын әзірлеудің, бекітудің және қолданылу мерзімдерінің тәртібі туралы» қаулысына сәйкес орындалады.

11.2 МЖМБС-ны әзірлеу тәртібі. Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органы білім беру саласында арнайы конкурс өткізу арқылы МЖМБС-ны әзірлейді.

11.3 МЖМБС-ның сараптау тәртібі. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің 2004 жылғы 8 мамырдағы № 400 бұйрығы бойынша бекітелген МЖМБС сараптау реті «МЖМБС-ның жоғары кәсіптік білім саласына конкурс өткізу реті туралы инструкциясында» берілген.

11.4 МЖМБС-ның сынақтан өткізу тәртібі.

МЖМБС-ы бекітіліп іске қосылу барлық оқу-орындарында олардың ведомоствалық тұлғасына қарамастан міндетті түрде осы оқу жылының басында іске қосылады.

Жаңа МЖМБС-ны апробация жасау жаңа технологиямен оқыту әдістемелеріне сәйкес енгізіледі.

11.5 МЖМБС- бекіту тәртібі. МЖМБС-ны бекіту Қазақстан Республикасының орталық атқару органының комиссиясының шешімімен стандарттау, метрология және сертификаттау мемлекеттік органдарымен келісіліп, бекітіледі.

11.6 Жапай білім үрдісіне енгізу тәртібі.

Енгізу оқу процесіндегі барлық білім беру мекемелеріне олардың жеке

немесе типтік түрлік қасиеттеріне қарамастан енгізіледі.

11.7 МЖМБС-ға толықтырулар мен өзгерту енгізу тәртібі.

11.7.1 Толықтыру мен өзгерту оны әрі қарай жетілдіру және МЖМБС-ның негізгі ережелеріне сәйкес келтіру мақсатында қолданыстағы мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына сәйкес келтіру мақсатында қолданыстағы мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына енгізіледі.

11.7.2 МЖМБС-ға толықтырулар мен өзгерістер енгізуді жүзеге асырады:

- білім беру мекемелері;

- білім саласындағы Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органы;

- 47 ТК.

11.7.3 Қолданыстағы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарындағы толықтырулар мен өзгерістерге білім беру ұйымдарының немесе 47 ТК-нң ынтагерлік білдірген жағдайда, ұсыныстар мен ескертулер Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне жіберіледі.

11.7.4 Білім және ғылым министрлігі бастамашыдан түскен ұсыныстарды және қорытындысын олардың дәйектілігі мен лайылықтылығын қарауға 47 ТК жібереді.

11.7.5 Қолданыстағы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына 47 ТК толықтыру мен өзгерістер еңгізуде сараптаудан өткізеді және олардың мақұлдауынан кейін ҚР Білім және ғылым министрлігіне шешім қабылдауға жіберіледі.

11.7.6 ҚР Білім және ғылым министрлігінің бекітілген бұйрығымен мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына толықтыру мен өзгерістер енгізуде қосымша – кітапша ретінде қолданыстағы стандарттарға сай немесе өзгертілген стандарттың жаңа басылу түрінде баспадан басылып шығады.

 

 

«5В072100-Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығының білім беру бағдарламасы

4 «5В072100-Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандық шеңберіндегі білім беру бағдарламасының тізбесі

Мамандық шеңберіндегі білім беру бағдарламасының тізбесін жоғары оқу орнының Кеңесі белгілейді.

5 Біліктілік пен мамандардың тізбесі

Химия мамандығы бойынша бітірген түлекке "«5В072100-Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы бойынша білім бакалавры" академиялық дәрежесі беріледі. Түлектердің біліктілігі және қызметтері Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 21.11.2002ж. №273-П бұйрығымен бекітілген "Жетекшілердің, мамандардың және басқа да қызметкерлердің біліктілік анықтамасына" сәйкес анықталады. Химия бакалавры біліктілігі бойынша орта буын маманы болып табылады және мынадай қызметтерді атқара алады:

- химиялық және педагогикалық салалардағы ғылыми-зерттеу ұйымдарында аға лаборант, лаборант, маман және т.б.

- химия пәнінің оқытушысы, директор, ғылым, оқу және оқу-тәрбие жұмыстары бойынша директордың орынбасары, оқу-тәрбие орындарында, жалпы орта білім беру, кәсіби-техникалық білім беру, арнайы орта білім беру, сонымен қатар мектептен тыс және қосымша білім беру мен тәрбиелеу ұйымдарында педагогикалық жұмыстарға теңестірілетін басқа жүмыстарда кәсіби шеберхана басшысы, үйірме жетекшісі, аға тәрбиеші, тәрбиеші және т.б.

6 «5В011200-Химия» мамандығы бойынша бакалаврдың біліктілік сипаттамасы

6.1 Кәсіби қызметінің саласы

Химия бакалавры химия ғылымы, химия өнеркәсібі және химиядан білім беру салаларында жұмыс жасай алады.

6.2 Кәсіби қызметінің объектілері

Бітірушілердің кәсіптік қызмет объектісі – жалпы орта білім беру, кәсіптік-техникалық білім беру, арнайы орта білім беру, сонымен қатар мектептен қызметтерін жоспарлауға, ұйымдастыруға және басқаруға арналған. Оқу пәнінің социалдаушы потенциалын тереңдететін тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру үшін химия пәнінен сабақтарды және сабақтан тыс жұмыстарды жүргізу үшін оқу материалдарын жинақтау және сараптау.

6.3 Кәсіби қызметтің пәні

Бакалаврдың кәсіби қызметі жалпы орта білім беру, кәсіби-техникалық білім беру, арнайы орта білім беру, сонымен қатар мектептен тыс ұйымдарда және қосымша білім және тәрбие беру оқу-тәрбиелік ұйымдарында және мекемелеріндегі оқу-тәрбиелік процесс болып табылады.

6.4 Кәсіби қызметінің түрлері

«5В072100-Органикалық заттардың химиялық технологиясы»» мамандығы бойынша бакалаврлар мынандай кәсіби қызмет түрлерін атқара алады: жалпы орта білім беру, кәсіби-техникалық білім беру, арнайы орта білім беру, сонымен қатар мектептен тыс ұйымдарда және қосымша білім және тәрбие беру оқу-тәрбиелік ұйымдарында және мекемелерінде төмендегідей кәсіптік қызметтің түрлерін орындауға мүмкіндігі бар:

- диагностикалық;

- білім беру (педагогикалық);

- жобалық;

- ғылыми зерттеу;

- өндірістік-басқару;

- ұйымдастыру-технологиялық;

- бағыттама-болжаулық;

- ақпаратты-түсіндірмелі;

- коммуникативті-ынталандыру;

- сараптау-бағалау.

6.5 Кәсіби қызметінің функциясы

«5В072100-Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы бойынша бакалаврлар мынадай кәсіптік қызмет функцияларын орындауға мүмкіндігі бар: педагогикалық, ғылыми-әдістемелік және ұйымдастырушы-басқарушылық.

6.6 Кәсіби қызметінің типтік міндеттері

- заттар және химиялық құбылыстардың бірлігі және әртүрлілігімен, олардың табиғатта және адам өмірінде алатын орнымен оқушыларды таныстыру;

- химиялық түсінік жүйесінің бір-бірімен байланысын қалыптастыру;

- жаратылыстану ғылымдарына орай табиғатты тану әдістерімен таныстыру;

- химияға және оның белгілі бір саласына деген қызығушылықты қалыптастыру және дамыту;

- күнделікті өмірде қажет заттарды қолдануда қауіпсіздікті байқау қажеттілігін қалыптастыру;

- адам денсаулығына, табиғатқа бағалы қатынасты тәрбиелеу;

- алынған ақпаратты сын көзбен ойлау білігін дамыту;

- барлық оқу кезіндегі мотивация.

6.7 Кәсіби қызметінің бағыттары

Кәсіби қызмет химия саласында білімалушылардың оқу және іздену қызметтерін жоспарлауға, ұйымдастыруға және басқаруға арналған. Оқу пәнінің социалдаушы потенциалын тереңдететін тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру үшін химия пәнінен сабақтарды және сабақтан тыс жұмыстарды жүргізу үшін оқу материалдарын жинақтау және сараптау.

6.8 Кәсіби қызметінің мазмұны

- cабақ беру, зертханалық және практикалық сабақтарды жүргізу;

- көрнекілік тәжірибелерді өткізу және дайындау;

- аралық, қорытынды, жалпы үлгерім бақылауларын жүргізу және оларға тапсырма беру жинағын құрастыру;

- химиялық олимпиада және барлық дәрежедегі ғылыми конкурстарды жүргізу және дайындау;

- факультативтік сабақтарды жүргізу;

- өнеркәсіп орындарына және өндірістік емес нысандарға оқу экскурсиясын жүргізу;

- химиядан үйірме ұйымдастыру және жүргізу;

- ғылыми-педагогикалық ақпараттар іздеу;

- қосымша білім беру жүйесінде сабақ жүргізу.

6.9 «5В072100-Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы бойынша бакалаврдың негізгі қызметіне қойылатын талаптар

хабардар болуы керек:

- әлеуметтік-экономикалық және гуманитарлық ғылымдар саласынан;

- ҚР-ғы және әлемдегі ғылым мен техниканың қазіргі кезеңдегі жағдайынан;

- ҚР-ғы және шетелдегі жаңа педагогикалық технологиялар туралы;

- дистанциялық оқыту принциптері туралы;

- қоғам мүшелерінің білім деңгейіне жаћанданудың әсері туралы;

білуі керек:

- Қазақстан Республикасының білім беру жүйесіндегі құқықтық-нормативті базасының мазмұнын (заңдар, тұжырымдар, халықаралық келісімдер, стандарттар, ережелер және т.б.);

- химиядан орта (толық) жалпы білім берудегі міндетті талап;

- мектепте химиядан білім берудің құрылымы мен мазмұнын (химиядан міндетті және кәсіптік дайындау);

- жалпы арнайы білім беру, кәсіптік-техникалық білім беру және орта арнайы білім берудегі (әр мамандық бойынша) оқу-тәрбиелік ұйымдарда талапкерлерді дайындау сатысындағы талаптар;

- берілген білім беру ұйымдарында қолданылатын әртүрлі білім беру технологияларының бағалау критериі және жүйесі;

- жалпы білім беретін пәндер, базалық пәндер және профильді пәндер циклдарын енгізетін пәндер жүйесі бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартының көлемінде;

- берілген мамандықтар бойынша: бейорганикалық химия, аналитикалық химия, органикалық химия, физикалық химия, коллоидты химия, жоғарымолекулалық қосылыстар химиясы, химиялық технологиядан мемлекеттік жалпы міндетті стандартты білім беру;

- химия пәнініңмұғалімі және білім алушының (немесе басқа орынбасушылардың) міндеттері және құқықтары;

- кездейсоқ жағдайдағы бірінші көмек беру әдістері және химия кабинетіндегі қауіпсіздік техника заңдылықтары;

- ҚР-дағы және дамыған шет мемлекеттердегі ғылыми-педагогикалық ақпараттану жүйесінің құрылымын;

- жалпы және практикалық педагогиканың және психологияның негіздері;

- ҚР территориясындағы пайдалы қазбалардың орналасуын;

- ҚР территориясында орналасқан қажетті металлургиялық және химиялық өндіріс және олардың негізгі өнімдері;

- химияның дамуындағы негізгі этаптар;

- химияның дамуына әлем және ҚР ғалымдарының қосқан үлесі

істей алуы керек:

- химияның теориясын және заңдарын, негізгі түсініктерін түсіндіру;

- химиядан лабораториялық және практикалық сабақ өткізу;

- химиядан көрнекілік тәжірбие қою және оларды түсіндіре білу;

- мектеп бағдарламасы бойынша химия есептерін шығару;

- химия пәнінен білім алушылардың білім беру, тәрбиелеу, дамыту тапсырмаларын шешу;

- практикалық жұмыста химияны оқыту әдістемесінің негізгі жетістіктерін пайдалану;

- оқу-тәрбиелік процесінде қазіргі кезеңдегі ақпаратты технологияны қолдану;

- барлық оқу материалдарын және білім беру қорытындыларын сабақ жоспары бойынша жоспарлау;

- барлық оқу материалын және оқу нәтижелерін жоспарлау;

- интернет жүйесінің көмегімен дәстүрлі жағдайда ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпараттарға іздеу жүргізу;

- білім саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру;

- оқушыларды өздігінен тану, өздігінен білім алу, өздігінен тәрбиелеу және өздігінен дамуға үйрету;

дағдысы болу керек:

- химияны оқытуда қолданылатын құралдармен жұмыстар істеу;

-мектептің химия кабинетінде бар оқу құралдарымен және техникалық көрнекіліктермен жұмыстар жасау;

- қазіргі заманғы бағдарламалардың көмегімен компьютерлік жұмыстар орындау.

жетік білуі керек:

бейорганикалық химия, аналитикалық химия, органикалық химия, физикалық химия, коллоидты химия, экологиялық химия, химиялық технология, химиялық физика, катализ, жоғары молекулалық қосылыстар химиясы облыстарында «5В0112-Химия» мамандығы бойынша түлектер (бакалаврлар):

- психология-педагогикалық саладағы негізгі білімдерді меңгерген және ҚР жалпыға білім беру мектептеріндегі негізгі және бағдарлы сатыдағы пән мұғалімі міндетін химия кабинетінде және химиялық лабораторияларда жүргізілетін жұмыстарға жауапкершілікті бірге атқара отырып психология-педагогикалық саладағы негізгі білімдерін қазіргі заманғы оқу орындарында қолдана алуы керек;

- өзінің қызметінде мемлекеттің орта мектептерінде оқу процесін басқару, ұйымдастыру және бақылау жасау бойынша негізгі мемлекеттік құжаттармен және ҚР нормативті-құқықтық актілермен жұмыс жасай білуі керек; ҚР жалпыға білім беру мектептерінің оқытушысы ретінде жұмыс істеу үшін талап етілетін барлық негізгі кәсіби жұмыстарды меңгеруі керек, жұмыс беруші жағынан қойылатын барлық талаптарға жауап бере алуы керек;

- оқу процесінде кездесетін шынайы химиялық процестерде қазіргі заманғы технологияны қолдану және түсіндіру үшін негізгі химиялық заңдарды, заңдылықтарды және теорияларды білуі қажет;

- оқу және ғылыми-лабораториялық сипаттағы әртүрлі практикалы-болжаулық есептерді шешу үшін эксперименттік есептеу әдістерін қолдана білуі керек;

- лабораторияда және оқу кластарында химиялық заттармен қауіпсіз жұмыс істеу үшін химиялық білімді кәсіби қолдана білуі керек;

- тұрмыстық және оқу сипаттағы экологиялық проблемаларды анықтай

алуы және түсінуі керек және адамдарды қорғаудың тиімді жолдарын ұсына білуі керек, қоршаған ортаны жақсарту үшін әртүрлі варианттағы жұмыстарды ұсына білуі керек;

- оқу және ғылыми мақсаттарда химиялық заттар және процестер туралы қажетті жаңа ақпараттарды қолдану үшін өз бетінше ғылыми іздену жұмыстарын жүргізе білуі керек.

7 Білім берудің негізгі жалпыұлттық мақсаттары және сол мақсаттардың иеарархиясы (оқу пәндері мен пән циклының мақсаты бойынша)

Білім берудің негізгі жалпыұлттық мақсаттары:

- жеке тұлғаны жан-жақты дамыту;

- білімді, білікті және дағдыны меңгеру және беру, таным қызығушылықтарын және қабілеттіктерін, кәсіби мамандыққа арнайы дайындықты қалыптастыру,

- келесі буынға ұлттық мәдениетті жеткізу;

- идеялық дәлдіктерге, азаматтыққа, саяси белсенділікке, патриотизмге және интернационализмге, адалдыққа, басқа діни сенім өкілдеріне шыдамдылыққа, білім мен мәдениетке ұмтылуға тәрбиелеу;

- "өмір бойы білім" принципінен "барлық өмірде білім" принципіне ауысуды жүзеге асыру;

- әлемдік білім беру кеңістігіне ену.

Пәндер циклі бойынша мақсаттар:

Жалпы білім беру пәндер (ЖБП) циклі бойынша мақсаттар – пайдалану, даму және көбею мақсатында алдымыздағы буыннның мәдени негіздерін беру.

Негізгі пәндер (НП) циклі бойынша мақсаттар – табиғат танымдарын қалыптастыратын жаратылыстану-ғылыми пәндер бойынша іргелі білім беруді қалыптастыру:

- химиялық пәндерді меңгеру үшін қажет математика және физика салалары бойынша негізгі білімді қалыптастыру;

- физикалық және химиялық құбылыстарды тану;

- табиғатты тану әдістерімен танысу және меңгеру;

- химиялық түсініктер жүйесін қалыптастыру;

- күнделікті өмірге қажет заттармен жұмыс жасағанда қауіпсіздікті сақтауды қалыптастыру;

- қасиеттері белгілі жаңа заттарды синтездеу үшін заттардың құрам-құрылым және қасиеттері арасындағы өзара байланысты тану;

- ғылымда, техникада және тұрмыста химиялық процестерді басқару үшін қажетті білім жүйесін қалыптастыру.

Бағдарлы пәндер (БП) бойынша оқытудың мақсаты – классикалық және қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды меңгеру.

8 Оқу бітірушілердің білім деңгейіне қойылатын талаптар

8.1 Жалпы білімділікке қойылатын талаптар

«5В072100-Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы бойынша бакалаврлар мынадай талаптарға сәйкес келуі қажет:

- табиғат, қоғам және адам туралы ғылым негіздерімен таныс болуы керек;

- диалектикалық-материалистік дүниетанымы болуы керек;

- дамыған танымдық қабілеттігі болуы керек;

- ақпараттарды іздеудеудің, жинақтаудың, талдаудың, өңдеудің және берудің әртүрлі әдістерін білуі керек;

- өз халқының, мемлекетінің тарихын білу және даму тарихы туралы жалпы түсінігі болуы керек;

- мемлекеттік тіл, ұлтаралық қатынас тілін және бір (немесе бірнеше) шетел тілдерін білу керек;

- адамның адамға, қоғамға және қоршаған ортаға қатынасын реттейтін құқықтық және этикалық нормаларды білу керек;

- өмірде денсаулығы мықты және өздігінен даму жолдарына, өзін-өзі тәрбиелеуге ұмтылу.

8.2 Әлеуметтік-этикалық құзіреттілігіне қойылатын талаптар

«5В072100-Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы бойынша бакалавр міндетті:

- табиғатта және қоғамда әлеуметтік-мәнді мәселелер мен процестерді сараптауды білу қажет;

- ойлау мәдениетіне ие болуы, оның жалпы заңдарын білуі қажет;

- өзінің ойлау нәтижелерін ауызша және жазбаша түрде қисынды (логикалық) өңдеу қабілеті болуы қажет.

8.3 Кәсіби құзіреттілігіне қойылатын талаптар

«5В072100-Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы бойынша бакалавр міндетті:

- қазіргі кезеңдегі химияның негізгі тараулары бойынша іргелі білімді біледі;

- химиялық технология және химиялық өндіріс негіздері бойынша іргелі білімді біледі;

- жоғары ғылыми-әдістемелік деңгейде зертханалық және практикалық сабақтарды жүргізе алады және дәріс оқи алады;

- көрнекілік тәжірибелерді сауатты кәсіптік деңгейде қоя алады;

- мектептегі химия курсының есептік және эксперименттік тапсырмаларды, олимпиада және күрделі тапсырмаларды шешудің әдістемесін біледі;

- педагогика және психология салалары бойынша іргелі білімі бар;

- химияны оқытуда қазіргі кезеңдегі оқыту технологиясын қолдана алады;

- ғылыми-техникалық және педагогикалық ақпараттарды іздеудеудің, жинақтаудың, талдаудың, өңдеудің және берудің әртүрлі әдістерін біледі;

- педогогикалық қатынас әдістерін біледі;

- педогогтар, білім алушылар және ата-аналар арасындағы жан-жалды шеше алады;

- педагогикалық менеджмент әдістерін біледі;

- этнопедагогика негіздерімен таныс;

- химияны оқытуда кәсіптік білімді, дағдылы, біліктілікті білу керек;

- Қазақстан Республикасының және алдыңғы қатарлы шет мемлекеттердің ғылыми-техникалық ақпараттар (ҒТА) жүйесін, сонымен қатар Интернет жүйесін пайдалана отырып, жаңа білімді өздігінен қолдана алуы керек;

- химия сабағында қазіргі және классикалық оқу құралдарын қолдана білу қажет;

- практикалық қызметте техника және ғылымның дамуын қолдана алады.

8.4 Әлеуметтік, экономикалық, кәсіби жағдайлардың өзгерістеріне, өтпелілік пен белгісіздік жағдайларының үдей түсуі жағдайында географикалық және әлеуметтік жұмылдыруға дайын болуға қойылатын талаптар

«5В072100-Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы бойынша бакалавр білу керек: өзінің кәсіби қызметінің сипатын және түрін өзгертуге әдістемелік және психологиялық жағынан дайын болу керек, нарықтық экономиканың және менеджмент теориясының негіздерін білу керек, Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі органының құрылымымен таныс және оның қызметінің негізгі ұстанымдарын, оқыту-тәрбие жұмысын ұйымдастыру мен жетілдіру оның сапасын бақылау ұстанымдарын, мектептегі лауазымды тұлғаның оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыру мен оған жетекшілік етудегі кәсіби міндеттерін, мектептегі сынып жетекшісінің ролі, оның жұмысының мақсатын, негізгі функцияларын және талаптарын.

8.5 Оқу пәндерінің негізгі циклдері бойынша білімділік деңгейіне қойылатын талаптар

«5В072100-Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы бойынша бакалаврды дайындауда жалпылама кәсіби бағдарламаның негізгі міндеттері Қазақстан тарихы, Философия, Қазақ тілі, Қазақ (орыс) тілі, Шетел тілі, Информатика, Экологиядан (Дене шынықтыру) білімі болуы қажет.

«5В072100-Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы бойынша іргелі пәндер: Бейорганикалық химияның теориялық негіздері, Элементтер химиясы, Органикалық химияның теориялық негіздері, Органикалық қосылыстардың функцияналды топтарының химиясы, Педогогика, Математика, Физика, ҚР білім беру жүйесінің құқықтық нормативтік базасы, химия сабағына қажет оқыту құралдары, химияны оқытудың ақпараттық технологиясы.

 

 

 

5В060600-Химия

 1. Білім беру бағдарламасының атауы: 5В060600-Химия
 2. Білім беру бағдарламасының деңгейі: жаратылыстану бакалавры
 3. Білім беру бағдарламасының ПАСПОРТЫ

5В060600 – "Химия" мамандығының модульдік білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 13.05.16 ж. №292 қаулысымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті жоғары білім беру стандартына және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 05.07.2007 ж. № 292 бұйрығымен бекітілген Типтік оқу жоспарына сәйкес құрастырылған. 2016ж.,№425(Қосымша 84).

3.1 білім беру бағдарламасының мақсаттары

Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты - "білім беру, тәрбие процестері мен ҒЗЖ құзыреттілік тәсілін енгізу негізінде Өзін-өзі дамытатын және өзін-өзі жүзеге асыратын тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін білім беру ортасын құру".

3.2 білім беру бағдарламасының міндеттері. Қойылған мақсатқа сүйене отырып, келесі міндеттер қалыптастырылады:

3.2.1 қазіргі заманғы талаптарға сәйкес келетін білім деңгейін қамтамасыз ету: - ойлау дербестігін, өзін - өзі дамыту және өз бетінше білім алу қабілетін дамыту; - білім алушылардың жеке-тұлғалық ерекшеліктерін ескеретін жағдайларды қамтамасыз ету; - оқу процесіне деңгейлік бағдарламаларды кеңінен енгізу арқылы білім беру процесінде шығармашылық атмосфераны құру; - білім алушылардың оқу қызметіне позитивті уәждемесін қалыптастыру.

3.2.2 шығармашылықпен жұмыс істейтін педагогтар ұжымын қалыптастыру: -әдістемелік бірлестіктердің жұмысын жетілдіру; - білім сапасын диагностикалаудың технологиялары мен әдістемелерін зерделеуді, енгізуді және жетілдіруді ұйымдастыру; - педагогтардың шығармашылық және ғылыми жұмыстарын жариялауды ұйымдастыру; - білім беру үдерісінде ақпараттық технологияларды қолдану бойынша педагогтардың оқуын жалғастыру.

3.2.3 оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруды жетілдіру: - интеграция негізінде оқу пәндерінің өзара іс - қимылын жетілдіру;-оқытудың саралануын, проблемалық оқыту технологиясын дамыту; - оқу-тәрбие процесіне негізгі құзыреттілікті қалыптастыратын технологияларды енгізу.

3.2.4 физикалық сау тұлғаны қалыптастыру: - білім алушылардың оқу жағдайында шамадан тыс жүктелуіне жол бермеу; - білім алушылардың дене, психикалық және әлеуметтік денсаулығын сақтайтын әлеуметтік - педагогикалық қарым-қатынасты қамтамасыз ету.

 3.3 біліктілік және лауазымдар тізімі осы білім беру бағдарламасының түлегіне 5В060600 – "Химия"мамандығы бойынша жаратылыстану бакалавры академиялық дәрежесі беріледі. 5В060600-Химия мамандығы бойынша бакалавриат түлектерінің біліктілігі мен лауазымдары Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрлігінің 2012 жылғы 21 мамырдағы № 201 "Басшылардың, мамандардың және басқа да қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығын бекіту туралы" бұйрығымен бекітілген "Басшылардың, мамандардың және басқа да қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығына"сәйкес анықталады.

3.4 білім беру бағдарламасын бітірушінің біліктілік сипаттамасы

3.4.1 кәсіби қызмет саласы бітірушінің кәсіби қызмет саласы: химия, металлургия, мұнай-химия, фармацевтика өнеркәсібі, Білім беру, ғылым және экология салалары болып табылады.

3.4.2 кәсіби қызмет объектілері бітірушінің кәсіби қызмет объектілері: аналитикалық, экологиялық, кедендік, санитарлық-эпидемиологиялық, сертификациялық қызметтердің өндірістік зертханалары; химиялық, экологиялық, металлургиялық, фармацевтикалық бейіндегі ғылыми - зерттеу ұйымдары (институттар, зертханалар), орта жалпы білім беретін мектептер, колледждер, лицейлер, гимназиялар, білім бөлімдері болып табылады.

3.4.3 кәсіби қызмет пәні бітірушінің кәсіби қызмет пәндері болып табылады: химиялық реакциялардың, процестер мен технологиялардың заңдары мен заңдылықтарын; қоршаған орта объектілерін зерттеу; оқытушылық қызмет.

3.4.4 кәсіби қызмет түрлері-ұйымдастыру – технологиялық;-ғылыми – зерттеу;-өндірістік – басқару; - білім беру (педагогикалық).

3.4.5 кәсіби қызмет функциялары: 5В060600 – "Химия" мамандығы бойынша бакалаврлар келесі кәсіби қызмет түрлерін атқара алады: – экономика және өнеркәсіптің химиялық салаларында өндірістік және технологиялық процестерді ұйымдастыруды жүзеге асырады; – ғылыми зерттеулер мен бағдарламаларды жоспарлайды және ұйымдастырады; – өндірістік, ғылыми және педагогикалық ұжымға, зертханаға басшылық етеді; – білім беру саласында оқу-тәрбие жұмысын жоспарлайды және ұйымдастырады.

3.4.6 кәсіби қызметтің типтік міндеттері: - өндірістік және технологиялық есептерді қою және шешу; - ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу, ғылыми бағдарламаларды орындау, эксперимент қою; - ғылыми және педагогикалық ұжымға, зертханаға басшылық ету; - дәріс оқу, зертханалық және практикалық сабақтарды өткізу, зертханалық жұмыстарды қою.

 1. Білім беру бағдарламасының түлегінің білімі мен іскерлігі. Кәсіби міндеттерді компоненттік және жауапты шешу үшін бакалавр:

1) білу:

- химияның негізгі концепциялары, әдістері және даму болашағы; - атом құрылысы, химиялық байланыс, Термодинамика және химиялық реакциялардың кинетикасы, ерітінділер теориясы, кешенді қосылыстар химиясы туралы. - Аналитикалық химияның теориялық негіздері, элементтерді сандық және сапалық талдау әдістері туралы, эксперимент кезінде реакциялар мен анықтау әдістерінің ерекшеліктерін қолдану, олардың мүмкіндіктері мен шектеулерін көрсету. - органикалық қосылыстардың құрылымы, теориясы туралы, бағытталған валенттілік, Гибридизация, электрондық ығысу. - қарапайым және күрделі реакциялардың формальды кинетикасының заңдары, катализ және электрохимия негіздері туралы

2) білу:

 -лекцияларды және басқа да оқу-ғылыми ақпарат көздерін зерделеу кезінде алынған білімді жүйелеу және жинақтау;-химияның негізгі мәселелері бойынша теориялық материалды еркін және сауатты баяндау, пікірталастар жүргізу; - алынған білімді эксперименталды жұмыс нәтижелерін қою, өткізу және түсіндіру үшін пайдалану; -практикалық қызметте: жалпы химияның негізгі заңдарын, химиялық термодинамика мен кинетика заңдылықтарын, тотығу-қалпына келтіру процестерін, химиялық элементтер мен олардың қосылыстарының қасиеттерін, бейорганикалық, органикалық және жоғары молекулалық қосылыстарды синтездеу әдістерін, катиондар мен аниондардың аналитикалық қасиеттерін, адсорбцияны, экстракцияны, хроматографияны әртүрлі заттар мен объектілерді бөлу, шоғырландыру және тазалау әдістері ретінде; энергияның әртүрлі түрлері мен көздерін, ресурс үнемдейтін және экологиялық қауіпсіз технологияларды әзірлеуге арналған каталитикалық процестерді.

3) дағдысы болуы:

 - Химиялық эксперимент қою бойынша практикалық дағдыларды меңгеру: зертханалық журналды дұрыс толтыру, жабдықтар мен аспаптардың атауы мен мақсатын білу, олармен жұмыс істей білу, алынған білімді пайдалану - талдау мен бөлудің әртүрлі әдістері бойынша (тұндыру, экстракция, хроматография, гравиметрия, титриметрия, спектроскопия және электрохимиялық талдау әдістері), - Талдаудың қажетті әдісін таңдау әдіснамасы және оны жүргізу әдістемесі; - синтездің әдістері мен тәсілдері бойынша, бейорганикалық, органикалық қосылыстарды талдаудың қазіргі заманғы әдістері бойынша,; - дисперсті жүйелерді коллоидтық-химиялық зерттеу әдістері бойынша; - - технологиялық өндірістік сұлбаларды құру әдістемесі бойынша; физика-химиялық есептеулер әдістемесі бойынша.

4) Құзыретті:

- химия ғылымының негізгі бағыттарында: Бейорганикалық, аналитикалық, органикалық, физикалық, коллоидтық, Экологиялық химия, ЖМС химиясы және химиялық физика, катализ және мұнай химиясы, табиғи қосылыстар мен сирек элементтер химиясы. - экономика мен өнеркәсіптің химиялық салаларында өндірістік және технологиялық процестерді ұйымдастыруда; - ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау және эксперимент қою кезінде; - ғылыми және педагогикалық ұжымды, зертхананы басқаруда; -бірлескен қызметті ұйымдастыру, шешімдерді алқалы қабылдауға қатысу және өз көзқарасын дәлелді түрде қорғай білу;- нарықтық қатынастар жүйесінде өзінің кәсіби қызметін бейімдеуге қабілетті тұлғаның өзін - өзі дамыту және өзін-өзі дамыту мәселелері; - жеке тұлғаны өзіндік шығармашылық қызметке бағдарлайтын өзін-өзі тану процестері; - тұлғааралық қатынастар және өзара іс-қимыл мәселелері, даулы жағдайларды оңтайлы шешу; - Өмір тіршілігінің табиғи, әлеуметтік-экономикалық және психоәлеуметтік жағдайлары кешенімен қамтамасыз етілетін адамның жеке денсаулығы мәселелері.

 1. Оқыту нәтижелері

Оқыту нәтижелері Дублиндік дескрипторлар негізінде анықталады. Бұл ретте оқытудың бес басты нәтижесі бөлінеді: УО1 - Білім және түсіну (Осы саладағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса алғанда, оқылатын саладағы білім мен түсінікті көрсету); УО2 - білім мен түсініктерді қолдану (осы білімді және түсінуді кәсіби деңгейде қолдану); УО3-пікір қалыптастыру (дәлелдерді тұжырымдау және зерделенетін саладағы мәселелерді шешу).); УО4 - коммуникативтік қабілеттер (Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пікірлерді қалыптастыру үшін ақпаратты жинау мен интерпретациялауды жүзеге асыру; УО5 - оқыту дағдылары немесе оқуға қабілеті (мамандарға да, маман емес адамдарға да ақпарат, идеялар, мәселелер мен шешімдер хабарлау).

 

 

 

6М011200-Химия мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы

6 6М011200-Химия мамандығы бойынша магистрлік бағдарламаның басты міндеттері

ғылыми және педагогикалық даярлауда:

- магистратурада оқитындардың дайындау дәрежесінде міндетті талаптарды қою арқылы білім берудің жоғары сапасын қамтамасыз ету. Оқу, ғылыми үрдістерді регламенттау, магистранттарды дайындайтын жоғары оқу орындарының және ғылыми-зерттеу мекемелері жұмыстарының тиімділігін бақылау жүйесін құру;

- магистратурада оқитындардың құқығы мен жауапкершілігін реттеу, магистранттардың өздік оқу, ғылыми-зерттеу және педагогикалық іс әрекеттерін стимулдеу;

- халықаралық білім беру кеңістігінде және халықаралық еңбек нарығынд ҚР-сының қатысуы үшін «магистр» академиялық дәрежесін беру туралы құжаттардың эквиваленттілігін қамтамасыз ету.

7 6М011200-Химия мамандығы бойынша магистратураның білім беру бағдарламасының мазмұны

7.1 Магистратураның білім беру бағдарламасының құрылымы әртүрлі білім беру мазмұнын анықтайтын оқу және ғылыми жұмыс, практика түрлерінен құрылады, олардың өзара ара қатынасын, өлешемі мен есебін көрсетеді.

Барлық жұмыс түрлерінің еңбек сыйымдылығын есептеу игерген материал көлемімен жүзеге асырылады және кредитпен өлшенеді. Білім алудың алдыңғы деңгейлерінде игерілген кредиттерді есепке алатын жинақтаушы кредиттік жүйе жүзеге асады.

7.2 Оқу жылы жалпы мерзімі 30 аптадан тұратын академиялық кезеңдерден (семестрлер, триместрлер, кварталдар), аралық аттестаттаудан, қорытынды бақылаудан, практикалардан, демалыс және қорытынды аттестаттаудан тұрады.

7.3 Магистратурада оқыту тек қана күндізгі оқу түрі бойынша жүзеге асырылады.

7.4 Теориялық оқыту міндетті және таңдау компонетінен құралады. Таңдауы бойынша пәндер тізімі мен оған сәйкес кредиттердің минималды көлемі жұмыс берушілер мен еңбек нарығының сұранысына сәйкес жоғары оқу орнының шешіммен бекітіледі.

7.5 Магистратураның оқу бағдарламаларының мазмұны даярлау бағытына сәйкес кестеде берілгендей қалыптастырады.

1-кесте

 

№ п/п

Пән коды

Пәннің аталуы

Кредит көлемі

1

2

3

4

1

БП

Базалық пәндер

16

1.1

БПМК

Міндетті компонент

9

БПМК

01

GTF 5201

Ғылым тарихы мен философиясы

Философия және әдістеме ғылымдары философиялық білімнің саласы ретінде. Өркениет пен мәдениеттегі ғылым. Ғылымның пайда болуы. Ғылымның тарихи дамуының негізгі кезеңдері. Ғылыми білімнің құрылымы. Ғылыми революциялар (төңкерістер). Ғылыми рационалдық. Ғылым дамуының қазіргі кезеңінің ерекшеліктері. Әлеуметтік институт ретіндегі ғылым. Қазіргі таңдағы ғылыми білімнің құрылымындағы жаратылыстану ғылымдары. Адам, тарих, мәдениет және қоғам туралы ғылымдардың қалыптасу тарихы. Нақты ғылымдардың өзекті философиялық мәселелері. Ғылыми істерді ұйымдастыру: өлшемі, сипаттамасы

2

         

1- кестенің жалғасы

1

2

3

4

   

эволюциялық теория құрылымы мен принциптері. Қазіргі замаңғы пәндік білімді ұйымдастыру эволюциясы. XX ғ.-XXI ғ. ғылымның этикалық аспектілері, ғылымға гуманитарлық сыни ретінде. XXI ғ. коммуникативті технологиялар және олардың қазіргі ғылымдағы орны. Постклассикалық емес ғылымдағы және адам туралы жүйелердегі ақпараттық үдерістердің орны. Жаратылыстану және әлеуметтік-гуманитарлық басқа да ғылымдағы қазіргі өзекті әдістемелік, әдіснамалық және философиялық мәселелердің орны.

 

БПМК

02

ChT 5202

Шет тілі

Шет тілін С1 (тілдік емес мамандықтар) және С2 (тілдік мамандықтар), сонымен бірге LSP (арнайы мақсат үшін тілді игеру) халықаралық стандарт деңгейінде меңгеру. Ғылыми стильдің грамматикалық категорияларын ауызша және жазбаша формада меңгеру. Ақпараттық және кәсіби мазмұндағы мәлімететрді қабылдау. Мамандық және қоғамдық-саяси мәселелер (баяндама, мәлімдеме, презентация, дөңгелек стол аясында сұхбаттасу, пікір-сайыс және т.б.) бойынша монологтық және диалогтық формада кәсіби деңгейде ауызша қарым-қатынас жасау. Магистранттың ғылыми жұмысымен байланысты жазбаша мәлімдеме дайындау. Халықаралық ынтымақтастыққа қатысты ресми құжаттардың формалары мен түрлерін (бірлескен бағдарламалар, жобалар, гранттар, ғылыми хаттар) безендіру дағдыларын дамыту. Түсіндірме және екі тілдік терминологиялық сөздіктермен, сонымен қатар мамандық бойынша анықтағыш әдебиеттермен жұмыс істей алу. Екіжақты жазбаша және ауызша аударма дағдысын дамыту. (ғылыми мақала, тезистер, баяндама, аударма, рефераттау және аннотациялау т.б.)

2

1- кестенің жалғасы

1

2

3

4

БПМК

03

Ped 5203

Педагогика

*Педагогика ғылым ретінде. Педагогиканың негізгі категориялары. Педагогика пәні мен міндеттері. Педагогикалық ғылымдардың жүйесі. Педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы. Педагогикалық ғылымдардың тарихы.

Білім берудегі қазіргі парадигма. Педагогикалық ғылымдардың әдістемесі. Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзыреттілігі. Жоғары мектептегі оқыту теориясы. Жоғары мектепте оқытудың қағидалары мен қозғаушы күштері. Жоғары білім берудің мазмұны. Жоғары мектептегі қазіргі заманғы білім беру технологиялары. Білім берудің оқу үдісін кредиттік жүйесі негізінде ұйымдастыру. ЖОО-да оқытудың әдістері мен белсенді үлгілері. Эдвайзер, тьютор мен офисрегистратордың қызметтері. Кредиттік оқыту жүйесі бойынша МӨЖ және педагогикалық бақылауды ұйымдастыру. Білім беру үдерісінде студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары. Кредиттік оқыту жүйесі бойынша оқу-әдістемелік материалдарды құрастыру технологиясы. Жоғары мектеп маманды қалыптастыру мен тәрбиелеудің әлеуметтік институты ретінде. Жоғары мектептегі тәрбие жұмысының мәні мен негізгі бағыттары. Білім берудегі менджмент.

3

БПМК

04

Psi 5204

Психология

Психология бұл ғылым. Ғылым жүйесіндегі психологияның орны мен міндеттері. Оқыту үдісіндегі адамның танымдық іс-әрекетінің психологиясы.

Нарықтық экономика жағдайындағы білім беру үдерісінің гносеологиялық және онтологиялық мәселелері. Қазіргі заман талабына сай оқытудың сапасы мен тиімділігін артырудың психологиялық

2

1- кестенің жалғасы

1

2

3

4

   

құралдары мен әдістері. Келіспеушлік жағдайларда оқытуды басқару үдерісі. Педагогикалық қарым-қатынас психологиясы. Келешектегі кәсіби іс-әрекет аясындағы жұмыскердің профессиограммасы мен психограммасы. Іс-әрекет және бейімдеу. Іс-әрекет психологиясы және таным үрдісі. Адам еңбек іс-әрекеті және құрылымы. «Адам-машина-орта» жүйесінің психологиясның негізі. Эргономика және психология. Кәсіби іс-әрекет сенімділігінің мәселесі. Тұлғаның және тұлғааралық қарым-қатынастың психодиагностикалық мәселелері. Психологиялық басқару негізі. Басқару іс-әрекетінің мазмұны мен құрылымы. Менеджмент психологиясы. Қолданбалы психология незігі. Келешектегі кәсіби іс-әрекет бейіндігін есепке ала отырып магистлар мен оқытушыларға және мамандарға психологиялық кеңес беру.

 

1.2

ТК

Таңдауы бойынша компонент

7

2

КП

Кәсіптік пәндер

18

2.1

КПМК

Міндетті компонент

6

КПМК

01

GBHOZTА 5301

Жалпы және бейорганикалық химияны оқытудың заманауи технологиясы мен әдіснамасы

Бейорганикалық химияны оқытудың негізгі тапсырмалары және заманауи әдіснамалық әдістері. Оқу материалдарының құрылым- логикалық байланысы және белгілі ретпенен берілуі. Жалпы және бейорганикалық химияның университеттерде, инженер-техникалық, технологиялық, медициналық, ауылшаруашылық және әскери ЖОО-дағы курсының заманауи мазмұны. ЖОО-да химияны оқытудың инновациялық технологиялары. Проблемалық оқытудың, дидактикалық және әдістемелік ерекшеліктері.Бейорганикалық химияны оқытудың заманауи әдістері мен құралдары, сол сияқты электрондық және мултимедиялық

2

1- кестенің жалғасы

1

2

3

4

   

жүйелері. Бейорганикалық химияны интерактивті оқытудың заманауи ұйымдастыру жолдары. Кредиттік технологияға өту кезеңінде бейорганикалық химияны оқыту ерекшеліктері. Бейорганикалық химияны қашықтықтан оқыту мәселелері мен келешегі. Бейорганикалық химияның қалыпты және электрондық оқулықтарының заманауи түрлері. Бейорганикалық химияның теориялық негіздерінің заманауи интерпретациясы және методологиясы. Элементтер қасиеттерінің периодты өзгеру ілімін кванттық механика түсініктері бойынша қарау. Элементтер және олардың қосылыстарының химиясы. Бейорганикалық химиядағы экологиялық мәселелер. Химиялық және экологиялық білімнің интеграциясы. Магистранттардың өзіндік жұмысын ұйымдастырудың заманауи әдістемелері. Бейорганикалық заттарды өндірудің технологиясын зерттеудің ғылыми- әдістемелік тәсілдері. Химия-технология өндірісінің экологиясының кейбір аспектілері. Бейорганикалық тұздар, қышқылдар, сілтілер, минералды тыңайтқыштар және басқа да негізгі өнімдердің бейорганикалық синтезінің химия-технологиялық үрдісін зерттеудің әдістемелері.

 

КПМК

02

FКНОZА 5302

Физикалық және коллоидты химияны оқытудың заманауи әдіснамасы

Физикалық және коллоидты химияны негізгі пән ретінде оқытудың әдістемелері және әдіснамасы. Термодинамиканың негізгі заңдары, гомогенді және гетерогенді ерітінділердің тепе-теңдігі, дисперсті жүйелер мен үрдістердің кинетикасы жайындағы ілім. Катализ туралы негізгі ұғымдар, каталитикалық жүйелердегі катализаторлардың белсенділігі және таңдаулылығы - технологиялық өндірістердің (отын өнеркәсібі, металлургия, нефтехимиялық, химиялық,

2

1- кестенің жалғасы

1

2

3

4

   

биологиялық және медициналық препараттарды алу және тазалау т.б.) негізін және берілімдерін шешудегі құрал ретінде. Беттік құбылыстардың физикалық химиясын зерттеудің ғылыми әдістемелік жолдары. Текстиль, тамақ өнеркәсіптеріндегі өндірістердегі беттік белсенді заттардың рөлі. Полимерлердің физика-химиясының негізгі заңдылықтары, биологиялық жүйелердегі химиялық әрекеттесулер. Ферменттік катализдің ерекшеліктері мен биокатализаторларды өндірудің және өнеркәсіптік пайдаланудың келешектері. Таңдамалы адсорбция, гельдердің ісінумен ескіруінің, коллоидтық «қорғау», буферлік жүйелердің биологиялық мағынасы. Физикалық және коллоидтық химияның, катализдің негізгі жағдайлары мен идеяларын интерпретациялаудың ғылыми теориялық жолдарының бірлігі мен қарама-қарсылығы.

 

КПМК

03

OGCHKOQAN 5303

Органикалық және жоғары молекулалық қосылыстар химиясы курстарын оқытудың ғылыми әдістемелік негіздері

Оргаикалық химияны заманауи оқыту әдістемелерінің негізі мен міндеттері. ЖОО-дары, ЖОО-нан кейінгі білім беру саласында органикалық химия курсын зерттеудің әдіснамалық негіздері. Органикалық химия пәнінің теориялық негіздері. ЖОО-дары, ЖОО-нан кейінгі білім беру саласындағы органикалық химия курсының айырмашылығы мен ерекшеліктері. ЖОО-да органикалық химия дәрістерінің мазмұны мен құрылымы. Кредиттік технологиялық оқытудағы берілетін материалдарды бөлудің әдістемелік принциптері. Органикалық химия курсын зерттеудегі заманауи оқыту технологиялары, химиялық тәжірибелердің рөлі мен міндеттері. Зертханалық-сарамандық сабақтарды және бақылау жұмыстарын жүргізудің заманауи

2

1- кестенің жалғасы

1

2

3

4

   

оқыту құралдары мен ұйымдастырушылық түрлері. Жоғарғы молекулалық қосылыстар химиясы курсын оқытудың әдіснамалық ерекшеліктері, пәннің құрылымы мен мазмұны және басқа химиялық пәндермен аралық байланысы. Полимерлік молекулалармен олардың физика-химиялық сипаттамасы жайында ұғымды қалыптастырудың әдіснамалық негіздері. Жаңа полимерлік материалдардың синтезі және олардың теоретикалық және тәжірибелік зерттеудің әдістемелік жолдары. Органикалық, жоғарғы молекулалық қосылыстар химиясы курстарын зерттеудегі пәнаралық байланысты қолдану. Органикалық қосылыстарды синтездеу технологиясы бөлімін зерттеудің әдістемелік негіздері. Органикалық синтез, мұнай химиясы, биотехнология және фармацевтикалық өнеркәсіптердің химиялық технологиясының экологиялық және техникалық аспектілерін зерттеудің әдіснамасы. Органикалық заттар, полимерлік материалдар химиясы және оларды синтездеу технологиясы жайындағы түсініктерді біріктіре қарастыру.

 

2.2

КПТК

Таңдауы бойынша компонент

12

3

 

Практика**

- педагогикалық

- зерттеу

6

4

2

4

 

Магистрлік диссертацияның орындалуын қамтитын магистрантытң ғылыми-зерттеу жұмысы (МҒЖЗ)

11

5

 

Қорытынды аттестация (ҚА)

2

5.1

 

Кешенді емтихан (КЕ)

1

5.2

 

Магистрлік диссертацияны қорғау (МДҚ)

1

   

Барлығы

47

*Бакалавриатта осы пәнді оқытуды қарастырылмаған білім беру бағдарламаларының мамандықтары үшін ұсынылады.

**Практикаға бөлінетін кредиттер саны жалпы еңбек сыйымдылығының көлеміне кірмейді. Қажет болған жағдайда ЖОО практикаға бөлінген кредит санын көбейте алады.

2-кесте (салалық бағыт – 1 жыл)

№ п/п

Пән коды

Пәннің аталуы

Кредит көлемі

1

2

3

4

1

БП

Базалық пәндер

9

1.1

БПМК

Міндетті компонент

5

БПМК

01

GTF 5201

Ғылым тарихы мен философиясы

Философия және әдістеме ғылымдары философиялық білімнің саласы ретінде. Өркениет пен мәдениеттегі ғылым. Ғылымның пайда болуы. Ғылымның тарихи дамуының негізгі кезеңдері. Ғылыми білімнің құрылымы. Ғылыми революциялар (төңкерістер). Ғылыми рационалдық. Ғылым дамуының қазіргі кезеңінің ерекшеліктері. Әлеуметтік институт ретіндегі ғылым. Қазіргі таңдағы ғылыми білімнің құрылымындағы жаратылыстану ғылымдары. Адам, тарих, мәдениет және қоғам туралы ғылымдардың қалыптасу тарихы. Нақты ғылымдардың өзекті философиялық мәселелері. Ғылыми істерді ұйымдастыру: өлшемі, сипаттамасы эволюциялық теория құрылымы мен принциптері. Қазіргі замаңғы пәндік білімді ұйымдастыру эволюциясы. XX ғ.-XXI ғ. ғылымның этикалық аспектілері, ғылымға гуманитарлық сыни ретінде. XXI ғ. коммуникативті технологиялар және олардың қазіргі ғылымдағы орны. Постклассикалық емес ғылымдағы және адам туралы жүйелердегі ақпараттық үдерістердің орны. Жаратылыстану және әлеуметтік-гуманитарлық басқа да ғылымдағы қазіргі өзекті әдістемелік, әдіснамалық және философиялық мәселелердің орны.

1

БПМК

02

ChT 5202

Шет тілі

Шет тілін С1 (тілдік емес мамандықтар) және С2 (тілдік мамандықтар), сонымен бірге LSP(арнайы мақсат үшін тілді игеру) халықаралық стандарт деңгейінде меңгеру. Ғылыми стильдің грамматикалық категорияларын ауызша және жазбаша формада

2

         

2- кестенің жалғасы

1

2

3

4

   

меңгеру. Ақпараттық және кәсіби мазмұндағы мәлімететрді қабылдау. Мамандық және қоғамдық-саяси мәселелер (баяндама, мәлімдеме, презентация, дөңгелек стол аясында сұхбаттасу, пікір-сайыс және т.б.) бойынша монологтық және диалогтық формада кәсіби деңгейде ауызша қарым-қатынас жасау. Магистранттың ғылыми жұмысымен байланысты жазбаша мәлімдеме дайындау. Халықаралық ынтымақтастыққа қатысты ресми құжаттардың формалары мен түрлерін (бірлескен бағдарламалар, жобалар, гранттар, ғылыми хаттар) безендіру дағдыларын дамыту. Түсіндірме және екі тілдік терминологиялық сөздіктермен, сонымен қатар мамандық бойынша анықтағыш әдебиеттермен жұмыс істей алу. Екіжақты жазбаша және ауызша аударма дағдысын дамыту. (ғылыми мақала, тезистер, баяндама, аударма, рефераттау және аннотациялау т.б.)

 

МК

03

Men 5203

Менеджмент

Менеджменттің мәні және оның нарық жағдайындағы рөлі. Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлердің қалыптасуы мен дамуындағы мемлекеттің рөлі мен функциялары. Басқарушылық қызметтегі қазіргі тенденциялар. Басқару функцияларын анықтау методолгиясы және олардың қарым-қатынасы. Басқару құрылымын құру. Ұйым түрлері мен басқару деңгейлеріне байланысты басқарудың ұйымдық құрылымын жобалау. «Басқару» категориясының экономикалық, ақпараттық, жүйелік-мақсаттық және психологиялық табиғатын ескере отырып, әлеуметтік-экономикалық жүйенің басқару органдарының қызметін жобалау. Экономикалық заңдар мен басқарушылық шешімдерді жүзеге асыру механизмдерін әзірлеу, оларды әр түрлі басқарушылық

1

2 - кестенің жалғасы

1

2

3

4

   

қызмет тәжірибесінде қолдану. Мего-, макро-, мезо- және микро деңгейлердегі экономикалық мүлделерді үйлестіру. Басқарушылық қызметтің тиімділігін бағалау әдістемесі. Жергілікті өзін-өзі басқарудағы озық елдердің тәжірибесі және оның Қазақстандағы жағдайы. Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзін-өзі басқарудың қалыптасуы. Билік түрлері және көздері. Мемлекеттік билік және мемлекеттік басқару.

 

БПМК

04

Psi 5204

Психология

Психология бұл ғылым. Ғылым жүйесіндегі психологияның орны мен міндеттері. Оқыту үдісіндегі адамның танымдық іс-әрекетінің психологиясы.

Нарықтық экономика жағдайындағы білім беру үдерісінің гносеологиялық және онтологиялық мәселелері. Қазіргі заман талабына сай оқытудың сапасы мен тиімділігін артырудың психологиялық құралдары мен әдістері. Келіспеушлік жағдайларда оқытуды басқару үдерісі.Педагогикалық қарым-қатынас психологиясы. Келешектегі кәсіби іс-әрекет аясындағы жұмыскердің профессиограммасы мен психограммаасы. Іс-әрекет және бейімдеу. Іс-әрекет психологиясы және таным үрдісі. Адам еңбек іс-әрекеті және құрылымы. «Адам-машина-орта» жүйесінің психологиясның негізі. Эргономика және психология. Кәсіби іс-әрекет сенімділігінің мәселесі. Тұлғаның және тұлғааралық қарым-қатынастың психодиагностикалық мәселелері. Психологиялық басқару негізі. Басқару іс-әрекетінің мазмұны мен құрылымы. Менеджмент психологиясы. Қолданбалы психология незігі. Келешектегі кәсіби іс-әрекет бейіндігін есепке ала отырып магистлар мен оқытушыларға және мамандарға психологиялық кеңес беру.

1

2 - кестенің жалғасы

1

2

3

4

1.2

ТК

Таңдауы бойынша компонент

4

2

КП

Кәсіптік пәндер

9

2.1

КПМК

Міндетті компонент

2

КПМК

02

FКНОZА 5302

Физикалық және коллоидты химияны оқытудың заманауи әдіснамасы

Физикалық және коллоидты химияны негізгі пән ретінде оқытудың әдістемелері және әдіснамалары. Термодинамиканың негізгі заңдары, гомогенді және гетерогенді ерітінділердің тепе-теңдігі, дисперсті жүйелер мен үрдістердің кинетикасы жайындағы ілім. Катализ туралы негізгі ұғымдар, каталитикалық жүйелердегі катализаторлардың белсенділігі және таңдаулылығы - технологиялық өндірістердің (отын өнеркәсібі, металлургия, нефтехимиялық, химиялық, биологиялық және медициналық препараттарды алу және тазалау т.б.) негізін және берілімдерін шешудегі құрал ретінде. Беттік құбылыстардың физикалық химиясын зерттеудің ғылыми әдістемелік жолдары. Текстиль, тамақ өнеркәсіптеріндегі өндірістердегі беттік белсенді заттардың рөлі. Полимерлердің физика-химиясының негізгі заңдылықтары, биологиялық жүйелердегі химиялық әрекеттесулер. Ферменттік катализдің ерекшеліктері мен биокатализаторларды өндірудің және өнеркәсіптік пайдаланудың келешектері. Таңдамалы адсорбция, гельдердің ісінумен ескіруінің, коллоидтық «қорғау», буферлік жүйелердің биологиялық мағынасы. Физикалық және коллоидтық химияның, катализдің негізгі жағдайлары мен идеяларын интерпретациялаудың ғылыми теориялық жолдарының бірлігі мен қарама-қарсылығы.

1

2 - кестенің жалғасы

1

2

3

4

КПМК

03

OGCHKOQAN 5303

Органикалық және жоғары молекулалық қосылыстар химиясы курстарын оқытудың ғылыми әдістемелік негіздері

Оргаикалық химияны заманауи оқыту әдістемелерінің негізі мен міндеттері. ЖОО-дары, ЖОО-нан кейінгі білім беру саласында органикалық химия курсын зерттеудің әдіснамалық негіздері. Органикалық химия пәнінің теориялық негіздері. ЖОО-дары, ЖОО-нан кейінгі білім беру саласындағы органикалық химия курсының айырмашылығы мен ерекшеліктері. ЖОО-да органикалық химия дәрістерінің мазмұны мен құрылымы. Кредиттік технологиялық оқытудағы берілетін материалдарды бөлудің әдістемелік принциптері. Органикалық химия курсын зерттеудегі заманауи оқыту технологиялары, химиялық тәжірибелердің рөлі мен міндеттері. Зертханалық-сарамандық сабақтарды және бақылау жұмыстарын жүргізудің заманауи оқыту құралдары мен ұйымдастырушылық түрлері. Жоғарғы молекулалық қосылыстар химиясы курсын оқытудың әдіснамалық ерекшеліктері, пәннің құрылымы мен мазмұны және басқа химиялық пәндермен аралық байланысы. Полимерлік молекулалармен олардың физика-химиялық сипаттамасы жайында ұғымды қалыптастырудың әдіснамалық негіздері. Жаңа полимерлік материалдардың синтезі және олардың теоретикалық және тәжірибелік зерттеудің әдістемелік жолдары. Органикалық, жоғарғы молекулалық қосылыстар химиясы курстарын зерттеудегі пәнаралық байланысты қолдану. Органикалық қосылыстарды синтездеу технологиясы бөлімін зерттеудің әдістемелік негіздері. Органикалық синтез, мұнай химиясы, биотехнология және фармацевтикалық өнеркәсіптердің химиялық технологиясының экологиялық және техникалық аспектілерін зерттеудің әдіснамасы. Органикалық заттар,

1

2 - кестенің соңы

1

2

3

4

   

полимерлік материалдар химиясы және оларды синтездеу технологиясы жайындағы түсініктерді біріктіре қарастыру.

 

2.2

КПТК

Таңдауы бойынша компонент

7

3

 

Практика**

- педагогикалық

- зерттеу

3

2

1

4

 

Магистрлік диссертацияның орындалуын қамтитын магистрантытң ғылыми-зерттеу жұмысы (МҒЖЗ)

11

5

 

Қорытынды аттестация (ҚА)

2

5.1

 

Кешенді емтихан (КЕ)

1

5.2

 

Магистрлік диссертацияны қорғау (МДҚ)

1

   

Барлығы

47

7.6 Оқу бағдарламасының ғылыми компоненті магистранттың ғылыми-зерттеу, ғылыми жарияланымдарынан және магистрлік диссертациядан тұрады.

7.7 Магистратураның білім беру бағдарламасын жедел меңгерген және оған қойылған талаптарды орындаған жағдайда білім беру мерзімі есепке алынбай-ақ, магистрантқа «магистр» академиялық дәрежесі берілуі мүмкін.

7.8 Салалы магистратураны бітірген магистрант педагогикалық саладағы пәндер циклін меңгерген жағдайда және педагогикалық практиканы өткен жағдайда ғана ғылыми және педагогикалық жұмыспен айналыса алады.

3-кесте (салалы магистратураны бітірген магистрант педагогикалық саладағы бағдарлама)

Пән атауы

Кредит саны

1.

Міндетті компонент (МК)

5

 

Ғылым тарихы мен илософиясы

1

 

Педагогика

3

 

Психология

1

 

Таңдауы бойынша компонент (ТК)

2

 

Практика (педагогикалық)

6-дан кем емес

2.

Барлығы

7-ден кем емес

*Практикаға бөлінетін кредиттер саны жалпы еңбек сыйымдылығының көлеміне кірмейді. Қажет болған жағдайда ЖОО практикаға бөлінген кредит санын көбейте алады.

7.9 6М011200-Химия мамандығы бойынша магистрдің түйінді құзыреттілігіне қойылатын талаптар:

Магистр ғылыми және педагогикалық даярлау бойынша:

түсінігі болуы керек: ғылыми зерттеулердің әдістері, білім беру саласындағы қазіргі кездегі жетістіктері, әдістемелік мәдениет негіздері, іздену ойы, рационалдылықтың түрі ретінде ғылымды жүйелеп талдау, ғылыми, философия және жаратылыстану арасындағы өзара байланыс жөнінде; химияның әртүрлі салаларындағы қазіргі заманның теориялық және қолданбалы мәселелер туралы; ғылыми ұйымдастыру мен жоспарлаудың қазіргі заманның ағымдары туралы, химиялық процестерді компьютерлік химияның жетістіктерін пайдалана отырып математикалық модельдеу туралы;

білуі керек: химияның концептуалды жүйелерін және олардың даму заңдылықтарын, сонымен қатар химиядағы негізгі заңдары мен теориялардың философиялық сұрақтарын; бейорганикалық және органикалық заттардың стереохимиясы туралы қазіргі заманның түсініктерін, электрондық ығысулар теориясын, химиялық байланыстың түрлеріне жаңа көзқарастарды, жәй және күрделі молекулалардың қасиеттерін анықтайтын заңдар мен принциптер, сондай-ақ гомогенді және гетерогенді жүйелердің кинетикасы мен термодинамикасын; аса маңызды органикалық және бейорганикалық заттар өндіру технологиялық үрдістерінің негіздерін, химиялық процестердің және заттардың физика-химиялық әдістерін зерттеудің теориялық негіздері, ластаушы заттардың негізгі кластары, оларды жіктеудің әртүрлі әдістері, ҚР мен ТМД елдерінде ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен қаржыландырудың қазіргі заманғы жүйесі, ғылыми нәтижелерді баяндау мен жазудың жалпы талаптарын, ғылыми ақпаратты іздену мен алмасу, ғылыми зерттеулердің информатикасы мен компьютерлендіру негіздерін; ғылыми материалды баяндауға, активті және пассивті шет тілі лексикасын; ғылыми және тұрмыстық диалог ерекшеліктерін, оларды қазақ (орыс) тілдеріне енгізудің лнигвистикалық түрлерін; химия пәндерін оқытудың қазіргі кездегі әдіснамасын, алыс шет ел, ҚР әртүрлі білім технологиясының критериилері және жүйесі.

істей білуі керек: жаңа технологияларды пайдаланып дәріс өткізу, дәріс түрлерін бөлу, зертханалық және практикалық сабақтарды өткізу, техникалық құралдарды пайдалану, студенттің өзіндік жұмысын басқару, химиялық экспериментті өткізу және жоспарлау, өзінің ғылыми қорытындыларын логикалық негіздеуді, алынған тәжірибелік материалды қорытындылауды, мақалалар мен тезистер, рефераттар, іс қағаздарын жазуды; қазіргі заманғы химияның мәселелік сұрақтарын іргелі химиялық пәндер бойынша теориялық және практикалық білімдерін пайдалана отырып шешуді; заттарды анализдеудің оңтайлы аналитикалық әдісін таңдауды; алған білімдерін ғылыми зерттеулердің ең қажетті саласын таңдау және оның республика сұранысын өтеудегі өзектілігін бағалау үшін жаңа полимерлер мен қажетті қасиеттері мен сипаттамалары бар композициялық материалдар алудың тактикасы мен стратегиясын анықтау үшін пайдалануды; химиялық мониторингті шикізат өндірісіндегі өнімдердегі уыттылғын бағалауды; өзінің авторлық және қосарлас құқықтарын қорғауды, мүмкін болатын өнертапқыштыққа өтініш жасауды.

дағдысы болу керек: ақпараттық компьютерлік жинақтау, сақтау және өңдеу әдістері; мамандығы байланысты оқыған ғылыми әдебиет бойынша өз көзқарасын баяндау; диссертациялық жұмыс тақырыбы мен ғылыми және қоғамдық саясат тақырыптарына әңгіме жүргізу; ғылыми және оқыту үрдістерді басқару; қажетті түйіндеу әдісі мен оны жедел іске асырудың әдістемесін таңдау; қосарлас мамандықтар мен прогрессивті технологияларды жедел меңгеру.

білікті болу керек: шет тілін меңгеру, ғылым тарихы мен философия сұрақтарында; психология, педагогика, аналитикалық, органикалық, коллоидты, физикалық, экологиялық, жоғары молекулалық қосылыстар химиясы және химиялық физика салаларында.

8 Магистрлік білім беру бағдарламаларының шарттарына және әзірленуіне қойылатын талаптар

8.1 Магистрант ғылым кандидаты немесе ғылым докторы атағы бар немесе мамандық бойынша PhD докторы академиялық дәрежесі бар және аталған салада ғылыми зерттеу жұмысымен белсенді айналысатын ғылыми жетекшінің басшылығымен бірлесе отырып жасалған жеке жұмыс жоспары негізінде оқытылады. Қажетті жағдайда жақын ғылым саласынан ғылыми кеңесші тағайындауға болады.

Магистранттың жеке жұмыс жоспары оқу мерзімінің барлық кезеңіне жасалынады. Ол төмендегі тарауларды қамтиды:

- жеке оқу жоспары (қажетті жағдайда жыл сайын нақтыланады);

- ғылыми-зерттеу жұмысы (тақырыбы, зерттеу бағыты, мерзімі мен есеп беру түрі);

- практика (бағдарлама, база, мерзімі мен есеп беру түрі);

- магистрлік диссертация (жұмыс) тақырыбы негіздемесі мен құрылымы;

- магистрлік диссертация (жұмыс) орындау жоспары;

- ғылыми жарияланым, тәжірибеден өту (қажет жағдайда) жоспары.

8.2 Білім алушының оқу жетістіктерінің бақылау нәтижелерін халықаралық білім кеңістігінде танылуын қамтамасыз ету үшін, білімді бағалау әріптік және рейтінгілік-баллдық жүйе арқылы жүргізіледі.

8.3 Практиканы ұйымдастыруға қойылатын талаптар

Ғылыми және педагогикалық магистратурадағы білім беру бағдарламасы практиканың төмендегі түрлерін қарастырады:

- педагогикалық,

- зерттеу.

Педагогикалық практика жоғары мектепте мамандықтың және мамандандыру пәндерін оқытудың тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру мақсатында жүргізіледі.

Магистранттың зерттеу практикасы отандық және шетелдік ғылымдардың жаңа теориялық, әдістемелік және технологиялық жетістіктерімен танысу, ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру мен жүргізу дағдысын қалыптастыру, зерттеудің теориялық және қолданбалы мақсаттары мен тапсырмаларын қоя білу, сондай-ақ жоспарларды химия ғылымының жетістіктері мен қазіргі заманғы технология негізінде дамыту мақсатында жүргізіледі.

Педагогикалық практиканың өткізілетін орны шығарушы кафедра, сондай-ақ басқа ЖОО болып табылады.

Зерттеу практикасының өткізілетін орны ЖОО-ның шығарушы кафедрасы, ғылыми-зерттеу институттары, магистранттың диссертациялық жұмысына байланысты химия саласының кәсіпорындар болып табылады.

8.4 Зерттеу практиканың мазмұны магистрлік диссертацияда қорғалатын мамандықтың негізгі мәселесіне сәйкес анықталады.

8.5 Практиканың барлық түрі оқу жоспарында белгіленгендей жеке жоспар мерзіміне сәйкес орындалады.

8.6 Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысына қойылатын талаптары:

Магистраттың ғылыми-зерттеу жұмысының міндеттері:

- магистрлік диссертация қорғалатын химияның әртүрлі бөлімдерінің теориялық және қоданбалы сұрақтарының мәселесіне сәйкес болуы тиіс;

- өзекті, ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығының болуы;

- химия ғылымы мен практикасының қазіргі кезеңдегі теориялық, әдістемелік, технологиялық жетістіктеріне сүйену;

- алынған мәндерді талдауда компьютерлік технологияларды қолдана отырып қазіргі заманның өңдеу және интерпретациялау әдістері қолданылуы тиіс;

- негізгі қорғалатын қағидалар бойынша ғылыми-зерттеу (әдістемелік, практикалық) тарауларының болуы;

- қажетті білім саласындағы алдыңғы қатарлы халықаралық тәжірибеге сүйену.

8.7 Ғылыми-зерттеу жұмысының қорытындысы әрбір академиялық кезеңнің соңында магистранттың есебі түрінде көрсетіледі.

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижесі магистрлік диссертация (жұмыс) болып табылады. Оны дайындауға 3 кредит бөлінеді.

Магистрлік диссертацияның негізгі нәтижесі кем дегенде бір басылыммен және ғылыми-практикалық конференцияға қатысумен ұсынылуы керек.

8.8 Диссертацияның мазмұны мен көркемдеуге қойылатыг талаптар, оларды дайындау және қорғау білім саласының заңды органдарының нормативті ережелік актілерімен анықталынады.

8.9 Мамандармен қамтамасыз етілу талабы

Магистратураның білім беру бағдарламасы білім беру қызметіне лицензия бар мекемелерде жүзеге асырылады, мамандықтар бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартындағы базалық және кәсіптік пәндер циклі бойынша дәріс беретін ғылым докторлары, ғылым кандидаттары атағы және философия докторы (PhD), бейіндік доктор академиялық дәрежесі бар штаттағы оқытушылардың 45 %-дан кем болмауы керек.

8.10 Магистратурадағы дәрісті ғылым кандидаты мен ғылым докторы атағы және PhD докторы академиялық дәрежесі бар немесе ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистрлер, сонымен қатар «Химик. Химия оқытушысы» мамандығы бар мамандар өткізуі тиіс.

8.11 Магистратурадағы оқу дәрістері инновациялық технологияны және интерактивті оқу әдісін қолдану арқылы жүргізілуі тиіс.

8.12 Оқытушылар оқытудың интерактивті әдісін және технологияларын біліп, оны оқу үдерісінде қолданылуы тиіс.

Ағылшын тілін оқыту кезінде осы пәннен беретін мұғалімдер информациялық технология облысы бойынша магистрлік программаларды ағылшын тілінде өткізу керек.

8.13 Оқу-әдістемемен қамтамасыз етудің талаптары

Оқу үрдісінің оқу-әдістемелік және ақпараттық қамтамасыздануы магистранттардың білім алу бағдарламасын сапалы түрде меңгеруіне кепілдік беруі керек.

Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру барысында халықаралық ақпараттық жүйелерді, мәліметтердің электрондық базасын, кітапхана қорын, компьютерлік технологияны, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттерді кеңінен пайдалану мүмкіндігі қамтамасыз етілуі тиіс.

8.14 Материалды-техникалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар:

Магистратураның білім беру бағдарламасын жүзеге асыратын мекемелерде оқу жоспарында көрсетілген теориялық, практикалық дайындықтың барлық түрлерін жүргізу үшін, сонымен қатар магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелі орындалуына жағдай жасауы үшін санитарлық-техникалық нормаларға сәйкес материалды-техникалық база (аудиториялық қор, компьютерлік класс, зертхана, приборлық қамтамасыздық, қор материалдары) болуы қажет.

Жоғары оқу орындары мен ғылыми мекемелер жарияланымдарының басылуына мүмкіндік туғызуы керек.

9 Магистратураның білім беру бағдарламасын орындағандардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар

9.1 Жалпы талаптар:

Магистратураны бітірушінің іргелі ғылыми және кәсіби дайындығы болуы қажет. Ғылыми ақпаратты жинақтау, өңдеу және сақтау әдістерімен қоса қазіргі ақпараттық технология әдісін білуі, ғылыми ақпаратты игеріп және қолдануы, қазіргі ғылыми және практикалық мәселелерді шешу және құрастыру, ғылыми-зерттеу қызметін таңдаған мамандығы бойынша жоспарлау және жүргізу, жоғары оқу орындарында дәріс беру.

9.2 Магистратураның оқу бағдарламасын игеруге қойылатын талаптар арнайы пәндердің оқу бағдарламаларымен анықталады.

10. Білім сапасын мемлекеттік бақылау әдістері мен ережелеріне қойылатын талаптар

Бітірушілердің қорытынды аттестациясы – олардың алған білімі, дағдысы, меңгергені және магистратураның мамандықтары бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру талаптарының компетенциясына бағытталған магистранттың мемлекеттік бақылау формасында жеткен білім жетістігі.

Магистранттың қорытынды аттестациясы кешенді экзамен және магистрлік диссертацияны қорғау формасында жүргізіледі.

Кешенді эмтихан білім облысындағы орнатылған тәртіпте ҚР-ның орталық атқару органы бекіткен мемлекеттік аттестациялық комиссия қабылдайды.

Қосымша А

(міндетті)

ТИПТІК ОҚУ ЖОСПАРЫ

Мамандығы 6М011200 – Химия

(ғылыми және педагогикалық бағыт)

Оқыту мерзімі: 2 жыл

Академиялық дәрежесі: «педагогика ғылымдарының магистрі»

«6М011200 – Химия» мамандығы бойынша

Пәндер

циклі

Пән коды

Пәннің атауы

Кредит көлемі

Семестр

Бақылау

Түрі

БП

Базалық пәндер

16

   

БПМК

Міндетті компонент

9

   

GTF 5201

Ғылым тарихы мен

Философиясы

2

1

Емтихан

ShT 5202

Шет тілі

2

1

Емтихан

Ped 5203

Педагогика

3

1

Емтихан

Psi 5204

Психология

2

2

Емтихан

БПТК

Таңдауы бойынша компонент

7

   

КП

Кәсіптік пәндер

18

   

КПМК

Міндетті компонент

6

   

GBHOZTА

5301

Жалпы және бейорганикалық химияның оқытудың заманауи технологиясы мен әдіснамасы

2

1

Емтихан

FKHOZА

5302

Физикалық және коллоидты химияны оқытудың заманауи әдіснамалық негіздері

2

2

Емтихан

OGSHOGAN

5303

Oрганикалық және жоғары молекулалық қосылыстар химиясын оқытудың ғылыми әдістемеғлік негіздері

2

2

Емтихан

КПТК

Таңдауы бойынша компонент

12

   

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы

11

   

Практика*

Педагогикалық

зерттеу

4

2

3

4

 

Қорытынды аттестация

Кешенді емтихан

1

4

 

Магистрлік диссертацияны қорғау

1

4

 

БАРЛЫҒЫ

47

   

*Практика бөлінетін кредиттер саны жалпы еңбек сыйымдылығының көлеміне кірмейді.

Қажет болған жағдайда ЖОО практикаға бөлінген кредит санын көбейте алады.

Қосымша Ә

(міндетті)

ТИПТІК ОҚУ ЖОСПАРЫ

Мамандығы 6М011200 – Химия

(ғылыми және педагогикалық бағыт)

Оқыту мерзімі: 2 жыл

Академиялық дәрежесі: «Білім магистрі»

«6М011200 – Химия» мамандығы бойынша

Пәндер

циклі

Пән коды

Пәннің атауы

Кредит көлемі

Семестр

Бақылау

Түрі

БП

Базалық пәндер

9

   

БПМК

Міндетті компонент

5

   

GTF 5201

Ғылым тарихы мен

Философиясы

1

1

Емтихан

ShT 5202

Шет тілі

2

1

Емтихан

Ped 5203

Менеджмент

1

2

Емтихан

Psi 5204

Психология

1

1

Емтихан

БПТК

Таңдауы бойынша компонент

4

   

КП

Кәсіптік пәндер

9

   

КПМК

Міндетті компонент

2

   

FKHOZА

5302

Физикалық және коллоидты химияны оқытудың заманауи әдіснамалық негіздері

1

1

Емтихан

OGSHOGAN

5303

Oрганикалық және жоғары молекулалық қосылыстар химиясын оқытудың ғылыми әдістемеғлік негіздері

1

2

Емтихан

КПТК

Таңдауы бойынша компонент

7

   

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы

4

   

Практика*

өндірістік*

3

2

 

Қорытынды аттестация

Кешенді емтихан

1

2

 

Магистрлік диссертацияны қорғау

1

2

 

БАРЛЫҒЫ

24

   

*Практика бөлінетін кредиттер саны жалпы еңбек сыйымдылығының көлеміне кірмейді.

Қажет болған жағдайда ЖОО практикаға бөлінген кредит санын көбейте алады.

ELR МКС Т

Түйінді сөздер: мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты; кредиттік оқыту жүйесі; кредит; магистратура; магистрант; магистратураның білім беру бағдарламасы; магистрлар даярлаудың мамандығы; тұлғаны даярлау деңгейіне қатысты талаптар; магистратураның білім беру бағдарламаларына қойылатын талаптар; міндетті компонент; таңдау компоненті; химия; бейорганикалық химия; органикалық химия; физикалық химия; аналитикалық химия; химия магистрі.