Автор(ы)

Названия, издания

Год, объем

11

Сдикова Г.Ж., Хайруллина М.Ш.

Роль проблемного обучения в становлении эксперимен-тальных компетенций обучающихся по химии

БҚМУ хабаршысы. Орал қ. ВАК 2018ж , (басылымда)

2

22

Кунашева З.Х., Ержанова Н.С., Ерошев О.Ж.

«Фазовое влияние модификатора на структуру модификатора на структуру и свойства вяжущего материала»

Новости Науки Казахстана ВАК 2018ж, (басылымда)

3

33

Мендалиева Д.К.,

Құмарова Н.Ж.

«Кредиттік технология жағдайында болашақ химия оқытушыларына «Аналитикалық химия» пәнін оқыту»

БҚМУ хабаршысы Орал қ. ВАК 2018ж , -№1. 3-9 бет

44

Мендалиева Д.К., Құмарова Н.Ж.

Аналитикалық химия пәнінде «Гидролиз» тақырыбын протолиттік теория тұрғысынан оқыту

Ғылыми-әдістемелік журнал,Қостанай қ. 2018 ж.85-89 бет

5

55

Кунашева З.Х., Ержанова Н.С.,

Ерошев О.Ж.

«Өндіріс қалдықтарынан алынған модифицирленген гипсті байланыстырғыш негізіндегі композициялық құрылыс материалдарын алу әдістемесі»

М.Өтемісов атындағы батыс қазақстан мемлекеттік университетінің 85 жылдығына арналған «жаһандық әлемдегі ғылым мен білім» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары.– Орал қ , 2017ж. -19-20 қазан ,№2(2)- 138-141бет.

66

Ерошев О.Ж.

«Рухани дүниені қайта жаңғырту»

«Шұғыла» аудандық қоғамдық - саяси газеті, №44(8115), 3 қараша, 2017 ж.

77

Курмашева Н.Н.

«Аналитикалық химия пәні бойынша дәрістерді оқытудың ұйымдастыру формаларын жаңарту»

М.Өтемісов атындағы батыс қазақстан мемлекеттік университетінің 85 жылдығына арналған «жаһандық әлемдегі ғылым мен білім» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары Орал қ. 2017ж. -19-20 қазан ,№2(2)162-163 бет.

88

Садуллаев Б.Ш.

«Химиядан негізгі ұғымдарды есептер шығару арқылы ағылшын тілінде білім қалыптастыру»

М.Өтемісов атындағы батыс қазақстан мемлекеттік университетінің 85 жылдығына арналған «жаһандық әлемдегі ғылым мен білім» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары Орал қ. 2017ж. -19-20 қазан ,, №2(2)- 169-171 бет.

99

Ғайса А.Қ.

«Органикалық химия пәніндегі химиялық реакциялардың түрлері туралы мектеп оқушыларында білім қалыптастыру»

М.Өтемісов атындағы батыс қазақстан мемлекеттік университетінің 85 жылдығына арналған «жаһандық әлемдегі ғылым мен білім» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары Орал қ. 2017ж. -19-20 қазан ,№2(2),171-174бет

110

Сдикова Г.Ж.,

Хайруллина М.Ш.

«Формирование экспериментальных методических компетенций будущих учителей химии на основе проблемного обучения»

М.Өтемісов атындағы батыс қазақстан мемлекеттік университетінің 85 жылдығына арналған «жаһандық әлемдегі ғылым мен білім» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары Орал қ. 2017ж. -19-20 қазан , №2(2) .180-183 бет.

111

Череватова Н.К.

«Динамика содержания некоторых тяжелых метталов в фитомассе растений разных экологических зон г.Уральска

М.Өтемісов атындағы батыс қазақстан мемлекеттік университетінің 85 жылдығына арналған «жаһандық әлемдегі ғылым мен білім» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары Орал қ. 2017ж. -19-20 қазан

112

Kunasheva Z.H.

Yerzhanova N.S.

International scientific research journal « The vanguard of science»

«Ғылым авангарды» Халықаралық ғылыми –тәжірибелік журнал, 4(4) 2018 

113

Кунашева З.Х.

Ержанова Н.С.

Тенология приготовления образцов композиции с добавками местного сырья для дорожно-строительных материалов

 ХVIII международная науно-практическая конференция « Современные тенденции в науке и образовании» -Москва, 2017 г. 27 января. –С. 50-51