Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Министерство образования и науки Республики Казахстан

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті

Западно-Казахстанский государственный университет им.М.Утемисова

«Иванов оқулары -2018»

облыстық ғылыми-тәжірибелік конференция

БАҒДАРЛАМАСЫ

27 қыркүйек 2018 ж.

ПРОГРАММА

областной научно-практической конференции

«Ивановские чтения -2018»,

27 сентября 2018 г.

Орал-Уральск

Құрметті___________________________________________!

Сізді 2018 жылдың 27 қыркүйегінде М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде өтетін «Иванов оқулары - 2018» облыстық ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысына қатысуға шақырамыз.

Ұйымдастыру комитеті

Өтетін орны: Достық даңғылы, 121; М. Өтемісов атындағы БҚМУ, №5 ғимарат, 15 дәрісхана

Уақыты:27.09.2018ж. сағ., 14-45.

Уважаемый (ая)______________________________________!

Приглашаем Вас 27 сентября 2018 года принять участие в работе областной научно-практической конференции «Ивановские чтения - 2018», в Западно-Казахстанском государственном университете имени М.Утемисова.

Оргкомитет

Место проведения: проспект Достык, 121; ЗКГУ имени М.Утемисова, корпус №5, 15 аудитория

Время: 27.09.2018г. 14:45 ч.

Ұйымдастыру комитеті

Төрағасы:

Серғалиев Нұрлан Хабиболлаұлы – М. Өтемісов атындағы БҚМУ ректоры, биология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор.

Төраға орынбасары:

Ахмеденов Қажымұрат Мақсотұлы – М. Өтемісов атындағы БҚМУ-нің ғылыми жұмыстар және халықаралық байланыстар жөніндегі проректоры, география ғылымдарының кандидаты

Мүшелері:

Тургумбаев Ахан Асқарұлы – жаратылыстану-география факультетінің деканы м.а., магистр

Дарбаева Талшен Есеномановна – биология ғылымдарының докторы, профессор

Имашев Эдуард Жүсіпұлы – ғылым және халықаралық байланыс бөлімінің жетекшісі м.а., PhD докторы

Альжанова Багдагул Сактагановна – ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, доцент, биология және экология кафедрасының меңгерушісі м.а.

Галимов Мирас Амангелдіұлы – география ғылымдарының кандидаты, география кафедрасының меңгерушісі

Кубашева Раушан Нұртайқызы – магистр, химия кафедрасының меңгерушісі м.а.

Айманова Ерсін Ерденовна – магистр, география кафедрасының аға оқытушысы, декан орынбасары

Габдулов Бахтияр Гайдарович – магистр, биология және экология кафедрасының оқытушысы, декан орынбасары

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель:

Сергалиев Нурлан Хабиболлович – ректор ЗКГУ имени М.Утемисова, кандидат биологических наук, ассоциированный профессор

Зам. председателя:

Ахмеденов Кажымурат Максотович – проректор по научной работе и международным связям ЗКГУ им.М.Утемисова, кандидат географических наук

Члены оргкомитета:

Тургумбаев Ахан Аскарович – и.о. декана естественно-географического факультета, магистр

Дарбаева Талшен Есенамановна – доктор биологических наук, профессор

Имашев Эдуард Жусупович – и.о. руководителя отдела науки и международным связям, доктор (PhD)

Альжанова Багдагул Сактагановна – кандидат сельско-хозяйственных наук, доцент, и.о. заведующий кафедрой биологии и экологии

Галимов Мирас Амангельдиевич – кандидат географических наук, заведующий кафедрой географии

Кубашева Раушан Нуртаевна – магистр, и.о. заведующий кафедрой химии

Айманова Ерсін Ерденовна – магистр, старший преподаватель кафедры географии, заместитель декана факультета

Габдулов Бахтияр Гайдарович – магистр, преподаватель кафедры биологии и экологии, заместитель декана факультета

Конференцияның жұмыс тәртібі

Бейсенбі, 27 қыркүйек 2018 ж.

1430-1450 – Конференцияға қатысушыларды тіркеу                      (№5 ғимарат, фойе) – жаратылыстану-география факультеті бойынша экскурсия

15001600 Пленарлық мәжіліс (№5 ғимарат, №15 аудитория)

1600–1800 – Секциялар жұмысы

Секция 1 – Солтүстік Каспий маңы флорасы мен фаунасының биологиялық алуантүрлілігі (№15 аудитория);

Секция 2 – БҚО-ның табиғи, тарихи-мәдени мұралары          (№22 аудитория)

Секция 3 – Жаратылыстану пәндерін оқытудың қазіргі әдістемелік аспектілері (№16 аудитория);

1800–1830 – Конференцияны қорытындылау.

Жұма, 28 қыркүйек 2018 ж.

0900-1800 – «Орал – Амангелді  – Жамбыл – Орал» бағыты бойынша «Жайылма және байрақ емен ормандар» тақырыбында жылжымалы семинар

ЖҰМЫС РЕГЛАМЕНТІ

- Пленарлық мәжілістегі баяндамалар – 15-20 минут

- Секция бойынша баяндамалар – 10-15 минут

Порядок РАБОТЫ конференции

Четверг, 27 сентября 2018 г.

1430-1450 – Регистрация участников конференции (№5 корпус, фойе) – экскурсия по естественно-географическому факультету

1500 1600 Пленарное заседание (№5 корпус, 15 аудитория)

1600–1800 – Секционные заседания

Секция 1 – Биологическое разнообразие флоры и фауны Северного Прикаспия (аудитория №15)

Секция 2 – Природное, историко-культурное наследие ЗКО (аудитория №22)

Секция 3 – Современные методические аспекты преподавания естественных дисциплин (аудитория №16)

1800–1830 – Подведение итогов.

Пятница, 28 сентября 2018 г.

0900-1800Выездной семинар «Байрачные и пойменные дубравы» по маршруту «Уральск – урочище Амангельди – Джамбул – Уральск»

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ

- Доклады на пленарных заседаниях – 15- 20 минут

- Доклады на секциях – 10-15 минут

Пленарлық мәжіліс

27 қыркүйек 2018 ж. - 1500 сағ.

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан

мемлекеттік университеті

№5 ғимарат, №15 ауд.

Конференцияның ашылу рәсімі – М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ректоры, б.ғ.к., қауымдастырылған профессор СЕРГАЛИЕВ Н.Х.

 

Баяндамалар:

 1. Дарбаева Т.Е., б.ғ.д., профессор, Альжанова Б.С., а/ш.ғ.к., доцент, Дарбекқызы Д., магистр – «Характеристика объектов природно-заповедного фонда, предложенная д.б.н., профессором В.В.Ивановым и их преобразование и модернизация в современном мире»
 1. Чекалин С.Г., а/ш.ғ.к., доцент, Кайсагалиева Г.С., к.б.н., доцент – «Восстановление и рациональное использование нарушенных экосистем»
 1. Хусаинов Е. Н., Батыс Қазақстан облыстық экологиялық ұйымдары қауымдастығының өкілі – «Рухани жаңғыру» идеясы – өңіріміздің экологиялық ахуалын сақтаудағы басты шарты»
 1. Саденова М.Е., БҚО экологиялық-биологиялық орталықтың қосымша білім беру педагогы – «Бөлме өсімдіктерін экология пәнімен байланыстыра отырып, оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру жолдары»

Пленарное заседание

27 сентября 2018 г. - 1500 ч.

Западно-Казахстанский государственный

 университет им.М.Утемисова,

корпус №5, №15 ауд.

Открытие конференции – ректор Западно-Казахстанского государственного университета им.М.Утемисова, д.б.н., ассоциированный профессор СЕРГАЛИЕВ Н.Х.

Доклады

 1. Дарбаева Т.Е., д.б.н., профессор, Альжанова Б.С., к.с/х.н., доцент, Дарбекқызы Д., магистр – «Характеристика объектов природно-заповедного фонда, предложенная д.б.н., профессором В.В.Ивановым и их преобразование и модернизация в современном мире»
 1. Чекалин С.Г., к.с/х.н., доцент, Кайсагалиева Г.С., к.б.н., доцент – «Восстановление и рациональное использование нарушенных экосистем»
 1. Хусаинов Е. Н., представитель экологических объединений ЗКО – «Рухани жаңғыру» идеясы – өңіріміздің экологиялық ахуалын сақтаудағы басты шарты»
 1. Саденова М.Е., педагог дополнительного образования эколого-биологического центра ЗКО – «Бөлме өсімдіктерін экология пәнімен байланыстыра отырып, оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру жолдары»

СЕКЦИЯ 1

«СОЛТҮСТІК КАСПИЙ МАҢЫ ФЛОРАСЫ МЕН ФАУНАСЫНЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ АЛУАНТҮРЛІЛІГІ»

«БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ФЛОРЫ И ФАУНЫ СЕВЕРНОГО ПРИКАСПИЯ»

 

27 қыркүйек 2018 ж. – 1600 с.

Жаратылыстану-география факультеті

Естественно-географический факультет

аудитория №15

Жетекші / Руководитель:

Альжанова Багдагул Сактагановна, а/ш.ғ.к

Хатшы/Секретарь:

Кожагалиева Римма Жамбуловна, агрономия мамандығы бойынша философия докторы (PhD), оқытушы

 

БАЯНДАМАЛАР/ДОКЛАДЫ:

 1. Аманжолова С.А. – Орал қаласы хайуанаттар бағындағы омыртқалы жануарларды ұстауды ұйымдастыру
 2. Берлигужин М.Т., Амангелдиева А.А. – «Кіші өзендерді гидрологиялық зерттеу әдістері»
 3. Бисенов У.К., Расилова А. – «Адам ұрығының эмбриональдық дамуы кезіндегі туындайтын генетикалық бұзылыстарды алдын ала анықтаудың молекулалық-генетикалық жолдары»
 4. Булатова Қ.Б., Берген А. – «Қосжақтаулы моллюскалардың практикалық маңызы»
 5. Булатова Қ.Б., Рымбаева Н.Қ. – «Бунақденелілердің тіршілік ортаға бейімдіктері»
 6. Габдулов Б.Г., Есенгазиева Б., Рахметулла Л. – «Бударин ауылы маңындағы №7-ші көлтабанындағы астық тұқымдастар қауымдастығы»
 7. Габдулов Б.Г., Өтелгенова Ш. – «Самал ауылы маңы шөп жамылғысындағы миялы қауымдастықтардың рөлі»
 8. Габдулов Б.Г., Іданова Ш., Таңжарова В. – «Коловертное ауылы маңындағы ақ жусан қауымдастығының кеңістік таралуы»
 9. Дарбаева Т.Е., Сарсенова А.Н., Сарсенғалиева А.М. – «Батыс Қазақстан облысындағы жусан туысының әртүрлілігі»
 10. Дарбаева Т.Е., Удреева К.С., Найман Ұ. – «Подстепный ауылы маңы далалық аймағындағы Aсhillea туысының түрлері»
 11. Джангазиева Б.Ж., Құндыбекова М. – «Қарапайымдылардың тұнбасын дайындау әдістемесі»
 12. Джангазиева Б.Ж., Өмірзақ Г. – «Шаянтәрізділердің биоценоздағы маңызы»
 13. Жароева А.Г., Поляева Д.Т. – «Синантропты шыбындардың морфологиялық-экологиялық ерекшеліктері»
 14. Кадисова Г.Н., Қабдығалиева А.Б., Мұратова Ю.М. – «Алмұрт іріктемелерінің биологиялық ерекшеліктері»
 15. Кадисова Г.Н., Құрманияз Ә.Ы. – «Герефорд тобының генеохимиялық құрылымы»
 16. Кажиакпарова А.Е. – «Балықты Сакрыл көлінің қазіргі экологиялық жағдайы»
 17. Кожагалиева Р.Ж., Куанышкереева Ж. – «ПЦР - метод лабораторной диагностики»
 18. Қажымұратова Ж.С., Кеңесбаева Ш.Т. – «Жылыжай жағдайында қызғалдақтың түрлерін өсірудің биологиялық ерекшеліктері»
 19. Қойшекенова Ж.А., Нығметова А.М. – «БҚО бойынша кездесетін қоянтәрізділер өкілдерінің биологиялық ерекшеліктері»
 20. Оськина А.А. – «Обзор биотических индексов для оценки качества воды в Западно-Казахстанской области»
 21. Рустенов А.Р., Кабдрахимов А. – «Қара-ала сиырлардың Орал өңіріндегі сүт өнімінің биологиялық көрсеткіштері»
 22. Рустенов А.Р., Сармурзина С. – «Әр түрлі мінез-құлықты еділбай қойларының төлдегіштік ерекшеліктері»
 23. Рустенов А.Р., Тайрова А. – «Қарашығанақ мұнай-газ кенорнының аймағындағы қарғатектестер топтарының экологиялық-морфологиялық ерекшеліктері»
 24. Рустенова Р.М., Елеусинова Р. – «Методы исследования физиологических показателей домашних животных»
 25. Рустенова Р.М., Магзумова А. - «Состояние здоровья детей и подростков в современных условиях»
 26. Усиев Е.Т., Берлигужин М.Т., Тіллабек Ұ. – «Жайық Көшім жүйесіндегі балықтар түрлерінің биологиясы мен қазіргі жағдайы»
 27. Усиев Е.Т., Чекалин С.Г., Ахтанова С. – «Арал теңізінің қазіргі балық ресурстары»
 28. Чекалин С.Г. – «Восстановление и рациональное использование нарушенных экосистем»
 29. Чекалин С.Г., Зимхан Б.А. – «Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха методом биоиндикации»
 30. Чекалин С.Г., Кубаева Г. – «Биологические особенности роста и развития укропа»
 31. Чекалин С.Г., Маратова А. – «Биологические особенности роста и развития картофеля в ЗКО»
 32. Чекалин С.Г., Стороженко Н.А., Мадиева Н., Назаргалиева К. – «Экологическое значение почвы и основные пути регулирования ее плодородия»
 33. Чекалин С.Г., Усиев Е.Т., Галимова Д. – «Биологические особенности роста и развития многолетних трав в природно-климатических условиях Западного Казахстана»

 

СЕКЦИЯ 2

«БҚО-НЫҢ ТАБИҒИ, ТАРИХИ-МӘДЕНИ МҰРАЛАРЫ»

«ПРИРОДНОЕ, ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЗКО»

 

27 сентября 2018 г. – 1600 ч.

Жаратылыстану-география факультеті

Естественно-географический факультет

аудитория №22

Жетекші / Руководитель:

Галимов Мирас Амангельдиевич, г.ғ.к., доцент

Хатшы/Секретарь:

Жармағанбетова Нұрсұлу Сапарбековна, магистр, оқытушы

 

БАЯНДАМАЛАР/ДОКЛАДЫ:

 1. Ахмеденов Қ.М., Назарова Г. – «Батыс Қазақстан облысындағы қосмекенділер мен бауырмен жорғалаушылардың зерттелу тарихы»
 2. Ахмеденов Қ.М., Назарова Г. – «Жайық өзенін қолданудың трансшекаралық мәселелерінің және тарихи зерттелуі»
 3. Абдушева Г.Ж. – «Маңғыстау облысының туристік- өлкетану обьектілері сипаттамсы және оларды пайдалану»
 4. Абдушева Г.Ж. – «Үстірт қорығындағы Қансу газ кенорнын игерудегі табиғатқа тигізетін әсері»
 5. Абдушева Г.Ж., Қорғанбаева Р. – «Үстірт қорығындағы Қансу газ кен орнын игерудегі табиғатқа тигізетін әсері»
 6. Айманова Е.Е., Абдакиева Р. – «Батыс Қазақстан облысындағы туристик кластердің қалыптасу факторлары»
 7. Айманова Е.Е., Максотова Ж. – «Батыс Қазақстан облысы демографиялық жағдайының аймақтық ерекшелігі»
 8. Айманова Е.Е., Молдашбай Ә. – «Батыс Қазақстан облысы мал шаруашылығының территориялық дифференциациясының геоэкологиялық жағдайы»
 9. Айманова Е.Е.,Убайдуллаева А. – «Батыс Қазақстан облысының ішкі сулары»
 10. Имашев Э.Ж., Ерманова Н. – «Маңғыстау облысының табиғат жағдайына индустриалдық дамудың әсері»
 11. Имашев Э.Ж., Кунтуганова А.Е. – «Ақжайық ауданының табиғи жағдайының сақталу мәселелері»
 12. Жармаганбетова Н.С., Әбиева Н. – «Маңғыстау облысының киелі орындары»
 13. Молдаханов Н.Р. – «Батыс Қазақстан облысындағы Январцев қорықшасындағы еліктердің ерекшеліктері»
 14. Насырбекова М.О. – «Сакральная география в Западном Казахстане»
 15. Тургумбаев А.А., Байдолла А., Ыскахова А. – «Каспий маңы ойпаты аймағындағы Жайық өзені алабының дамуы туралы»
 16. Тургумбаев А.А., Құдайбергенова П. – «Батыс Қазақстан облысындағы пластикалық қалдықтардың экономикаға пайдасы мен зияны»
 17. Рамазанов С.К., Тұрлыманова С. – «Маңғыстау облысының рекреациялық қоры және туризмді дамытудағы рөлі»
 18. Ходжанова Б.Х., Атагазиева Қ. – «Жаңартылған білім беру, құзіретті тұлғаны қалыптастырудың негізгі жолы»

СЕКЦИЯ 3

«ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУДЫҢ ҚАЗІРГІ ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ»

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

ПРЕПОДАВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН»

27 қыркүйек 2018 ж. – 1600 с.

Жаратылыстану-география факультеті

Естественно-географический факультет

аудитория №16

Жетекші / Руководитель:

Кубашева Раушан Нуртаевна, аға оқытушы, магистр

Хатшы/Секретарь:

Утепкалиева Гульнур Избасаровна, оқытушы, магистр

 

БАЯНДАМАЛАР/ДОКЛАДЫ:

 1. Бимагамбетова Г.А., Абдрахманова А. – «Биология сабақтарында дидактикалық ойындарды қолдану әдістемесі»
 2. Бимагамбетова Г.А., Қайратқызы Т. – «Оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін биология сабағында дамыту тәсілдері»
 3. Бимагамбетова Г.А., Мәсіп Н. – «Биология сабақтарында көрнекі құралдарды пайдаланудың тиімділігі»
 4. Бимагамбетова Г.А., Хасенова М. – «Тірек қимылдар жүйесі» тақырыбын оқытуда инновациялық әдістерді қолдану жолдары»
 5. Булатов О.К., Булатов А.С. – «Из опыта построенной современной спортивной тренировки волейболистов»
 6. Ергалиев А.С., Сарсен К.А., Мусаева А.И. – «Развитие коммуникативных навыков детей старшего школьного возраста»
 7. Ержанова Нургуль Сандибаевна – «Development of a methodology for the production of mineral binding materials»
 8. Жароева А.Г., Жақсыгерей Г.А. – «Биология пәнінен эксперимент жүргізудің қызығушылығы мен дағдыларын арттырудағы  ролі»
 9. Ихласова Ж.М., Асенова Ж. – «Биологиядан сыныптан тыс жұмыстарды жүргізу әдістемесі»
 10. Ихласова Ж.М., Қадырбек А. – «ЖОББ мектептегі инклюзивті білім беру ерекшеліктері»
 11. Кусаинова Б.М., Әбдіқайым А.Ғ. – «Features of teaching chemistry in English in the 8th
 12. Кусаинова Б.М., Штірова А.С. – «Пайдаланылған мұнай өнімдерін зерттеудің негізгі ерекшеліктері»
 13. Кусаинова Б.М.,Еділбаева А.А. – «Химия пәнін ағылшын тілінде оқытудың негізін қалыптастыру мәселелері»
 14. Құрмекеш Ә.Д., Избасханова У.Қ. – «Оқу процесінде инновациялық технологияларды пайдалану әдістемесі»
 15. Құрмекеш Ә.Д., Сұлтанғалиева Г.М. – «The effectiveness of the lessons in English by Biology»
 16. Мендалиева Д.К., Ғайса А.Қ. – «Орта жалпы білім беретін мектеп курсында органикалық химияны оқыту үдерісінде изомерия түсінігін қалыптастыру»
 17. Мендалиева Д.К., Искакова А.Ж. – «Орта мектеп сыныптарында химияны билингвалды оқытудың әдістері мен әдістемелері»
 18. Мендалиева Д.К., Курмашева Н.Н. – «Болашақ химия пәні мұғалімдерінің кәсіби құзіреттілігін дәрісті оқу барысында қалыптастыру»
 19. Мендалиева Д.К., Талапова Р.Т. – «Химиядан «Ерітінділер» тақырыбына арналған есептерді шешуде жүйелік тәсілді қолдану»
 20. Мендалиева Д.К., Хайруллина М.Ш. – «Проблемалық оқыту әдістерінің негізінде болашақ мектеп оқушыларын химико-эксперименттік дағдыларды қалыптастыру»
 21. Мизанова И.В., Әбілқайырова Ғ. – Значение школьного химического эксперимента в формировании и развитии химических знаний»
 22. Мизанова И.В., Хайруллина Ж. – «Особенности развития химического мышления посредством решения задач»
 23. Уалиахметова Ж.Н., Ертай П.Е. – «Биология пәнін ағылшын тілінде CLIL технологиясы бойынша оқыту тәсілдері»
 24. Уалиахметова Ж.Н., Сатбаева Қ.Қ. – «Биология пәнін ағылшын тілінде жүргізу әдістемесі»
 25. Утаубаева А.У., Кубашева А. – «The Use of CLIL Techniques in Biology Lessons»
 26. Череватова Н.К., Алифанова В.С. – «Сопряженность физико-химических показателей в системе «вода – почва - растение» районов парка Кирова и завода «Зенит» г. Уральск»