Дарбаева Талшен Есеномановна

биология ғылымдарының докторы, профессор

Педагогикалық жалпы еңбек өтілі __32 жыл

Е-mail___ aljanB@mail.ru

БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

1. «Заманауи педагогикалық технологиялар» ЖОО педагогикалық мамандықтар оқытушыларының біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламасы. М.Өтемісов атындағы БҚМУ, Орал қ. (240 сағат, сертификат).

СЕМИНАР, КОНФЕРЕНЦИЯ, БАЙҚАУЛАРҒА ҚАТЫСУЫ

ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

1. 300 лет Ботаническому институту им. В. Л. Комарова Российской академии наук, г. Санкт-Петербург (Россия). Юбилейные мероприятия 24.06. - 27.06.2014 г.

2. VІІ международный симпозиум «Степи Северной Евразии», г. Оренбург (Россия). г. Оренбург (Россия), 2015. 26.05.-31.05. 2015.

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

1. Дарбаева Т.Е., Бисембаева Т.Ш. Батыс Қазақстан облысы аймағында орналасқан Утва өзені аңғарын көгалдандыру мониторингі//Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршы ғылыми журналы № 2, 2013. - Б.284-289.

2. Дарбаева Т.Е., Бисембаева Т.Ш. Батыс Қазақстан облысындағы Утва өзенінің қазіргі экологиялық жағдайы//Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің хабаршысы, № 1 – 2013. - Б. 168-171.

3. Дарбаева Т.Е., Бисембаева Т.Ш. Батыс Қазақстан облысы маңында орналасқан Утва өзені өсімдіктерінің флоралық талдау // С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғылыми журналы, № 4 – 2013. - Б. 30-36.

4. Дарбаева Т.Е., Альжанова Б.С. Трансформация пойменных экосистем реки Урал и проблемы их восстановления // Материалы республиканской научно-практической конференции «Ивановские чтения – 2014», посвященная 85-летию ведущего ученого, профессора Фартушиной М.М. – С. 20-22.

5. Дарбаева Т.Е., Альжанова Б.С. Батыс Қазақстан облысы шегіндегі Жайық өзені аңғарындағы су жаңғағының (Trapa natans L.) қазіргі жағдайы. // Семей қаласының Шәкәрім атындағы МУ Хабаршысы, 2015. – №2 (70). – Б. 129-133.

6. Каирова А.Т., Дарбаева Т.Е., Альжанова Б.С. Мұғалжар тауының оңтүстік аймағының флорасы. // Семей қаласының Шәкәрім атындағы МУ Хабаршысы, 2015. – №2 (70). – Б.105-109.

7. Альжанова Б.С., Дарбаева Т.Е., Майданова М.Х. Жайық өзенінің төменгі ағысындағы орман қауымдастықтарының флоралық сипаттамасы // Семей қаласының Шәкәрім атындағы МУ Хабаршысы, 2015. – №2 (72). - Б. 95 - 100.

8. Дарбаева Т.Е., Жумагазиева А.Б., Рамазанова Н.Е. Современное состояние флоры Северного Прикаспия по материалам В.В.Иванова.// Вестник Семипалатинского государственного университета имени Шакарима. – №4 (72), 2015. - Б. 104 - 108.

9. Дарбаева Т.Е., Жумагазиева А.Б., Альжанова Б.С. Таксономическое разнообразие растений Северного Прикаспия по материалам В.В.Иванова.// Вестник Семипалатинского государственного университета имени Шакарима. – №4 (72), 2015. - Б. 108 - 112.

10. Дарбаева Т.Е., Сарсенова А.Н., Альжанова Б.С. Солтүстік Каспий маңының үштік дәуірлік реликтілері мен эндемиктері // Респ. республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары; «Махамбет оқулары – 7», - Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2015. - Б. 182-185.

11. Дарбаева Т.Е., Сарсенова А.Н. В.В.Ивановтың деректері бойынша Солтүстік Каспий маңы өсімдіктерінің таксономиялық әртүрлілігі / «Жаңа ғасырдағы білім мен ғылым» - магистранттардың ғылыми мақалалар жинағы: - Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2016. - Б. 11-15.

12. Дарбаева Т.Е., Сарсенова А.Н. В.В.Иванов деректері бойынша Солтүстік Каспий маңының су өсімдіктерінің биологиялық және экологиялық ерекшеліктері// Респ. республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары; «Иванов оқулары – 2016», - Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2016. - Б. 31-35.

13. Сарсенова А.Н., Дарбаева Т.Е., Альжанова Б.С. Солтүстік Каспий маңы флорасының зерттелу тарихы // Хабаршы. Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті. Сериясы «Биология ғылымдары бөлімі». №4 (76). - Семей. 2016 ж. - Б. 142-146.

14. Дарбаева Т.Е., Сарсенова А.Н. Батыс Қазақстан облысы шегіндегі су жаңғағының (Trapa natans L.) қазіргі экологиялық жағдайы // Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының жинағы; «VIIІ Торайғыров оқулары», - Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ , 2016. - Б. 199 - 205.

15. Дарбаева Т.Е., Альжанова Б.С., Бохорова С.Н., Чукалина О.Н. Исторический анализ флоры пойменных лесов бассейна реки Урал в пределах Западно-Казахстанской области. // Вестник КазНУ. Cерия биологическая. Том 69. №4 (2016). – С.32-40.

29. Дарбаева Т.Е., Сарсенова А.Н., Альжанова Б.С. Су өсімдіктерін қорғау және тиімді пайдалану // Облыстық ғылыми – тәжірибелік конф.материалдары; «Иванов оқулары – 2017», - Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2017. - Б. 28-34.

16. Дарбаева Т.Е., Альжанова Б.С., Сарсенова А.Н., Удреева К.С. Жайық өзені бассейнінің жайылма ормандарының флористикалық зерттелу тарихы. // М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 85 жылдығына арналған «Жаһандық әлемдегі ғылым мен білім» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары, 2017. - Орал:

17. Дарбаева Т.Е., Альжанова Б.С., Сарсенова А.Н., Сарсенғалиева А.М., Ғалымжанова А. Батыс Қазақстан облысындағы жусан туысының әртүрлілігі. // Облыстық ғылыми – тәжірибелік конф.материалдары; «Иванов оқулары – 2018», - Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2018. -Б.

18. Дарбаева Т.Е., Альжанова Б.С., Бохорова С.Н., Дарбекқызы Д. Проект организации экологической сети на территории Западно-Казахстанской области // Вестник Государственного университета имени Шакарима города Семей. № 2(82)2018. - С. 142-146.

ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

1. Дарбаева Т.Е., Альжанова Б.С., Бохорова С.Н. Перспективы организации экологической сети на территории Западно-Казахстанской области. / В сб.: Природное наследие России. Сборник научных статей Международной научной конференции, посвященной 100-летию национального заповедного дела и Году экологии в России. – Пензенский государственный университет (РФ), 2017. – С.375-377.

2. Дарбаева Т.Е., Альжанова С.Н., Девяткина В.И. Экологическая тропа по изучению кальцефитно-петрофитной растительности в ботанико-зоологическом памятнике природы «Миргородский». // Эколого-географические проблемы регионов России: материалы IX Всероссийской научно-практ. конф. с международным участием. – 15 января, 2018 г./ отв. Ред. И.В.Казанцев. – Самара: СГСПУ, 2018. – 308 с. – С.248-251.

3. Дарбаева Т.Е., Альжанова Б.С., Бохорова С.Н., Сарсенова А.Н. Редкие и исчезающие виды сосудистых растений дерновинноковыльных степей // Ботаника в современном мире. Труды XIV Съезда Русского ботанического общества и конференции «Ботаника в современном мире» (г. Махачкала, 18-23 июня 2018 г.). Т. 2: Геоботаника. –Махачкала: АЛЕФ, 2018. – 408 с. (– С. 38- 40).

4. Дарбаева Т.Е., Альжанова Б.С., Бохорова С.Н., Сарсенова А.Н. Парциальные флоры меловых возвышенностей Общего Сырта в пределах Западно-Казахстанской области // Степи Северной Евразии: материалы VIIІ международного симпозиума /под научной редакцией членa-корреспондента РАН А.А. Чибилёва. – Оренбург: ИС УрО РАН, 2018. – 1181 с. (312-314 с.).

ЖАРИЯЛАНҒАН ЖҰМЫСТАР

(ОҚУ, ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛ, МОНОГРАФИЯЛАР)

1. Альжанова Б.С., Дарбаева Т.Е., Болатова Қ.Б, Бимагамбетова Г.А., Жароева А.Г. «Өмірі еңбекпен өрілген». Е.А. Агелеуовтың 80-жылдығына арналған мақалалар жинағы. Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2016. 6,6 п.л.

1. Дарбаева Т.Е., Альжанова Б.С., Бохорова С.Н. Изучение флоры и растительности (на казахском и русском языках). – Уральск: РИЦ ЗКГУ им. М.Утемисова, 2017. – 209 с.

ДАЙЫНДАЛҒАН ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТАР

1. Дарбаева Т.Е., Альжанова Б.С., Чукалина О.Н. «Каталог растений ЗКО» (электронное справочное издание): для студентов обучающихся по специальностям «Биология» и «Экология». ЗКГУ им. М.Утемисова, 2016.

ҒЫЛЫМИ - ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫНДАҒЫ ЖЕТЕКШІЛІК ЖӘНЕ ҚАТЫСУ

1. «Батыс Қазақстан облысындағы су қоймаларының су және су жағалауы өсімдіктерін зерттеу және оларды шөп басудың алдын алу жөніндегі шараларды негіздеу» ЖШС «Дала-Экос». Ғылыми жетекші – б.ғ.д., профессор Дарбаева Т.Е. 2018-2022 жж.

2. «Батыс Қазақстандағы биологиялық және ландшафттық әртүрлілікті экономикалық және ресурстық әлеуетін бағалау және мониторингі». Ғылыми жетекшісі – т.ғ.к., доцент Б.Б. Сарсенова 2018-2022 жж.

3. «БҚМУ М.Өтемісов атындағы гербарий қорының ресурстар қорын жаңарту және жетілдіру». Ғылыми жетекші – б.ғ.д., профессор Дарбаева Т.Е. 2019.

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

Систематика растений, Современные проблемы биологической систематики, Геоботаника, Современные проблемы геоботаники