Альжанова Багдагул Сактагановна

доцент, ауыл шаруашылылығы ғылымдарының кандидаты

Педагогикалық жалпы жұмыс өтілі 34 жыл

E-mail aljanB@mail.ru

Біліктілігін арттыру туралы мәліметтер

1.  Математическое моделирование и информационные технологии в экологии и природопользовании. Алтайский государственный университет. Декабрь 2015 курсы повышения квалификации. Сертификат.

2. Курсы повышения квалификации в целях усиленной подготовки педагогических кадров, ППС вузов с учетом опыта базовых вузов ГПИИР и развития навыков предпри-нимательства, в рамках государственного задания по спец иальности «5В011300-Биология». Институт повышения квалификации и дополнительного образования КазНУ им. Аль-Фараби. г. Алматы. 12.06.-02.09.2017.

3. «Жаңартылған білім беру мазмұны аясындағы жоғары оқу орындарындағы заманауи педагогикалық технологиялар». «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы. Сертификат №0280592 09.06.2018 ж.

4. Ұлы Казимир университетінің қауымдастырылған профессоры Dorotа Podgorska-Jachnik «Университеттерде инклюзивтік оқытуды ұйымдастыру» курсы.

5. «Академиялық және басқару дербестігін кеңейту жағдайындағы ЖОО білім беру қызметі» оқыту семинары. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі. 22-23.11.2018 ж. Сертификат.

Семинар, конференция, конкурстарға қатысуы туралы мәлімет

1. ҮІІ международный симпозиум «Степи Северной Евразии», г. Оренбург (Россия). г. Оренбург (Россия), 2015. 26.05.-31.05. 2015.

2. ҮІІІ международный симпозиум «Степи Северной Евразии», г. Оренбург (Россия). г. Оренбург (Россия), 2018.

Қазақстандық басылымдардағы жарияланымдар

1. Трансформация пойменных экосистем реки Урал и проблемы их восстановления // Материалы республиканской научно-практической конференции «Ивановские чтения – 2014», посвященная 85-летию ведущего ученого, профессора Фартушиной М.М. – С. 20-22. (Дарбаева Т.Е.)

2. Батыс Қазақстан облысының жер беті суларының экологиялық жағдайы // Материалы республиканской научно-практической конференции «Ивановские чтения – 2014», посвященная 85-летию ведущего ученого, профессора Фартушиной М.М. – С. 102-105. (Балманова А.)

3. Жайық өзені төменгі ағысындағы жайылма топырақтардың физикалық қасиеттері // Материалы республиканской научно-практической конференции «Ивановские чтения – 2014», посвященная 85-летию ведущего ученого, профессора Фартушиной М.М. – С. 113-118. (Майданова М.)

4. Постагрогенная трансформация залежных почв. // Материалы Республиканской научно-практической конференции «Махамбетовские чтения - 6». – Уральск: ЗКГУ им.М.Утемисова, 2014. - С.207-209. (С.Ж.Рахимгалиева)

5. Плодородие залежных почв Ащесайского сельского округа Западно-Казахстанской области. / Сб.тезисов Межд.научно-практ.конф. «Достижения и перспективы развития аграрной науки в области земледелия и растениеводства», посвященной 80-летию Казахского НИИ земледелия и растениеводства (27-28 июня 2014 года). – Алмалыбак, 2014. - с.119-121. (Рахимгалиева С.Ж., Сальникова Э.Р., Суханбердина С.Ж., Есбулатова А.Ж.)

6. Мұғалжар тауының оңтүстік аймағының флорасы. // Семей қаласының Шәкәрім атындағы МУ Хабаршысы, 2015. – №2 (70). – Б.105-109.

7. Батыс Қазақстан облысы шегіндегі Жайық өзені аңғарындағы су жаңғағының (Trapa natans L.) қазіргі жағдайы. // Семей қаласының Шәкәрім атындағы МУ Хабаршысы, 2015. – №2 (70). – Б. 129-133.

8. Жайық өзені орман флорасының қазіргі жағдайы. // Семей қаласының Шәкәрім атындағы МУ Хабаршысы. – №3 (75). – Б.163-166. – 0,4 б.т.

9. Таксономическое разнообразие растений Северного Прикаспия по материалам В.В.Иванова.// Вестник Семипалатинского государственного университета имени Шакарима. – №4, 2015

10. «Су қауіпсіздігін қамтамасыз ету – заман талабы» // «EXPO – 2017» халықаралық көрмеге» арналған «Қазақстанның индустриальды-инновациялық дамуы: трендтері, мәселелері мен келешегі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдары. – Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2016 ж. – Б.72-76. – 0,5 б.т.

11. Батыс Қазақстан облысын мекен ететін алып соқыртышқанның (Spalax giganteus Nehr.) экологиялық сипаттамасы. // «Редкие млекопитающие Западно-Казахстанской области»: Сборник материалов научно-методологического семинара кафедры биологии и экологии. – Уральск: РИЦ ЗКГУ им.М.Утемисова, 2016. – Б. 39-50. – 0,75 б.т.

12. Состояние агрофитоценозов степи Приуралья. / Материалы научной конференции молодых ученых «Молодежь и наука Казахстана», посвященной памяти ученых агрономического факультета. – Уральск: Зап. Казахст.агр.-техн. ун-т им.Жангирхана, 2016. – С.36-44. – 0,31 п.л.

13. Пирогенді факторлардың топырақтың физикалық қасиеттеріне әсері / «Агрономия факультетінің еске алуға арналған «Қазақстанның жастары мен ғылымы» атты жас ғалымдардың ғылыми конференция материалдары. – Уральск: Зап. Казахст.агр.-техн. ун-т им.Жангирхана, 2016. – С.154-164. – 0,5 б.т.

14. Биология сабағында оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту әдістері. // «EXPO – 2017» халықаралық көрмеге» арналған «Қазақстанның индустриальды-инновациялық дамуы: трендтері, мәселелері мен келешегі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдары. – Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2016 ж. – Б.72-76. – 0,5 б.т.

15. Алып соқыртышқанның (spalax giganteus) таралуы мен биологиясы. «Иванов оқулары – 2016» республикалық ғылыми-тәжірибелік конф. Материалдары. – Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2016

16. Күңгірт қара-қоңыр топырақ құнарлылығына дала өрттерінің әсері. «Иванов оқулары-2016» республикалық ғылыми-тәжірибелік конф. Материалдары. – Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2016.

17. Дарбаева Т.Е., Альжанова Б.С., Бохорова С.Н., Чукалина О.Н. Исторический анализ флоры пойменных лесов бассейна реки Урал в пределах Западно-Казахстанской области. // Вестник КазНУ. Cерия биологическая. Том 69. №4 (2016). – С.32-40.

18. Дарбаева Т.Е., Альжанова Б.С., Бохорова С.Н., Дарбекқызы Д. Проект организации экологической сети на территории Западно-Казахстанской области // Вестник Государственного университета имени Шакарима города Семей. № 2(82)2018. - С. 142-146.

ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

1. Remediation of the degraded lands in water erosion circumstance. // Abstract book of the 9th International Soil Science Congress: «The Soul of Soil and Civilization»: 14-16 October, 2014. Side, Antalya/ Turkey. – p. 329. (S.Dzhubatyrova)

2. Современное состояние пойменных сообществ реки Урал в пределах Западно-Казахстанской области.// Степи Северной Евразии: материалы седьмого международного симпозиума. – Оренбург: ИС УрО РАН, Печатный дом «Димур», 2015. – С.285-287. ҮІІ международный симпозиум «Степи Северной Евразии», г. Оренбург (Россия), 2015

3. Деловые игры как способ развития познавательного интереса при изучении экологии / Биологическое и экологическое образование студентов и школьников: актуальные проблемы и пути их решения: Материалы ІІІ международной научно-практ. конф.: – Самара: СГСПУ, 2016. – С. 49 - 52. - 0,4 п.л.

4. Материалы по флоре и растительности Северного Прикаспия. // Всероссийская научная конференция: Ботаническая наука в России: история и современность, посвященная 100-летию Русского ботанического общества (1915-2015): тезисы докладов. – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2016. - С.53-55. – 0,125 п.л.

5. Состояние агрофитоценозов степи Приуралья. / «Актуальные научные исследования в современном мире»: ХҮІІІ Междунар. научн. конф., 26-27 октября 2016 г., Переяслав-Хмельницкий // Сб.науч.тр. - Переяслав-Хмельницкий, 2016. – Вып. 10(18), ч.4. – С.78-84. 0,43 п.л.

6. Кальцефитные сообщества Подуральского плато. Тезисы Международной научной конференции «Современные фундаментальные проблемы классификации растительности», Ялта, Республика Крым, 4-9 октября 2016.

7. Типология пойменных лесов среднего течения реки Урал в пределах Западно-Казахстанской области. Тезисы Международной научной конференции «Современные фундаментальные проблемы классификации растительности», Ялта, Республика Крым, 4-9 октября 2016.

8. Дарбаева Т.Е., Альжанова Б.С., Бохорова С.Н. Перспективы организации экологической сети на территории Западно-Казахстанской области. / В сб.: Природное наследие России. Сборник научных статей Международной научной конференции, посвященной 100-летию национального заповедного дела и Году экологии в России. – Пензенский государственный университет (РФ), 2017. – С.375-377.

9. Дарбаева Т.Е., Альжанова С.Н., Девяткина В.И. Экологическая тропа по изучению кальцефитно-петрофитной растительности в ботанико-зоологическом памятнике природы «Миргородский». // Эколого-географические проблемы регионов России: материалы IX Всероссийской научно-практ. конф. с международным участием. – 15 января, 2018 г./ отв. Ред. И.В.Казанцев. – Самара: СГСПУ, 2018. – 308 с. – С.248-251.

10. Дарбаева Т.Е., Альжанова Б.С., Бохорова С.Н., Сарсенова А.Н. Редкие и исчезающие виды сосудистых растений дерновинноковыльных степей // Ботаника в современном мире. Труды XIV Съезда Русского ботанического общества и конференции «Ботаника в современном мире» (г. Махачкала, 18-23 июня 2018 г.). Т. 2: Геоботаника. –Махачкала: АЛЕФ, 2018. – 408 с. (– С. 38- 40).

11. Дарбаева Т.Е., Альжанова Б.С., Бохорова С.Н., Сарсенова А.Н. Парциальные флоры меловых возвышенностей Общего Сырта в пределах Западно-Казахстанской области // Степи Северной Евразии: материалы VIIІ международного симпозиума /под научной редакцией членa-корреспондента РАН А.А. Чибилёва. – Оренбург: ИС УрО РАН, 2018. – 1181 с. (312-314 с.).

ЖАРИЯЛАНҒАН ЖҰМЫСТАР

(ОҚУ, ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛ, МОНОГРАФИЯЛАР)

1. Альжанова Б.С., Байдулова Л.А., Болатова Қ.Б. Редкие млекопитающие Западно-Казахстанской области»: Сборник материалов научно-методологического семинара кафедры биологии и экологии. - Уральск: РИЦ ЗКГУ им.М.Утемисова, 2016. 9,5 п.л.

2. Альжанова Б.С., Дарбаева Т.Е., Болатова Қ.Б, Бимагамбетова Г.А., Жароева А.Г. «Өмірі еңбекпен өрілген». Е.А. Агелеуовтың 80-жылдығына арналған мақалалар жинағы. Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2016. 6,6 п.л.

3. Дарбаева Т.Е., Альжанова Б.С., Бохорова С.Н. Изучение флоры и растительности (на казахском и русском языках). – Уральск: РИЦ ЗКГУ им. М.Утемисова, 2017. – 209 с.

Дайындалған ЭЛЕКТРОНды оқулықтар

1. Дарбаева Т.Е., Альжанова Б.С., Чукалина О.Н. «БҚО өсімдіктерінің каталогы» (электронды анықтамалық басылым): «Биология» және «Экология» мамандықтары бойынша оқитын студенттер үшін. М.Өтемісов атындағы БҚМУ, 2016 ж.

ҒЫЛЫМИ - ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫНДАҒЫ ЖЕТЕКШІЛІК ЖӘНЕ ҚАТЫСУ

1. «Батыс Қазақстан облысындағы су қоймаларының су және су жағалауы өсімдіктерін зерттеу және оларды шөп басудың алдын алу жөніндегі шараларды негіздеу» ЖШС «Дала-Экос». Ғылыми жетекші – б.ғ.д., профессор Дарбаева Т.Е. 2018-2022 жж.

2. «Батыс Қазақстандағы биологиялық және ландшафттық әртүрлілікті экономикалық және ресурстық әлеуетін бағалау және мониторингі». Ғылыми жетекшісі – т.ғ.к., доцент Б.Б. Сарсенова 2018-2022 жж.

3. «БҚМУ М.Өтемісов атындағы гербарий қорының ресурстар қорын жаңарту және жетілдіру». Ғылыми жетекші – б.ғ.д., профессор Дарбаева Т.Е. 2019.

аВТОРЛЫҚ МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ПРЕЗЕНТАЦИЯЛАР ТІЗІМІ

1. «Қоршаған орта туралы ілім» для студентов специальности «5В060800 - Экология» - 50 слайд.

2. «Биологические индикаторы загрязнения» для магистрантов специальности «6М011300 - Биология» - 50 слайд.

ВИДЕОДӘРІСТЕР ТІЗІМІ

1. «5В060800 - Экология» мамандығы студенттерінеарналған «Қоршаған орта туралы ілім». 15 видеодәріс.

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

Жаратылыстанудың экологиялық аспектісі, Қоршаған орта туралы ілім, Экологиялық мониторинг, Биоиндикациялық зерттеу әдістері, Окружающая среда и сохранение биоразнообразия, Геоботаника, Современные проблемы почвоведения, Ластанудың биологиялық индикаторлары, Қоршаған ортаны өндірістік және тұтыну қалдықтарынан қорғау