Қажымуратова Жаннат Санкибаевна

Педагогикалық жалпы еңбек өтілі 35 жыл

Е-mail zhannat@mail.ru

БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

1. Республика Казахстан Западно-Казахстанский филиал АО « Национальный центр экспертизы и сертификации» Международный стандарт ИСО14001 Система экологического менеджмента. №5206 7.02.2006

2. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті. «Қашықтан оқытудың әдістемесі мен технологиясы» атты біліктілікті арттыру курсы. 28.01.2010 жыл

3. Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті. Біліктілікті жетілдіру факультеті. 5В060800 «Экология» мамандығы бойынша біліктілікті жетілдіру курсы. №424011 сертификаты. 22.11.2011 жыл

4. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті. «Оқытудың инновациялық технологияларын енгізу». 01.03.2012 жыл

5. Қалмақ мемлекеттік университеті. « Биологическое разнообразие в зоне опустыненных степей »15 ақпан, 2013ж.

6. Қалмақ мемлекеттік университеті. «Современное состояние пойменных лесов в полупустынной зоне в пределах ЗКО » 27 ақпан, 2014ж.

7. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, ««Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамы – 03.06.2015 – сертификат.

8. Министерство Образование и Науки Республики Казахстан Казахский национальный университет имени Аль-Фараби – 01-30.11.2016 – сертификат.

9. Министерство Образование и Науки Республики Казахстан, Центр педагогического мастерства АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» Сертификат № 000049 – 03.03.2017.

10. Министерство Образование и Науки Республики Казахстан Казахский национальный университет имени Аль-Фараби – 12.06-02.09.2017 – сертификат.

11. «Педагогикалық инноватика» ФМН «Назарбаев интеллектуальная школа» г. Уральск – февраль, 2018 г. - сертификат

12. «Мир глазами детей» (160 академ. час) ФМН «Назарбаев интеллектуальная школа» г. Уральск – 26.10.2018 г. – сертификат.

13. КазНИТУ им. К.И.Сатпаева «Повышение квалификации ППС по специальности «Биология»» (260 академических часов) – 31.08.2018 г. – сертификат.

СЕМИНАР, КОНФЕРЕНЦИЯ, БАЙҚАУЛАРҒА ҚАТЫСУЫ

ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

Оқытудың инновациялық технологияларын енгізу. Орал, 2012 жыл.

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

1. Қажымұратова Ж.С. Жайылма ормандардағы интродуцентті Acer negundo және Fraxinus americana өсімдіктерінің биологиясы // Материалы республиканской научно-практической конференции «Ивановские чтения – 2014», посвященная 85-летию ведущего ученого, профессора Фартушиной М.М.

2. Қажымұратова Ж.С. Шалғындық биоценозы бунақденелілерінің алуантүрлілігі //«В.В.Иванов оқулары» Аймақтық ғылыми-практикалық конференция материалдар жинағы. Орал, 2015. 102-108Б.

3. Жайық өзені ортанғы ағысы жайылма ормандарындағы емдік қасиеті бар өсімдіктердің биологиясы. «Иванов оқулары-2016» республикалық ғылыми-тәжірибелік конф. материалдары-Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2016.

4. Мектеп жылыжайында бөлме өсімдіктерін көбейту жолдары. Тулегеновские чтения: Материалы республиканской научно-практической конф. «Современное естественно-научное образование: проблемы и перспективы развития». 14 апреля 2017 г.– Аркалык: Аркалыкский государственный педагогический институт им.И.Алтынсарина. – С. 334-336. (4-бет)

5. Проблемалық оқыту арқылы білім алушылардың ізденіс дағдысын қалыптастыру. «Төлегенов оқулары: «Қазіргі заманғы жаратылыстану-ғылыми білім беру: мәселелері және даму болашағы» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конф.материалдары. –Арқалық қ. 14.04.2017 ж. – Б. 330-333. (0,43 б.т./ 4-бет)

6. Особенности травосеяния на западе Казахстана. Студенттер мен жас ғалымдардың «Қазіргі заманғы биология әдістемесі, теориясы мен тәжірибесі» атты IV халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның баяндамалар жинағы – 15 наурыз 2019 ж. – 363-366 б. Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті.

ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

1. Қажымұратова Ж.С «Уникальные экосистемы поймы р. Урала степной зоны и необходимость ее охраны» Сб. статей Всероссийской научной молодежной конференции 7 – 10 дек, Оренбург, 1999

2. Қажымұратова Ж.С «К характеристике геоботанического профиля р. Урала на южной границе полу пустыни» Сб. статей материалов международной конференции. Биоразнообразие и биоресурсы Урала и сопредельных территорий 30 – 31 январь, Оренбург, 2001

ЖАРИЯЛАНҒАН БАСЫЛЫМДАРЫ

(ОҚУ, ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛДАР, МОНОГРАФИЯЛАР)

1. Қажымұратова Ж.С. Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы, оқу-әдістемелік құрал – 6,6 б.т., 2016 ж.

2. Қажымұратова Ж.С. «Өсімдіктер физиологиясы» пәні бойынша лабораториялық жұмыстарды жүргізу әдістемесі, оқу-әдістемелік құрал – 65 бет, 2016 ж.

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

Пән атауы

Мамандық

Ішкі cайттағы сілтемесі (inside.wksu.kz)

1

Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы

Биология

http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

2

Цитология және гистология

Биология

http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

3

Экология және тұрақты даму

Физика, математика, ВТиПО, АЖ

http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

4

Өсімдіктер систематикасы

Биология

http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

5

Жаңартылған білімнің теориясы мен технологиясы

Экология

http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru