Хайруллина Айнур Кенжалиевна

география магистрі

Тегі Хайруллина

Аты Айнур

Әкесінің аты Кенжалиевна

Педагогикалық жалпы еңбек өтілі 8 жыл

 

БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

 1. «Жоғары мектептегі педагогика» М.Өтемісов атындағы БҚМУ-нің Біліктілікті арттыру және кадрларды қайта даярлау аймақтық институты.,25.12.2007 ж.
 2. «Заманауи педагогикалық технологиялар» ЖОО педагогикалық мамандықтар оқытушыларының біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламасы. «Өрлеу» Біліктілікті аттыру ұлттық орталығы» АҚ,Алматы 2015 ж.
 3. «Управление знаниями, креативностью, инновациями в современном обществе» Российский университет дружбы народов.. г.Москва 2012 г.  

 

 

 

 

 

 

 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

 1. «Автомобильный транспорт и его роль в рыночной экономике». М.Өтемісов атындағы БҚМУ-нің 80 жылдығына арналған «Жоғары оқу орнындағы білім, ғылым және инновация: кешегісі, бүгіні және келешегі» атты халықаралық ғылыми-тәжрибелік конференциясының материалдары. Орал,2012. 221-223 б
 2. «Қазақстандағы транспорт түрлерінің даму тенденциялары». Жаңа ғасырдағы білім мен ғылым: ғылыми мақалалар жинағы. Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ баспа орталығы, 2012. 23-25 б
 3. «Автомобиль көлігінің даму тарихы және оның аймақтық таралуы». «IV Махамбет оқулары»: Республикалық ғылыми-тәжрибелік конференциясының материалдары: Орал. Редакциялық баспа орталығы, 2012. 174-176 б
 4. «РольМировой транспортный системы в развитий география транспорта». Жаңа ғасырдағы білім мен ғылым: ғылыми мақалалар жинағы. Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ баспа орталығы, 2012. 81-85 б
 5. Компетентностноориентированное изучение темы: «Транспортная система мира» на практических занятиях студентов по курсу «География транспорта». М.Өтемісов атындағы БҚМУ, Ғылыми журнал Хабаршы, 2012/4. 35-42 б
 6. «Батыс Қазақстан облысы бойынша халықтың медициналық қызметпен қамтамасыз етілуі». Аймақтық конференцияның материалдары: Орал. 2013.
 7. «Кредиттік оқыту жүйесіндегі студенттердің білімін тексеруді ұйымдастыруда коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру». М.Өтемісов атындағы БҚМУ, Ғылыми журнал Хабаршы, 2013/4. 144-150 б
 8. «Система расселения населения в бассейне реки Чаган». // Малые реки Казахстанско-Оренбургского трансграничного региона (на примере бассейна реки Чаган): Сборник научных статей. – Уральск: РИЦ ЗКГУ им. М. Утемисова,117-127с.
 9. «Орынбор облысы Первомай ауданының халқын әлеуметтік-географиялық зерттеу». // Малые реки Казахстанско-Оренбургского трансграничного региона (на примере бассейна реки Чаган): Сборник научных статей. – Уральск: РИЦ ЗКГУ им. М. Утемисова,127-130с.
 10. «Сыни тұрғыдан ойлау техологиясы арқылы студенттің ойлау қабілетін дамыту». М.Өтемісов атындағы БҚМУ, Ғылыми журнал Хабаршы, 2016/2. 157-163 б

 

ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

 1. «Состояние и тенденции развития транспортного комплекса Республики Казахстан». Пермский государственный национальный исследовательский университет. Устойчивое развитие соцэкономики регионов: материалы Всерос.научн. практ. конфер., 7-11 ноября 2012г. Перьм, 2012. 163-167 б
 2. «Глобальные проблемы современности и пути их преодоления». «Социально-экономическая география: теория, методология и практика преподавания» материалы международный научно-практической конференции., 29-30 май Москва, 2014г. 84-87 б

 

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

 1. Табиғи ортаның физикасы
 2. Тұрғындар географиясы
 3. ТМД-ның физикалық географиясы
 4. Ландшафттану
 5. Кәсіби орыс тілі
 6. Топография жіне спорттық бағдарлау негіздері
 7. Қазақстанның физикалық географиясы
 8. Географиядағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру
 9. ТМД-ның экономикалық географиясы